IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji (dawniej: IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony)

Charakterystyka subfunduszu

Fundusz może inwestować w instrumenty udziałowe – do 70% wartości Aktywów Subfunduszu, instrumenty dłużne - do 100% wartości Aktywów Subfunduszu, Depozyty – do 20% wartości Aktywów Subfunduszu, listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne – do 25% wartości Aktywów Subfunduszu, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Funduszy Dłużnych oraz tytuły uczestnictwa Funduszy Dłużnych – do 30% wartości Aktywów Subfunduszu, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, które zgodnie ze swoim statutem lub regulaminem inwestują powyżej 50% swoich aktywów w instrumenty udziałowe – do 20% wartości Aktywów Subfunduszu. Do 45 % wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, przy czym limit ten nie obejmuje: listów zastawnych emitowanych przez krajowe banki hipoteczne oraz Instrumentów dłużnych lub gwarantowanych przez wyłącznie Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Australia, Japonia, Kanada, Nowa Zelandia i Szwajcaria. Do 45% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne lub aktywa denominowane w walutach obcych.

Profil inwestora

Oferta dla inwestorów o umiarkowanym apetycie na ryzyko, dla których ważna jest stabilność inwestycji w instrumenty dłużne, ale jednocześnie oczekują udziału we wzrostach na rynkach akcyjnych, więc akceptują podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego oraz okresowe wahania cen.

Poziom ryzyka

1 2 3 4 5 6 7
Niższe ryzyko Wyższe ryzyko

Rekomendowany okres inwestycji

3  lata

HISTORIA WYCEN

Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • D
 • P
 • S

STOPA ZWROTU NA 18.07.2024

0,13%
-0,52%
1,98%
6,23%
13,04%
39,66%
15,92%
36,15%
MTD -1,77%
QTD -1,77%
YTD 5,02%
MAX 72,84%
2023 23,90%
2022 -5,03%
2021 1,82%
2020 8,20%
Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • D
 • P
 • S
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Karol Godyń

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Finansów i Bankowości. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr 308) oraz licencję maklera papierów wartościowych (nr 2146).

Z rynkiem kapitałowym związany zawodowo od 2009, kiedy to rozpoczął praktyki, a następnie pracę w BPH TFI. Jako zarządzający odpowiadał za produkty z ochroną kapitału, fundusze surowcowe oraz akcyjne. W Skarbiec TFI pracował na stanowisku Zarządzającego, gdzie odpowiadał za całą ekspozycję na GPW - zarządzanie funduszami akcji oraz portfelami w ramach usługi Asset Management. W latach 2018-2019 związany zawodowo z grupą kapitałową Altus, gdzie zarządzał funduszami akcji polskich i zagranicznych. Od czerwca 2019 zatrudniony w IPOPEMA TFI na stanowisku zarządzającego portfelami.

Bogusław Stefaniak

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunek Ekonomia. W 2011 ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych. Z rynkiem kapitałowym związany od 2006, kiedy to rozpoczął pracę w Banku Handlowym S.A. w Departamencie Usług Powierniczych.

Od 2008 zatrudniony w IPOPEMA AM na stanowisku Tradera w Zespole Zarządzania Papierami Dłużnymi. Od 2012 pracuje w Departamencie Zarządzania Aktywami Towarzystwa - początkowo jako Trader, później zarządzający, obecnie jako Head of Fixed Income. Zdobywca Alfy w kategorii najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych w 2016, nagrody przyznawanej przez Analizy Online.

SEKTORY, W KTÓRE INWESTUJE FUNDUSZ

Banki
Paliwa
i gaz
Ubezpieczenia
Nieruchomości
Gry
komputerowe
Energia

WSKAŹNIKI RYZYKA

0,07%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
0,79

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
1,71 %

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • D
 • P
 • S
Początek działalności
06.12.2011
Poziom ryzyka
3/7
Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł (500 zł kat. B*)
Minimalna kolejna wpłata
5 000 zł (100 zł kat. B*)
Opłata za zarządzanie
2,00%
Wynagrodzenie zmienne
Wynagrodzenie zmienne oparte jest na zasadzie High Water Mark. Wynosi ono 20% nadwyżki wypracowanej ponad najwyższą dotychczasową Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa.
Rachunek nabyć

Dokumenty funduszu

 • Karty funduszu
 • Komentarze
 • KID
 • Informacje dla klienta
 • Scenariusze dotyczące wyników
 • Skład portfela
 • Tabele opłat
 • Ogłoszenia
 • Prospekty
 • Sprawozdania
  finansowe
15.07.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A ZA CZERWIEC 2024pdf
14.06.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A ZA MAJ 2024pdf
13.05.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A ZA KWIECIEŃ 2024pdf
15.04.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A ZA MARZEC 2024pdf
14.03.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A ZA LUTY 2024pdf
15.02.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A ZA STYCZEŃ 2024pdf
12.01.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A ZA GRUDZIEŃ 2023pdf
15.12.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A ZA LISTOPAD 2023pdf
14.11.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A ZA PAŹDZIERNIK 2023pdf
11.10.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A ZA WRZESIEŃ 2023pdf
12.09.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A ZA SIERPIEŃ 2023pdf
14.08.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A ZA LIPIEC 2023pdf
14.07.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A ZA CZERWIEC 2023pdf
29.06.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A ZA MAJ 2023pdf
15.05.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A ZA KWIECIEŃ 2023pdf
14.04.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A ZA MARZEC 2023pdf
08.03.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A ZA LUTY 2023pdf
15.02.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A ZA STYCZEŃ 2023 pdf
13.01.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A ZA GRUDZIEŃ 2022pdf
15.12.2022KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A ZA listopad 2022pdf
14.11.2022 KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A za PAŹDZIERNIK 2022pdf
17.10.2022KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ SELEKCJI KAT. A ZA WRZESIEŃ 2022pdf
Więcej

Nota prawna

Powyższe informacje zawarte na stronie internetowej zawierają treści marketingowe i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z odpowiednimi dokumentami prawnymi danego Funduszu, w tym m.in. ze statutem, prospektem, warunkami emisji oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne w siedzibie IPOPEMA TFI S.A., na stronie internetowej www.ipopematfi.pl oraz u dystrybutorów.Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, należy liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych środków. Wskazane wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji, że Fundusz osiągnie podobne wyniki w przyszłości. Fundusz ani IPOPEMA TFI S.A. nie gwarantują, że zostanie zrealizowany założony cel inwestycyjny lub zostanie uzyskany określony wynik inwestycyjny w przyszłości.Pełna informacja prawna jest tutaj.