IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty


Podsumowanie informacji o funduszu IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

1.
Zastrzeżenie prawne

Skorzystanie z dostępu do tej części strony internetowej lub jakichkolwiek zawartych na niej informacji oznacza wyrażenie zgody na przestrzeganie określonych poniżej warunków. Jeżeli nie wyrażają państwo zgody na poniższe warunki, nie mogą państwo korzystać z dostępu do niniejszej strony lub jakichkolwiek zawartych na niej informacji.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione informacje mogą ulec zmianie lub aktualizacji. Przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej należy je przeczytać w całości.

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczące certyfikatów inwestycyjnych IPOPEMA Ekologii i Innowacji Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („fundusz") nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej, jak również jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu rozporządzenia parlamentu europejskiego I rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. W sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/we parlamentu europejskiego I rady I dyrektywy komisji 2003/124/we, 2003/125/we I 2004/72/we, zaproszenie do zawarcia transakcji, nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby niezgodne z prawem, ani pod adresem osób, wobec których złożenie takiej oferty byłoby niezgodne z prawem. Osoby planujące skorzystać z niniejszych informacji prosimy o ustalenie, czy takie ograniczenia istnieją I ich dotyczą oraz o stosowanie się do nich.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat funduszu oraz oferty publicznej certyfikatów inwestycyjnych funduszu jest prospekt („prospekt") sporządzony w związku z ofertą publiczną certyfikatów inwestycyjnych funduszu oraz ich dopuszczeniem I wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez giełdę papierów wartościowych w warszawie, zatwierdzony decyzją komisji nadzoru finansowego z dnia 24 sierpnia 2022 r.

Prospekt wraz z załącznikami I ewentualnymi suplementami został udostępniony do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej w sieci Internet na stronach internetowych towarzystwa - IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (www.ipopematfi.pl) oraz firmy inwestycyjnej – IPOPEMA Securities S.A. (www.ipopemasecurities.pl). 

Zwraca się szczególną uwagę na liczne czynniki ryzyka związane z inwestycją w instrumenty finansowe. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z wysokim ryzykiem utraty części, zaś w skrajnych przypadkach nawet całości zainwestowanych środków.

Fundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu I wyniku inwestycyjnego.

Zatwierdzając prospekt komisja nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.

Inwestorzy powinni uzyskać własną niezależną poradę przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji.

Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych funduszu ma miejsce wyłącznie w rzeczpospolitej polskiej.

Certyfikaty inwestycyjne funduszu nie zostały I nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych lub innymi przepisami prawa obowiązującymi w jakimkolwiek innym państwie niż rzeczpospolita polska I nie mogą być oferowane lub sprzedawane w stanach zjednoczonych ameryki północnej oraz w innych państwach gdzie taka rejestracja jest wymagana I nie została dokonana, ani też oferowane lub sprzedawane jakiejkolwiek „osobie amerykańskiej” (zgodnie z definicją zawartą w regulacji s), z wyjątkiem kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (zgodnie z definicją zawartą w przepisie 144 a) na mocy wyłączenia z obowiązków rejestracyjnych przewidzianego w przepisie 144 a oraz poza granicami stanów zjednoczonych ameryki północnej na mocy regulacji s. Informuje się potencjalnych nabywców certyfikatów oferowanych, że wprowadzający może polegać na wyłączeniu z artykułu 5 amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych przewidzianym w przepisie 144 a.

Materiały zawarte na kolejnych stronach internetowych nie są przeznaczone do dystrybucji, rozpowszechniania ani publikacji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie stanów zjednoczonych ameryki, Australii, kanady, Japonii ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której ich dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja stanowiłyby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałyby rejestracji.

Dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja dokumentów lub innych informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej oraz na kolejnych stronach internetowych może podlegać ograniczeniom prawnym w niektórych jurysdykcjach. Osoby, w których posiadaniu znajdą się zamieszczone tu dokumenty lub inne informacje powinny zapoznać się z wszelkimi takimi ograniczeniami I ich przestrzegać. Niepodporządkowanie się takim ograniczeniom może stanowić naruszenie właściwych przepisów prawa danej jurysdykcji.


