panele

Produkty ESG w IPOPEMA TFI

Zasady zrównoważonego inwestowania w IPOPEMA TFI

Towarzystwo identyfikuje czynniki/aspekty zrównoważonego rozwoju (ESG) w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych i podejmuje działania odpowiednie do skali działalności prowadzonej przez Towarzystwo, mające na celu ograniczenie oddziaływania tych czynników/aspektów na wartość inwestycji w przypadku konkretnych produktów finansowych. W tym celu Towarzystwo wdrożyło w swojej działalności Politykę odpowiedzialnego inwestowania wspierającą metody wprowadzania do działalności Towarzystwa ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Czym jest ryzyko dla zrównoważonego rozwoju?

Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne, związane z zarządzaniem, które, jeżeli wystąpią, mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny, negatywny wpływ na wartość inwestycji.

Kwalifikacja produktów wg aspektów ESG

Podstawą procesu inwestycyjnego jest wielowymiarowa analiza Emitentów, która poza aspektami finansowymi uwzględnia również liczne czynniki niefinansowe, związane z charakterem prowadzonej działalności. W tym procesie Towarzystwo dąży do pełnego uwzględnienia aspektów środowiskowych (environmental), społecznych (social) oraz związanych z ładem korporacyjnym (governance), określanych skrótem „ESG”, tj.:

  • Aspekt Środowiskowy – kryterium oceny określające, w jaki sposób Emitent lub Projekt posiada możliwość kontrolowania lub identyfikowania - bezpośredniego i pośredniego - wpływu swojej działalności na środowisko.

  • Aspekt Społeczny – kryterium oceny określające, poprzez zmierzenie, w jaki sposób Emitent lub Projekt posiada możliwość kontrolowania lub identyfikowania – bezpośredniego lub pośredniego – wpływu na społeczeństwo, a co za tym idzie, w jaki sposób definiuje strategię rozwoju kapitału ludzkiego, opierając się na zasobach ludzkich Emitenta, jak również aspekcie związanym z prawami człowieka.

  • Aspekt związany z Zarządzaniem – kryterium oceny weryfikujące, co do zasady, zdolność Emitenta do zapewnienia podstaw dla skutecznych ram nadzoru korporacyjnego, które gwarantują realizację długoterminowych celów – w tym wartości Emitenta w długim okresie czasu.

Klasyfikacja funduszy wg. aspektów ESG

Zgodnie z Polityką odpowiedzialnego inwestowania, Towarzystwo może oferować produkty:
(i) integrujące ryzyka dla zrównoważonego rozwoju,
(ii) promujące aspekty środowiskowe lub społeczne, lub oba te aspekty (jasnozielone);
(iii) mające na celu zrównoważone inwestycje (ciemnozielone).
- przy czym zakres integracji aspektów ESG, każdorazowo określany jest w oparciu o strategię inwestycyjną danego Funduszu lub Portfela i klasy aktywów, których dotyczy.

1.
Fundusze integrujące ryzyka dla zrównoważonego rozwoju.

W ofercie funduszy zarządzanych przez Towarzystwo są produkty, w przypadku których Towarzystwo, w procesie inwestycyjnym, uwzględnia Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju m.in. poprzez stosowanie przez Towarzystwo Listy wykluczeń emitentów o określonym profilu działalności oraz poprzez monitorowanie emitentów wchodzących w skład portfela danego funduszu pod względem Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju.

Towarzystwo opracowało Listę wykluczeń w oparciu o uznane i potwierdzone kryteria dyskwalifikujące Emitentów lub Projekty, których działalność gospodarcza lub specyfika aktywności jest wprost zaprzeczeniem inwestycji zrównoważonych środowiskowo bądź narusza międzynarodowe konwencje, uznane międzynarodowe ramy lub regulacje krajowe.

Na dzień 1 sierpnia 2022 r., z wyłączeniem funduszu IPOPEMA Ekologii i Innowacji Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo stanowią Fundusze integrujące ryzyka dla zrównoważonego rozwoju.

