RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestników, pełnomocników, osób uposażonych, spadkobierców  Uczestnika Funduszu, beneficjentów rzeczywistych bądź innych osób powiązanych, w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

W związku z korzystaniem z usług oferowanych przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „IPOPEMA TFI S.A.”; „Towarzystwo”), w tym także w związku z uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez IPOPEMA TFI S.A. (dalej „Fundusz”; „Fundusze”), a także korzystaniem z usług w ramach zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większą liczba instrumentów finansowych, przetwarzane są dane osobowe Uczestników Funduszy, pełnomocników Uczestników, osób uposażonych, spadkobierców Uczestnika, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób powiązanych, a także osób będących stroną umów o świadczenie usługi zarządzania portfelem.

Towarzystwo  dokłada wszelkich starań zmierzających do ochrony Państwa danych osobowych. W celu realizacji zasady przejrzystości przetwarzania danych osobowych niniejszym informujemy o jego zakresie i podstawowych zasadach:

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w przypadku uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo jest dany Fundusz w którym jest Pan/Pani uczestnikiem .

W zakresie pozostałych czynności, w tym w zakresie świadczenie usługi zarządzania portfelem, marketingu produktów i usług IPOPEMA TFI oraz zarządzanych przez nie Funduszy, Administratorem Państwa danych osobowych jest IPOPEMA TFI.

Towarzystwo, jak również i Fundusz mają siedzibę w Warszawie, przy ul. Próżnej 9, 00-107 Warszawa, tel. 22 236 93 00, adres e-mail: tfi@ipopema.pl (dalej: „Administrator”).

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Kontakt z inspektorem ochrony danych w IPOPEMA TFI S.A, p. Oskarem Janiszek, możliwy jest pod adresem e-mail: iodotfi@ipopema.pl
 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ CELE PRZETWARZANIA

Przetwarzanie danych jest niezbędne w następujących celach:

 • realizacji uczestnictwa w Funduszu (podstawa prawna – art. 6 ust 1 lit. b) RODO),
 • wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), wynikających z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 
  i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. 
  o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), a także obowiązków podatkowych i rachunkowych,
 • zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych i produktów funduszu, analiz wewnętrznych, dochodzenia roszczeń (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, liczony od ustania uczestnictwa w Funduszu lub od dnia rozwiązania umowy o świadczenie usług zarządzania portfelem.

W przypadku danych osobowych uzyskanych za Pana/Pani zgodą okres przechowywania danych będzie odpowiadał okresowi niezbędnemu do realizacji celu, nie dłużej jednak niż moment cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.

 

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych, którzy uczestniczą w procesie wykonania czynności przetwarzania.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników lub podmiot prowadzący ewidencję uczestników Funduszu/Funduszy, depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem.

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługują łącznie następujące uprawnienia:

 1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – osobie zgłaszającej takie żądanie administrator przekaże informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
 2. prawo uzyskania kopii danych – administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych;
 3. prawo do sprostowania – administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie administratora, jak również tego innego podmiotu;
 7. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora; sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 8. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;
 10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne do zawarcia umowy uczestnictwa w Funduszu bądź realizacji uprawnień wynikających z tego uczestnictwa, gdyż do zawarcia umowy wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu zalecenia. Brak podania danych osobowych niezbędnych do wypełnienia formularza, uniemożliwi zawarcia umowy, o której mowa powyżej.

Nie przekazujemy i nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) ani do organizacji międzynarodowych. W przypadku zmiany tego stanu rzeczy zostaną Państwo o tym niezwłocznie poinformowani.

Na podstawie Państwa danych osobowych administrator nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Zaznaczamy, że niniejszą informację przekazujemy jedynie w celach informacyjnych. Nie jest wymagane od Pani/Pana żadne działanie lub kontakt z nami.