2.
Definicje

Na potrzeby niniejszego podsumowania oraz sekcji strony internetowej dotyczących Funduszu, Towarzystwo posługuje się następującymi definicjami:

 1. Aspekty / kryteria / czynniki ESG – oznacza czynniki środowiskowe, społeczne i zarządcze;
 2. Ankieta produktu ESG - ankieta przeprowadzana przez Towarzystwo dotycząca zakwalifikowania danego produktu Towarzystwa do jednej z grup, według zasad odpowiedzialnego inwestowania;
 3. Badanie due diligence - badanie realizowane w celu weryfikacji i określenia ryzyk prawnych, finansowych, podatkowych, technologicznych lub innych związanych z potencjalną inwestycją, przeprowadzane również przy udziale specjalistów zewnętrznych, związanych z planowaną decyzją inwestycyjną;
 4. Emitent - spółka emitująca instrumenty finansowe, stanowiące przedmiot inwestycji Funduszu;
 5. Fundusz – Ipopema Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie;
 6. Komitet ds. ESG – Komitet ds. ESG, o którym mowa w § 12 Polityki odpowiedzialnego inwestowania;
 7. Polityka odpowiedzialnego inwestowania - „Polityka odpowiedzialnego inwestowania w IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”;
 8. SFDR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych;
 9. Towarzystwo – Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie.
3.
Charakterystyka Funduszu i postępowania Towarzystwa wobec Funduszu

Fundusz jest produktem finansowym promującym aspekty środowiskowe, o którym mowa w art. 8 SFDR. Jego celem nie są zrównoważone inwestycje.

Fundusz promuje aspekty środowiskowe polegające na zrównoważonym wykorzystywaniu i ochronie zasobów, przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz zapobieganiu zanieczyszczeniu i jego kontroli, a w szczególności stosuje kryterium ESG. Promowanie aspektu środowiskowego przez Fundusz realizowane jest m.in. poprzez ocenę Emitenta pod względem spełniania kryteriów ESG (badanie ratingu ESG Emitenta, zewnętrzne analizy i dane, stosowanie limitów inwestycyjnych) oraz stosowanie wykluczeń inwestycyjnych. Towarzystwo, podejmując decyzje inwestycyjne w odniesieniu do Funduszu ocenia Emitentów również pod kątem dobrych praktyk w zakresie zarządzania.

Fundusz będzie inwestował od 50% (pięćdziesiąt procent) do 100% (sto procent) aktywów Funduszu w instrumenty emitowane przez spółki, których działalność związana jest z technologiami i innowacjami w obszarze ekologii wywierającymi pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub społeczność. Fundusz dokonuje inwestycji w aktywa bazowe bezpośrednio.

Towarzystwo w procesie inwestycyjnym oczekuje od Emitentów przejrzystości co do czynników ESG, które są istotne dla oceny ich działalności zgodnie z Polityką odpowiedzialnego inwestowania, jak i zdolności spełnienia standardów sprawozdawczych pozwalających na możliwość oceny czynników ESG przez wszystkich interesariuszy związanych z działalnością Emitenta zgodnie ze stosowaną w Towarzystwie polityką aktywnego zaangażowania. 

Integracja czynników ESG przebiega poprzez przeprowadzenie selekcji i analizy w drodze identyfikacji istotnych czynników ESG na poziomie konkretnego Emitenta, ocenie działalności Emitenta pod względem potencjalnego wpływu na realizowanie kryteriów ESG oraz powiązanie tych czynników ze strategią biznesową Emitenta, a także analizie ich wpływu na dalszą działalność i wyniki finansowe Emitenta, włączenie analizy, o której mowa powyżej, w proces oceny inwestycyjnej lokaty oraz możliwość jej wkomponowania (spójności) w strukturę portfela inwestycyjnego.

Towarzystwo korzysta z ratingów ESG opracowywanych przez  wiodących dostawców takich usług (np. MSCI) i dostępnych na platformach informacyjnych (np. Bloomberg), lub ratingów ESG dostarczanych przez inne uznane instytucje badawcze/ratingowe, charakteryzujących się poziomem odpowiadającym właściwemu poziomowi ratingu opracowanego przez wiodących dostawców takich usług. W przypadku braku źródeł, o których mowa powyżej, Towarzystwo może korzystać z analiz własnych Towarzystwa, analiz lub danych dostarczanych przez podmioty zewnętrzne, lub innych dostępnych informacji i danych, w tym w szczególności ustaleń prowadzonych w oparciu o międzynarodowe wytyczne i standardy, informacje zawarte w dokumentach związanych z emisją instrumentów finansowych, komunikatach, raportach bieżących lub okresowych, sprawozdaniach zawierających informacje niefinansowe, lub innych informacji dostępnych publicznie, w tym publikowanych za pośrednictwem serwisów informacyjnych, których jakość, rzetelność, wiarygodność są porównywalne z poziomem ratingu opracowanego przez MSCI.