2.
Fundusze promujące aspekt środowiskowy lub społeczny, lub oba te aspekty (tzw. jasnozielone).

Produkty promujące aspekt środowiskowy lub społeczny, lub oba te aspekty, są to produkty, w przypadku których Towarzystwo promuje, w procesie inwestycyjnym, m.in.: aspekt środowiskowy lub społeczny, lub oba te aspekty zgodnie z wskazaniami polityki inwestycyjnej danego funduszu. Promowanie przedmiotowych aspektów odbywa się m.in. poprzez dobór emitentów, znajdujących się w obszarze inwestycyjnym takiego produktu, którzy wyraźnie wspierają cele środowiskowe i społeczne, jak również stosują dobre praktyki z zakresu ładu korporacyjnego, a także stosują minimalne gwarancje zapewniające zrównoważone inwestycje.

W celu zakwalifikowania produktu jako produktu promującego aspekt środowiskowy lub społeczny, lub oba te aspekty, Towarzystwo bierze pod uwagę założony cel inwestycyjny Funduszu lub Portfela, a także ocenia zdefiniowaną część aktywów Funduszu lub Portfela pod kątem spełniania kryteriów ESG.

Obecnie w ofercie funduszy zarządzanych przez Towarzystwo jest produkt jasnozielony, tj. fundusz IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który w procesie inwestycyjnym i przyjętej strategii inwestycyjnej promuje aspekt środowiskowy poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe Emitentów dążących do ograniczenia negatywnego wpływu swojej działalności na środowisko i uwzględniających w niej wskazane w strategii aspekty środowiskowe.

3.
Fundusze mające na celu zrównoważone inwestycje (tzw. ciemnozielone).

Produkty mające na celu zrównoważone inwestycje są to produkty, w przypadku których Towarzystwo, w procesie inwestycyjnym danego Funduszu lub Portfela, inwestuje wyłącznie w zrównoważone inwestycje.

W celu zakwalifikowania produktu jako mającego na celu zrównoważone inwestycje, Towarzystwo bierze pod uwagę założenie, że każda z inwestycji Funduszu lub znajdujących się w Portfelu, z wyłączeniem pozycji zabezpieczających i płynnościowych, powinna spełniać założony cel inwestycyjny w postaci inwestycji w instrumenty finansowe Emitentów w pełni realizujących cele zrównoważonego rozwoju, tj. przyczyniających się do: zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych, poprawy dostępu do infrastruktury oraz trwałego wzrostu gospodarczego, a także zdrowia i dobrobytu.

Zasady zarządzania ryzykiem dla zrównoważonego rozwoju i strategia wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych

Zdarzenia objęte ryzykiem dla zrównoważonego rozwoju mogą dotyczyć, np.: szkód spowodowanych zmianą klimatu, niedoborem zasobów naturalnych, zanieczyszczeniem, złymi warunkami pracy, korupcją i złym zarządzaniem.

Nieodpowiednie zarządzanie ryzykiem dla zrównoważonego rozwoju może spowodować szereg negatywnych skutków finansowych w postaci braku odpowiednich reakcji, w procesie inwestycyjnym, na zmieniające się otoczenie.

Od 1 sierpnia 2022 r. Towarzystwo uwzględnia we wszystkich zarządzanych Funduszach i Portfelach ryzyko dla równoważnego rozwoju, odpowiednio przyporządkowane i mierzone z uwzględnieniem polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej danego produktu, jak też klasy i jakości aktywów.

