IPOPEMA SFIO Subfundusz Portfel Polskich Funduszy

 
 

Dywersyfikacja i płynność

Zdywersyfikowany portfel funduszy o różnych strategiach inwestycyjnych.

Brak benchmarku

Umożliwia aktywne dostosowanie ekspozycji do bieżącej sytuacji na Rynku.

Szerokie możliwości

Elastyczne zarządzanie alokacją w poszczególnych klasach aktywów.

HISTORIA WYCEN

Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • S

STOPA ZWROTU NA 15.09.2021

-0,02%
0,96%
0,11%
3,06%
3,99%
-1,20%
0,78%
-1,02%
MTD 0,19%
QTD 0,91%
YTD 2,37%
MAX 50,08%
2020 -3,27%
2019 2,04%
2018 -3,82%
2017 1,03%
Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • S
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Szymon Juszczyk, CFA

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Ekonomii.

Karierę rozpoczynał w 2012 roku jako makler papierów wartościowych w Departamencie Doradztwa Inwestycyjnego w EFIX Dom Maklerski. Następnie związany z RDM Wealth Management, początkowo jako Doradca Inwestycyjny, a następnie Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami. Od maja 2019 roku zatrudniony w IPOPEMA TFI jako zarządzający funduszami.

STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZU

ALOKACJA
Instrumenty dłużne 89,9%
Gotówka 10,2%

WSKAŹNIKI RYZYKA

0,16%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
-0,92

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
-2,54%

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • S
Początek działalności
21.11.2012
Poziom ryzyka
4/7
Benchmark
brak
Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł (500 zł kat. B*)
Minimalna kolejna wpłata
5 000 zł (100 zł kat. B*)
Opłata za zarządzanie
2,0% (2,0% kat. B*)
Wynagrodzenie zmienne
10% od zysku powyżej benchmarku: 40% mWIG40 + 30% MCXP + 20% sWIG80 + 10% WIBID 6M
Rachunek nabyć

Do pobrania

19.08.2021Karta funduszu - IPOPEMA SFIO Subfundusz Portfel Polskich Funduszy kat. Apdf
31.05.2021KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. A pdf
31.05.2021KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. B pdf
31.05.2021KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Portfel Polskich Funduszykat. Cpdf
31.05.2021KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. Spdf
31.08.2021Skład portfela funduszy na 30.06.2021 r.pdf
31.05.2021INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
10.03.2021INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
04.01.2021Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Bank Pocztowy S.A.pdf
04.01.2021Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Alior Bank S.A.pdf
04.01.2021Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Nest Bank S.A.pdf
04.01.2021Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO pdf
15.10.2020Tabela Opłat Manipulacyjnych dla Funduszu IPOPEMA SFIO-XELION DIpdf
16.07.2020Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Private Wealth Consulting Sp. z o.o.pdf
16.07.2020Tabela opłat manipulacyjnych dla FUNDU DI dla IPOPEMA SFIOpdf
Więcej

Informacje dodatkowe

 • Ogłoszenia
 • Sprawozdania
  finansowe
 • Prospekty
18.08.2021Ogłoszenie o zmianie statusu IPOPEMA SFIO z dnia 18 sierpnia 2021 rokupdf
29.07.2021Informacja o nieprawidłowej wycenie w dniu 20.07.2021 r.pdf
26.07.2021Ogłoszenie o zmianie statusu IPOPEMA SFIO z dnia 26 lipca 2021 rokupdf
01.07.2021ogłoszenie o zmianie statutu funduszu z dnia 1 lipca 2021 rokupdf
01.07.2021ogłoszenie o zmianie prospektu funduszu z dnia 1 lipca 2021 rokupdf
31.05.2021Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta IPOPEMA SFIO w dn. 31.05.2021pdf
31.05.2021Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 31.05.2021pdf
17.05.2021Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 17.05.2021pdf
10.03.2021Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta IPOPEMA SFIO w dn. 10.03.2021pdf
15.02.2021Ogłoszenie o zmianie statutu IPOPEMA SFIO z dnia 15.02.2021pdf
Więcej

Nota prawna

Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o IPOPEMA Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Po rozpoczęciu działalności subfundusz IPOPEMA Akcji („Subfundusz”) dostosowywał strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na jego wynik inwestycyjny w tym okresie. IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Subfunduszu ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Australię, Japonię, Kanadę, Nową Zelandię i Szwajcarię.