IPOPEMA SFIO Subfundusz Portfel Polskich Funduszy

 
 

Dywersyfikacja i płynność

Zdywersyfikowany portfel funduszy o różnych strategiach inwestycyjnych.

Brak benchmarku

Umożliwia aktywne dostosowanie ekspozycji do bieżącej sytuacji na Rynku.

Szerokie możliwości

Elastyczne zarządzanie alokacją w poszczególnych klasach aktywów.

HISTORIA WYCEN

Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • S

STOPA ZWROTU NA 15.06.2021

0,10%
2,73%
2,95%
3,15%
5,31%
0,53%
-0,67%
6,79%
MTD 0,19%
QTD 3,43%
YTD 2,26%
MAX 49,92%
2020 -3,27%
2019 2,04%
2018 -3,82%
2017 1,03%
Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • S
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Szymon Juszczyk, CFA

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Ekonomii.

Karierę rozpoczynał w 2012 roku jako makler papierów wartościowych w Departamencie Doradztwa Inwestycyjnego w EFIX Dom Maklerski. Następnie związany z RDM Wealth Management, początkowo jako Doradca Inwestycyjny, a następnie Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami. Od maja 2019 roku zatrudniony w IPOPEMA TFI jako zarządzający funduszami.

STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZU

ALOKACJA
Instrumenty dłużne 89,9%
Gotówka 10,2%

WSKAŹNIKI RYZYKA

0,16%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
-0,92

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
-2,54%

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • S
Początek działalności
21.11.2012
Poziom ryzyka
4/7
Benchmark
brak
Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł (500 zł kat. B*)
Minimalna kolejna wpłata
5 000 zł (100 zł kat. B*)
Opłata za zarządzanie
2,0% (2,0% kat. B*)
Wynagrodzenie zmienne
10% od zysku powyżej benchmarku: 40% mWIG40 + 30% MCXP + 20% sWIG80 + 10% WIBID 6M
Rachunek nabyć

Do pobrania

31.05.2021KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. A pdf
31.05.2021KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. B pdf
31.05.2021KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Portfel Polskich Funduszykat. Cpdf
31.05.2021KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. Spdf
15.05.2021Karta funduszu - IPOPEMA SFIO Subfundusz Portfel Polskich Funduszy kat. Apdf
31.05.2021INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
10.03.2021INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
04.01.2021Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Bank Pocztowy S.A.pdf
04.01.2021Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Alior Bank S.A.pdf
04.01.2021Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Nest Bank S.A.pdf
04.01.2021Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO pdf
15.10.2020Tabela Opłat Manipulacyjnych dla Funduszu IPOPEMA SFIO-XELION DIpdf
16.07.2020Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Private Wealth Consulting Sp. z o.o.pdf
16.07.2020Tabela opłat manipulacyjnych dla FUNDU DI dla IPOPEMA SFIOpdf
03.07.2020Tabela z opłatami dla Funduszu IPOPEMA SFIOpdf
Więcej

Informacje dodatkowe

 • Ogłoszenia
 • Sprawozdania
  finansowe
 • Prospekty
31.05.2021Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta IPOPEMA SFIO w dn. 31.05.2021pdf
31.05.2021Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 31.05.2021pdf
17.05.2021Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 17.05.2021pdf
10.03.2021Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta IPOPEMA SFIO w dn. 10.03.2021pdf
15.02.2021Ogłoszenie o zmianie statutu IPOPEMA SFIO z dnia 15.02.2021pdf
04.01.2021Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dnia 04.01.2021pdf
04.01.2021Ogłoszenie o zmianach Statutu IPOPEMA SFIO w dn. 04.01.2021pdf
23.10.2020Ogłoszenie o zmianach Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 23.10.2020pdf
21.10.2020Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klientów IPOPEMA SFIO w dn. 21.10.2020pdf
14.10.2020Ogłoszenie o zmianach Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 14.10.2020pdf
Więcej

Nota prawna

Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o IPOPEMA Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Po rozpoczęciu działalności subfundusz IPOPEMA Akcji („Subfundusz”) dostosowywał strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na jego wynik inwestycyjny w tym okresie. IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Subfunduszu ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Australię, Japonię, Kanadę, Nową Zelandię i Szwajcarię.