Nota prawna

Informacje ogólne dotyczące zawartości serwisu
Zawartość niniejszego serwisu jest własnością IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (IPOPEMA TFI S.A.) i chroniona jest prawem autorskim. IPOPEMA TFI S.A. posiada wszelkie prawa do treści znajdujących się w serwisie. Jakiekolwiek kopiowanie, przegrywanie, zwielokrotnianie zawartości serwisu internetowego jest zabronione, z wyjątkiem użytku dozwolonego przepisami prawa.

Przedstawione materiały nie stanowi jakiegokolwiek rodzaju porady prawnej ani podatkowej, do udzielania których IPOPEMA TFI S.A. nie jest upoważniona.

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, IPOPEMA TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za braki, błędy, niepoprawność lub niekompletność zamieszczonych w niniejszym serwisie informacji zaistniałych z przyczyn mających charakter siły wyższej lub z przyczyn technicznych lub w wyniku innych okoliczności, niezależnych od IPOPEMA TFI S.A.

Ze względu na specyfikę działania systemów elektronicznych nie jest możliwe wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich, w tym także zarażenia systemu informatycznego osoby korzystającej z serwisu internetowego wirusem komputerowym, w związku z czym IPOPEMA TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za braki, błędy, niepoprawność lub niekompletność zamieszczonych w niniejszym serwisie informacji powstałe na skutek tego rodzaju czynników. IPOPEMA TFI S.A. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korzystaniem z niniejszego serwisu.

Serwis może zawierać odnośniki (linki) do innych serwisów internetowych, nie będących własnością IPOPEMA TFI S.A. W takim przypadku IPOPEMA TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Serwis może zawierać znaki towarowe (logo) podmiotów trzecich. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od ich używania bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody właściciela znaku.

Jeżeli podadzą Państwo nam swój adres e-mail lub też zrobili Państwo to już wcześniej, to mogą spodziewać się Państwo wiadomości od nas. E-mail wysłany do nas za pośrednictwem niniejszego serwisu zostanie zachowany w sposób zgodny z naszymi wymogami dotyczącymi zasad przechowywania danych i kontaktowania się z klientami. Administratorem danych osobowych jest IPOPEMA TFI S.A. (dane spółki znajdują się poniżej). Przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia. W związku z zamiarem korzystania z niniejszego serwisu internetowego użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje, które wyśle przy użyciu tego serwisu nie będą zabezpieczone.

IPOPEMA TFI S.A. oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach. Z uwagi na specyfikę świadczonych usług, IPOPEMA TFI S.A. nie może jednak zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie i bez uprzedniej notyfikacji treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione.

Wszelkie ewentualne opinie i oceny zawarte w niniejszym serwisie internetowym są wyrazem naszej najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, jednakże nie powinny być traktowane jako rekomendacja czy zachęta do zawierania transakcji. IPOPEMA TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie serwisu internetowego i zawartych w nim opinii.

Z przyczyn technicznych lub niezależnych od IPOPEMA TFI S.A. dostęp do niniejszego serwisu może zostać czasowo zawieszony bez wcześniejszego uprzedzenia. IPOPEMA TFI S.A. nie odpowiada za przypadki braku dostępności zasobów strony internetowej zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

Informacje o plikach cookies
Ta witryna używa plików cookie. „Cookies” są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze użytkownika. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przykładowo przy wyborze wersji językowych lub przy informacjach na temat bieżącej sesji przeglądania.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

Informacje opublikowane w serwisie dotyczące funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez IPOPEMA TFI S.A.
Materiały przedstawione w niniejszym serwisie internetowym, w tym dotyczące funduszy inwestycyjnych tworzonych przez IPOPEMA TFI S.A., mają wyłącznie charakter informacyjny. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, porady inwestycyjnej lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje i dane zawarte w serwisie internetowym nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Ryzyko podjęcia decyzji inwestycyjnej przy wykorzystaniu informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie oraz ryzyko użycia informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie w jakimkolwiek celu, ponosi wyłącznie użytkownik serwisu.

Dokumentem zawierającym statut oraz inne informacje dotyczące ryzyka inwestycyjnego i zasad uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym jest prospekt informacyjny funduszu. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Ilekroć na stronie internetowej jest mowa o subfunduszach oznacza to subfundusze wydzielone w ramach IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego lub w ramach Pocztowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, chyba że co innego wynika z treści informacji.

W przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych, informacje o funduszu i zasadach uczestnictwa w funduszu, prowadzonej przez niego polityce inwestycyjnej, emisji, czynnikach ryzyka, kosztach i opłatach, a także inne informacje istotne dla inwestorów, zawarte są w warunkach emisji albo w prospekcie emisyjnym. Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych należy zapoznać się z odpowiednim dokumentem. O ile inaczej wyraźnie nie zastrzeżono w treści informacji dotyczącej określonego funduszu inwestycyjnego, informacja dotycząca funduszu nie jest i nie może być traktowana jako proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu ani proponowanie złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne tego funduszu. O ile inaczej wyraźnie nie zastrzeżono w innych informacjach opublikowanych w niniejszym serwisie, dokumenty te dostępne są przynajmniej w miejscu siedziby IPOPEMA TFI S.A. Treść tych dokumentów (z wyjątkiem warunków emisji) może być udostępniona przez IPOPEMA TFI S.A. na żądanie. W przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych nie będących publicznymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, materiały przedstawione w niniejszym serwisie internetowym, dotyczące danego funduszu, przeznaczone są wyłącznie w celach informacyjnych dla obecnych uczestników tego funduszu, i nie mają na celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia certyfikatów inwestycyjnych funduszu albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia.