4.
Brak celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji

Niniejszy produkt finansowy promuje aspekty środowiskowe, ale jego celem nie są zrównoważone inwestycje.

5.
Aspekty środowiskowe lub społeczne produktu finansowego

Fundusz promuje aspekty środowiskowe polegające na zrównoważonym wykorzystywaniu i ochronie zasobów, przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz zapobieganiu zanieczyszczeniu i jego kontroli, a w szczególności stosuje kryterium ESG. Promowanie aspektu środowiskowego przez Fundusz realizowane jest m.in. poprzez ocenę emitenta pod względem spełniania kryteriów ESG.

Ponadto, ze względu na istotność celów ESG, w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, Fundusz wyłącza możliwość lokowania środków w sektory, które wprost przeczą idei ESG, przez co rozumie się stosowanie wykluczeń inwestycyjnych, tj. wyłączenie możliwości nabywania instrumentów udziałowych emitentów działających w sektorach, np. produkcji papierosów, produkcji alkoholu, wydobycia węgla, wydobycia ropy naftowej lub gazu.

6.
Strategia inwestycyjna

Strategia inwestycyjna stosowana w celu uwzględnienia aspektów środowiskowych promowanych w ramach Funduszu

W odniesieniu do Funduszu Towarzystwo będzie uwzględniać ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących Funduszu przy zastosowaniu limitu inwestycyjnego, o którym mowa w zakładce poniżej pt. „Udział Inwestycji”.

Uwzględniając ryzyka dla zrównoważonego rozwoju Funduszu w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących lokat w instrumenty, w szczególności instrumenty udziałowe, Towarzystwo będzie oceniać emitenta pod względem spełniania kryteriów ESG i w związku z tym uwzględnia m.in.:

 1. to, czy emitenci instrumentów posiadają nadany rating/scoring ESG na poziomie nie niższym niż BB (poziom 5 w 7 stopniowej skali), opracowany przez MSCI lub mu odpowiadający,
 2. to czy emitent deklaruje stosowanie „Wytycznych do raportowania ESG” opracowanych przez GPW we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, bądź równoważne wytyczne,
 3. analizy/dane zewnętrznych dostawców reaserch’u lub udokumentowane analizy/metodologie screeningu/scoringowe wewnętrzne – pod względem spełniania kryteriów ESG,
 4. okresowe przeglądy zmian w zakresie ratingów ESG oraz oceny ESG poszczególnych elementów instrumentów znajdujących się w portfelu dokonywane przez zarządzających oraz analityków zatrudnionych w Towarzystwie,
 5. monitorowanie ratingu i sytuacji emitenta.
7.
Polityka oceny dobrych praktyk w zakresie zarządzania stosowanych przez spółki, w które dokonano inwestycji

Ocena Emitentów pod kątem dobrych praktyk w zakresie zarządzania, opiera się, w zależności od dostępności danych źródłowych, na ocenie danych dotyczących zarządzania udostępnianych w ratingach/scoringach ESG Emitenta, a także analiz lub danych w tym zakresie pochodzących od zewnętrznych dostawców reaserch’u lub z analiz własnych Towarzystwa. Badaniu podlega również to, czy dany Emitent deklaruje stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego lub Kodeksu Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych.

8.
Udział inwestycji

Fundusz będzie inwestował bezpośrednio w aktywa bazowe od 50% (pięćdziesiąt procent) do 100% (sto procent) Aktywów Funduszu w instrumenty emitowane przez spółki, których działalność związana jest z technologiami i innowacjami w obszarze ekologii wywierającymi pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub społeczność, w szczególności z branż takich jak: 

 • energia odnawialna i alternatywna,
 • ekologiczny transport,
 • recykling,
 • gospodarowanie odpadami, 
 • zarządzanie zasobami wodnymi,
 • ograniczanie emisji szkodliwych substancji,
 • budownictwo ekologiczne.
9.
Monitorowanie aspektów środowiskowych lub społecznych

Towarzystwo w procesie inwestycyjnym oczekuje od Emitentów przejrzystości co do czynników ESG, które są istotne dla oceny ich działalności zgodnie z Polityką odpowiedzialnego inwestowania, obowiązującej w Towarzystwie, jak i zdolności spełnienia standardów sprawozdawczych pozwalających na możliwość oceny czynników ESG przez wszystkich interesariuszy związanych z działalnością Emitenta zgodnie ze stosowaną w Towarzystwie polityką aktywnego zaangażowania. 

