Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności - zasady przetwarzania danych osobowych

W związku z korzystaniem z fanpage’a IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „IPOPEMA TFI), informujemy wszystkich uczestników, że IPOPEMA TFI przywiązuje dużą wagę do poszanowania i respektowania praw Internautów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. IPOPEMA TFI dokłada wszelkich starań zmierzających do ochrony danych osobowych stosownie do Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej powoływane jako „RODO”).

IPOPEMA TFI, zbierając i przetwarzając dane osobowe, stosuje się do wszystkich zasad przetwarzania danych: (i) zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, (ii) ograniczenie celu, (iii) minimalizacja danych, (iv) prawidłowość, (v) ograniczenie przechowywania, (vi) integralność i poufność.

W celu realizacji zasady przejrzystości przetwarzania danych osobowych niniejszym informujemy o jego zakresie i podstawowych zasadach:

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH:

Podczas wizyty na stronie internetowej fanpage’a:

 • automatycznie zbierane są dane, w szczególności adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego,
 • w przypadku zmieszczenia komentarzy lub innej aktywności, mogą być zbierane również: nazwa użytkownika, adres email użytkownika, który jest polem ukrytym nie widocznym dla innych użytkowników; dodatkowe dane dobrowolnie podane przez użytkowników w komentarzu lub w udostępnionym profilu.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IPOPEMA TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Próżnej 9, 00-107 Warszawa, tel. 22 236 93 00, adres e-mail: tfi@ipopema.pl (dalej: „Administrator”).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Z dniem 25 maja 2018 r. powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych poprzez adres e-mail: iodotfi@ipopema.pl lub pocztą tradycyjną wysłaną na adres Administratora.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

 • na podstawie zgody uczestników (podstawa prawna – art. 6 ust 1 lit. a) RODO),
 • wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych i produktów, analiz wewnętrznych, zapewnienie bezpieczeństwa i funkcjonalności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

CELE PRZETWARZANIA

Przetwarzanie danych jest niezbędne w następujących celach:

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania fanpage’a,
 • komunikacji z uczestnikami fanpage’a,
 • prowadzenia pomiarów, statystyk i analiz,
 • zapewnienie bezpieczeństwa, funkcjonalności i stabilności serwisu,
 • wykrywanie nadużyć i dochodzenie oraz obrona przed roszczeniami.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie obsługi strony internetowej, podmioty świadczące usługi marketingowe, podmioty doradcze, prawnicze, audytowe, telekomunikacyjne oraz uprawnione podmioty na mocy obowiązujących przepisów prawa jak sądy lub organy ścigania.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym również w zakresie dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przez okres wynikający 
z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń bądź obrony przed odpowiedzialnością za czyny zabronione.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osobie, której dane dotyczą, o ile ma to zastosowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • dokonania sprostowania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • żądania usunięcia danych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych osobowych;

We wskazanych powyżej przypadkach prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, np. poprzez adres e-mail: iodotfi@ipopema.pl.

Dodatkowo w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, nie stanowi wymogu zawarcia umowy ani nie jest wymogiem ustawowym. Jednak brak przekazania danych osobowych może uniemożliwić dokonywanie czynności na stronie internetowej fanpage’a, w tym m.in. zamieszczanie komentarzy, polubienie postów, udostępnianie postów, wysyłanie wiadomości, zamieszczanie recenzji czy obserwowanie strony fanpage’a.