TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty


Strategia funduszu polega na dążeniu do pomnażania środków na rynkach finansowych, w szczególności na rynku akcji. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Ze względu na stosowaną politykę inwestycyjną, wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu (a tym samym wartość certyfikatu) cechuje się wysoką zmiennością.

Więcej na stronie: http://totalfiz.pl/

Myślimy za inwestorów

…bo sami jesteśmy największym inwestorem w funduszu. Zadanie Zarządzającego: Alokacja i selekcja.

Dynamiczne spółki polskie

Współuczestniczymy w tworzeniu pomostu między polską nauką a biznesem. Zadanie trudne ale efekty spektakularne.

Absolutna stopa zwrotu

Dążymy do dodatnich stóp zwrotu w funduszu niezależnie od koniunktury na rynku.

HISTORIA WYCEN

Kategoria:
  • A
  • S4 KŁ
  • S4 RP
  • S4 TM

STOPA ZWROTU NA 28.06.2024

2,00%
5,77%
17,44%
22,60%
65,97%
165,08%
YTD 17,44%
MAX 380,75%
2023 32,26%
2022 23,35%
2021 -7,40%
2020 42,61%
Kategoria:
  • A
  • S4 KŁ
  • S4 RP
  • S4 TM
Stopa zwrotu 
od
do

Więcej informacji o funduszu
dostępnych po zalogowaniu

Logowanie

Nota prawna

Powyższe informacje zawarte na stronie internetowej zawierają treści marketingowe i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z odpowiednimi dokumentami prawnymi danego Funduszu, w tym m.in. ze statutem, prospektem, warunkami emisji oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne w siedzibie IPOPEMA TFI S.A., na stronie internetowej www.ipopematfi.pl oraz u dystrybutorów.

Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, należy liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych środków. Wskazane wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji, że Fundusz osiągnie podobne wyniki w przyszłości. Fundusz ani IPOPEMA TFI S.A. nie gwarantują, że zostanie zrealizowany założony cel inwestycyjny lub zostanie uzyskany określony wynik inwestycyjny w przyszłości.

Pełna informacja prawna jest tutaj.