Towarzystwo okresowo monitoruje wypełnianie przez Emitentów wymagań sprawozdawczych przewidzianych w krajowych regulacjach Emitenta oraz przestrzegania dobrowolnych inicjatyw stanowiących dobre standardy, zgodnie ze stosowaną w Towarzystwie polityką aktywnego zaangażowania.

Ponadto, w odniesieniu do Funduszu Towarzystwo stosuje kryteria wykluczające pozwalające na dyskwalifikację w procesie inwestycyjnym Emitentów zaangażowanych w którymkolwiek z obszarów wskazanych na Liście wykluczeń. Lista wykluczeń ma na celu eliminację Emitentów, których działalność gospodarcza lub specyfika nakierowana jest na zaprzeczenie Inwestycji zrównoważonych środowiskowo, bądź jest oczywistym zaprzeczeniem działalności mającej wykazywać dodatni wkład środowiskowy bądź narusza międzynarodowe konwencje, uznane międzynarodowe ramy lub regulacje krajowe.

Lista wykluczeń jest okresowo (nie rzadziej niż raz do roku) weryfikowana i aktualizowana przez Komitet ds. ESG działający w Towarzystwie. Przedmiotowy Komitet ds. ESG jest również odpowiedzialny m.in. za weryfikację Funduszu, zgodnie z Ankietą produktu ESG.

10.
Metody opracowane w związku z aspektami środowiskowymi lub społecznymi

W Towarzystwie stosuje się ankietę produktu ESG, która ma na celu zakwalifikowanie danego produktu Towarzystwa do kategorii produktów integrujących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, produktów promujących aspekt środowiskowy lub społeczny (jasnozielone), lub produktów mających na celu zrównoważone inwestycje (ciemnozielone). W celu zakwalifikowania produktu jako produktu promującego aspekt środowiskowy lub społeczny (jasnozielonego), Towarzystwo bierze pod uwagę założony cel inwestycyjny Funduszu, a także ocenia zdefiniowaną część aktywów Funduszu pod kątem spełniania kryteriów ESG.

W ramach procesów inwestycyjnych, w Funduszu, integracja czynników ESG opiera się na procesie analizy składników portfela poprzez zidentyfikowanie Emitentów o największym potencjale zrównoważonego wpływu na czynniki ESG, m.in. poprzez ocenę wpływu kryteriów zrównoważonego rozwoju na stopę zwrotu z inwestycji w instrumenty poszczególnych Emitentów. 

Integracja czynników ESG przebiega poprzez przeprowadzenie selekcji i analizy w drodze następujących etapów:

 1. identyfikacji istotnych czynników ESG na poziomie konkretnego Emitenta;
 2. ocenie działalności Emitenta pod względem potencjalnego wpływu na realizowanie kryteriów ESG oraz powiązanie tych czynników ze strategią biznesową Emitenta, oraz analizie ich wpływu na dalszą działalność i wyniki finansowe Emitenta;
 3. włączenie analizy, o której mowa powyżej, w proces oceny inwestycyjnej lokaty oraz możliwość jej wkomponowania (spójności) w strukturę portfela inwestycyjnego.
11.
Źródła danych wykorzystane do uwzględnienia poszczególnych aspektów środowiskowych promowanych przez Fundusz

Towarzystwo korzysta z ratingów ESG opracowywanych przez wiodących dostawców takich usług (np. MSCI) i dostępnych na platformach informacyjnych (np. Bloomberg), lub ratingów ESG dostarczanych przez inne uznane instytucje badawcze/ratingowe. W przypadku braku źródeł, o których mowa powyżej, Towarzystwo może korzystać z analiz własnych Towarzystwa, analiz lub danych dostarczanych przez podmioty zewnętrzne, lub innych dostępnych informacji i danych, w tym w szczególności ustaleń prowadzonych w oparciu o międzynarodowe wytyczne i standardy, informacje zawarte w dokumentach związanych z emisją instrumentów finansowych, komunikatach, raportach bieżących lub okresowych, sprawozdaniach zawierających informacje niefinansowe, lub innych informacji dostępnych publicznie, w tym publikowanych za pośrednictwem serwisów informacyjnych.

12.
Działania podjęte w celu zapewnienia jakości danych

W przypadku korzystania z ratingów ESG, innych niże opracowywane przez wiodących dostawców takich usług (np. MSCI) i dostępnych na platformach informacyjnych (np. Bloomberg), Towarzystwo korzysta tylko z takich danych, które charakteryzują się poziomem odpowiadającym właściwemu poziomowi ratingu opracowanego przez wiodących dostawców takich usług. W przypadku zaś korzystania z pozostałych materiałów pomocniczych, Towarzystwo korzysta jedynie z takich materiałów, których jakość, rzetelność, wiarygodność są porównywalne z poziomem ratingu opracowanego przez MSCI.