Uwzględnianie ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w Towarzystwie składa się z następujących głównych podprocesów:

  1. przygotowania i przeszkolenia pracowników Towarzystwa w zakresie uwzględniania w bieżących działaniach ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie inwestycyjnym, operacyjnym, obsługi Emitentów i Projektów;
  2. bieżącego ewidencjonowania i monitorowania sytuacji Emitentów i Projektów pod względem ryzyka dla zrównoważonego rozwoju przez zespoły zarządzające oraz zespół ryzyka;
  3. przeprowadzania okresowej ankiety oceny ryzyka dla zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem specyfiki danego produktu Towarzystwa, klasy oraz jakości aktywów wobec wszystkich Emitentów lub Projektów;
  4. dokonania oceny pod względem narażenia na ryzyko dla zrównoważonego rozwoju każdego z Emitentów i Projektów oraz pod względem specyfiki danego produktu Towarzystwa;
  5. określenia działania w przypadku nadania wyższego niż nieistotne stopnia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju;
  6. prowadzenia rozmów z Emitentem, na podstawie posiadanych praw korporacyjnych i umownych, wyjaśniania i konsultacji wątpliwości bezpośrednio z Emitentem;

W przypadku produktów jasnozielonych, Towarzystwo uwzględnia główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych w drodze analizy niefinansowych aspektów działalności określonych szczegółowo strategią inwestycyjną funduszu - w oparciu o dostępne dane dotyczące Emitentów.

W przypadku pozostałych produktów i usług, Towarzystwo nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych.

Zasady zrównoważonego rozwoju w Polityce zmiennych składników wynagrodzeń

Towarzystwo uznaje, że ryzyka dla zrównoważonego rozwoju stanowią element oceny osób podlegających Polityce zmiennych składników wynagrodzeń w IPOPEMA TFI. Powyższe jest dodatkowym kryterium oceny obowiązującym od dnia 1 sierpnia 2022 r. i stanowi element indywidualnej oceny pod względem kryteriów niefinansowych.

Struktura procesu zrównoważonego inwestowania w IPOPEMA TFI

Proces zrównoważonego inwestowania w Towarzystwie został oparty na dwóch filarach, tj. filar świadomego zarzadzania produktami z uwzględnieniem aspektów ESG oraz filar ogarnizacyjny.

1. Filar świadomego zarządzania produktami z uwzględnieniem aspektów ESG.

Towarzystwo analizuje Emitentów pod kątem uwzględniania w ich działalności aspektów ESG oraz ryzyka dla zrównoważonego rozwoju. Analiza ta jest następnie włączana do procesu oceny inwestycyjnej lokaty w strukturze portfela danego produktu. Towarzystwo na bieżąco monitoruje również, pod względem ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, Emitentów będących częścią portfeli inwestycyjnych Funduszy, a także reaguje na zmieniające się otoczenie i status Emitentów będących częścią portfeli inwestycyjnych Funduszy.

2. Filar organizacyjny

Do celów wsparcia organizacyjnego zarządzania produktami z uwzględnieniem aspektów ESG Towarzystwo powołało Komitet ds. ESG, który zajmuje się koordynacją i zarządzaniem ryzykiem dotyczącym procesu zrównoważonego inwestowania w Towarzystwie, monitorowaniem tego procesu i aktualizacją kierunków rozwoju, a także weryfikacją produktów Towarzystwa pod względem wypełnienia kryteriów Polityki odpowiedzialnego inwestowania.

W Towarzystwie działa również Oficer ds. ESG, który monitoruje zmiany otoczenia regulacyjnego w obszarze zrównoważonego rozwoju, na bieżąco wspiera pracowników Towarzystwa w realizacji Polityki odpowiedzialnego inwestowania oraz ich szkolenie, koordynuje współpracę poszczególnych jednostek zaangażowanych w proces, oraz aktualizuje Listę wykluczeń inwestycyjnych.

Towarzystwo angażuje się ponadto w działania Emitentów zgodnie z „Polityką stosowania środków nadzoru korporacyjnego przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”. Szczegółowe zasady wykonywania prawa głosu przez fundusze zarządzane przez Towarzystwo ujęte są w „Polityce zaangażowania w IPOPEMA Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.”.

Dokumenty do pobrania

31.07.2020 POLITYKA ZAANGAŻOWANIA W IPOPEMA TFI S,A. PDF
30.11.2015 POLITYKA NADZORU KORPORACYJNEGO I STRATEGIA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PDF
24.10.2022 Strategia dotycząca wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. PDF
24.10.2022 Polityka odpowiedzialnego inwestowania w IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. PDF