IPOPEMA m-INDEKS FIO

 
 

Fundusz indeksowy

Precyzyjne odwzorowanie indeksu mWIG40.

Polska gospodarka

Fundusz inwestuje w przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji na rynku.

Niskie opłaty

Opłata za zarządzanie niższa od opłat w innych funduszach akcyjnych.

HISTORIA WYCEN

Kategoria:
 • A
 • B

STOPA ZWROTU NA 25.01.2022

0,97%
-2,97%
-10,18%
3,00%
22,77%
22,55%
21,63%
6,46%
MTD -4,24%
QTD -4,24%
YTD -4,24%
MAX 97,50%
2021 32,18%
2020 0,50%
2019 -
2018 -
Kategoria:
 • A
 • B
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Karol Godyń

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Finansów i Bankowości.

Mateusz Pawłowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Pracę w IPOPEMA TFI rozpoczął w lipcu 2013 roku, na stanowisku analityka rynku akcji w Departamencie Zarządzania Aktywami. Obecnie zatrudniony na stanowisku Zarządzającego Funduszami akcji. Do jego obowiązków należy również przygotowanie wycen polskich i zagranicznych spółek giełdowych, z sektorów nowych technologii, handlu detalicznego, a także przemysłu motoryzacyjnego oraz sektora energetycznego.

STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZU

ALOKACJA
Akcje (udział do WAN) 8,2%
Kontrakty (udział do WAN) 3,6%
Lokata (udział do WAN) 3,1%
Waluta (udział do WAN) 0,3%

SEKTORY, W KTÓRE INWESTUJE FUNDUSZ

Banki
Informatyka
Rekreacja
i wypoczynek
Hutnictwo
Energia
Nieruchomości

WSKAŹNIKI RYZYKA

15,14%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
0,41

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
13,17%

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
 • A
 • B
Początek działalności
01.06.2010
Poziom ryzyka
6/7
Benchmark
100% mWIG40
Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł (500 zł kat. B)
Minimalna kolejna wpłata
5000 zł (100 zł kat. B)
Opłata za zarządzanie
2,00% (2,00% kat. B)
Rachunek nabyć

Do pobrania

16.01.2022Karta funduszu - IPOPEMA m-INDEKS FIO kat. Apdf
01.01.2022KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów IPOPEMA m-INDEKS FIO kat. Zpdf
01.01.2022KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów IPOPEMA m-INDEKS FIO kat. Bpdf
01.01.2022KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów IPOPEMA m-INDEKS FIO kat. A1pdf
31.05.2021KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów IPOPEMA m-INDEKS FIO kat. Apdf
10.01.2022SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.12.2021 R.pdf
03.01.2022Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIOpdf
28.12.2021SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.09.2021 R.pdf
31.08.2021Skład portfela funduszy na 30.06.2021 r.pdf
15.10.2020Tabela Opłat Manipulacyjnych dla Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO - XELION DIpdf
14.08.2020Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIOpdf
03.02.2020Tabela opłat manipulacyjnych dla FUNDU DI_IPOPEMA m-INDEKS FIOpdf
01.02.2019Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO_Nest Bank S.A.pdf
26.07.2013Skrócony opis strategii wykonywania prawa głosu na WZApdf
Więcej

Informacje dodatkowe

 • Ogłoszenia
 • Sprawozdania
  finansowe
 • Prospekty
01.01.2022Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 01.01.2022 r.pdf
01.01.2022Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 01.01.2022 r.pdf
18.08.2021Ogłoszenie o zmianach w statucie IPOPEMA m-INDEKS FIO w dn. 18.08.2021pdf
01.07.2021Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu z dnia 1 lipca 2021 rokupdf
01.07.2021ogłoszenie o zmianie prospektu funduszu z dnia 1 lipca 2021 rokupdf
31.05.2021Ogłoszenie o zmianach w Prospekcie Informacyjnym IPOPEMA m-INDEKS FIO w dn. 31.05.2021pdf
10.03.2021Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO w dn. 10.03.2021pdf
21.01.2021Ogłoszenie o zmianie w statutu IPOPEMA m-INDEKS FIO w dn. 21.01.2021pdf
21.01.2021Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO w dn. 21.01.2021pdf
23.10.2020Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS w dn. 23.10.2020pdf
Więcej

Nota prawna

Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o IPOPEMA Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Po rozpoczęciu działalności subfundusz IPOPEMA Akcji („Subfundusz”) dostosowywał strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na jego wynik inwestycyjny w tym okresie. IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Subfunduszu ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Australię, Japonię, Kanadę, Nową Zelandię i Szwajcarię.