Wszystkie wyniki prezentowane na stronie internetowej mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.). Bieżące wyceny jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych są publikowane na stronie internetowej niezwłocznie po dokonaniu wyceny. Po rozpoczęciu działalności fundusze i subfundusze dostosowywały strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na ich wynik inwestycyjny w tym okresie.

IPOPEMA TFI S.A. oraz fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI S.A. nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy lub subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Osiągane przez fundusze inwestycyjne wyniki inwestycyjne w przeszłości nie stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia przez którykolwiek z funduszy inwestycyjnych określonych wyników w przyszłości. Inwestycje w jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne nie stanowią depozytu bankowego. Inwestycje w fundusze obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.

Jeżeli w informacjach wskazano osiągnięte wyniki któregokolwiek z funduszy inwestycyjnych, to nie uwzględniają one żadnych ewentualnych opłat, do poniesienia których zobowiązana może być osoba nabywająca jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne lub uczestnik funduszu, ani nie uwzględniają ewentualnych podatków, do zapłacenia których może zostać zobowiązany uczestnik (chyba że co innego wyraźnie zastrzeżono w treści informacji). Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi danego funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego w momencie ich zbycia i odkupienia (umorzenia) przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych.

Wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy (a tym samym wartość jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego) może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych i stosowane techniki zarządzania. Subfundusze IPOPEMA SFIO mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Australię, Japonię, Kanadę, Nową Zelandię i Szwajcarię. Subfundusze Pocztowy SFIO mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Australię, Japonię, Kanadę, Nową Zelandię i Szwajcarię, z wyjątkiem subfunduszu Pocztowy Obligacji, który może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie.

O ile inaczej nie zastrzeżono w innych informacjach opublikowanych w niniejszym serwisie lub w statucie danego funduszu inwestycyjnego, fundusze inwestycyjne zamknięte oraz fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych, utworzone przez IPOPEMA TFI S.A., mogą lokować swoje aktywa w akcje spółek akcyjnych nie będących spółkami publicznymi, akcje spółek komandytowo akcyjnych, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i instrumenty dłużne emitowane (wystawiane) przez te spółki. Z tego rodzaju inwestycjami funduszu związane są następujące podstawowe, specyficzne czynniki ryzyka: ryzyko płynności, ryzyko wyceny, ryzyko prawne, ryzyko kontrpartnerów, ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków, ryzyko kredytowe.

IPOPEMA TFI S.A. prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 września 2007 r. Organem nadzoru dla IPOPEMA TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego. IPOPEMA TFI S.A. należy do grupy kapitałowej IPOPEMA, której podmiotem dominującym jest IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.

Informacje dla podmiotów zagranicznych
Fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI S.A. zostały utworzone i działają na podstawie prawa polskiego i nie przeszły żadnej procedury rejestracji poza granicami Polski. Ustawodawstwo innych państw może przewidywać dla swoich obywateli lub innych podmiotów podlegających ich ustawodawstwu ograniczenia możliwości inwestowania w fundusze.

Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy są oferowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku rozpoczęcia ich oferowania za granicą stosowna informacja zostanie zamieszczona w odpowiednich dokumentach. Dystrybucja prospektów informacyjnych lub prospektów emisyjnych zamieszczonych na stronie internetowej, oferowanie lub sprzedaż jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych może podlegać ograniczeniom w niektórych systemach prawnych. Osoby, które wejdą w posiadanie prospektu któregokolwiek funduszu powinny upewnić się, czy nie podlegają stosownym ograniczeniom w wyżej wymienionym zakresie. Nikt z otrzymujących kopię takiego prospektu w którejkolwiek z jurysdykcji nie powinien traktować prospektu jako oferty do złożenia zapisu z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to przypadków, gdy takie oferowanie może być uczynione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bez konieczności rejestrowania papierów wartościowych w uprawnionych instytucjach.

W szczególności, zarówno jednostki uczestnictwa jak i certyfikaty inwestycyjne funduszy nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z US Securities Act 1933 lub jakimikolwiek przepisami stanowymi, tak więc, zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych, jednostki uczestnictwa ani certyfikaty inwestycyjne funduszy nie mogą być oferowane i sprzedawane bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych ani też oferowane i sprzedawane „osobom amerykańskim” (US Persons, zgodnie z definicją w prawie amerykańskim) lub na rachunek lub rzecz tych osób. Jakiekolwiek dalsze oferowanie lub dalsza dystrybucja jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych bądź „osobom amerykańskim” może spowodować naruszenie prawa Stanów Zjednoczonych.

Zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych
Informacje o usłudze zarządzania portfelami zawarte są w „Regulaminie świadczenia usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych”.

IPOPEMA TFI S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych zarządzanych portfeli. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości portfela inwestycyjnego w momencie jego zbycia oraz od wysokości pobranych opłat i należnych podatków. Inwestycje w instrumenty finansowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Wartość aktywów netto niektórych portfeli cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.