13.
Sposób przetwarzania danych

Dane wykorzystywane do uwzględnienia poszczególnych aspektów środowiskowych promowanych przez Fundusz są pobierane, a następnie wykorzystywane do przeprowadzania przez Fundusz procesów inwestycyjnych oraz dokumentowane.

14.
Odsetek szacowanych danych

W stosunku do metod opracowanych w związku z aspektami środowiskowymi lub społecznymi, a także źródeł danych wykorzystanych do uwzględnienia poszczególnych aspektów środowiskowych promowanych przez Fundusz zidentyfikowano ograniczenia wynikające z braku dostępności kompletnych danych w zakresie zrównoważonego rozwoju na temat Emitentów.

Fundusz stosuje badanie due diligence w odniesieniu do aktywów bazowych Funduszu, czego elementem jest analiza ryzyka dla zrównoważonego rozwoju.

15.
Ograniczenia dotyczące metod oraz źródeł danych

W stosunku do metod opracowanych w związku z aspektami środowiskowymi lub społecznymi, a także źródeł danych wykorzystanych do uwzględnienia poszczególnych aspektów środowiskowych promowanych przez Fundusz zidentyfikowano następujące ograniczenia:

 1. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego, które nie nakładają na Emitentów obowiązku ujawniania wszystkich danych w zakresie zrównoważonego rozwoju, do których badania w związku ze zrównoważonym rozwojem zobowiązane są towarzystwa funduszy inwestycyjnych;
 2. Brak dostępności kompletnych, wymaganych przez przepisy prawa, danych dotyczących zrównoważonego rozwoju ujętych w ratingach ESG;
 3. Brak responsywności Emitentów w zakresie możliwości przekazywania danych w zakresie zrównoważonego rozwoju.
16.
Podstawa, na jakiej uznano, że ustanowienie ograniczeń nie będzie miało wpływu na możliwość uwzględnienia aspektów środowiskowych promowanych przez Fundusz

Fundusz nie inwestuje w podmioty, które nie spełniają warunków przedstawionych w zakładce „Strategia inwestycyjna”. W związku z powyższym, ograniczenia te nie mają wpływu na możliwość uwzględniania aspektów środowiskowych promowanych przez Fundusz. Fundusz inwestuje bowiem jedynie w Emitentów, którzy spełniają kryteria określone w jego strategii inwestycyjnej.

17.
Due diligence

W odniesieniu do aktywów bazowych Funduszu, elementem badania due diligence jest analiza ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, której dokonuje się poprzez skorzystanie m.in. z ratingów ESG opracowywanych przez   wiodących dostawców takich usług (np. MSCI) i dostępnych na platformach informacyjnych (np. Bloomberg), lub ratingów ESG dostarczanych przez inne uznane instytucje badawcze/ratingowe i rating/scoring ten jest na poziomie odpowiadającemu właściwemu poziomowi ratingu opracowanego przez wiodących dostawców takich usług. W przypadku braku danych, o których mowa powyżej, podmiot przeprowadzający Badanie due diligence korzysta, jeżeli są dostępne, z analiz własnych, analiz lub danych dostarczanych przez podmioty zewnętrzne, lub innych dostępnych informacji i danych, w tym w szczególności ustaleń prowadzonych w oparciu o międzynarodowe wytyczne i standardy, informacjach zawartych w dokumentach związanych z emisją instrumentów finansowych, komunikatach, raportach bieżących lub okresowych, sprawozdaniach zawierających informacje niefinansowe, lub innych informacji dostępnych publicznie, w tym publikowanych za pośrednictwem serwisów informacyjnych. W przypadku, w którym podmiot przeprowadzający Badanie due diligence uzna za zasadne uzupełnienie powyższych informacji lub informacje takie nie są dostępne, podmiot przeprowadzający Badanie due diligence informuje zarządzającego o potrzebie pozyskania niezbędnych informacji bezpośrednio od podmiotu, względem którego przeprowadzane jest Badanie due diligence. Zarządzający pozyskuje informacje, o których mowa powyżej w formie wystandaryzowanej ankiety, tj. Ankiety produktu ESG, a następnie przekazuje je podmiotowi przeprowadzającemu Badanie due diligence.

Badanie due diligence ma charakter zindywidualizowany, zależne od specyfiki danego przedmiotu inwestycji, podmiotu, wartości inwestycji i jej horyzontu czasowego oraz oceny zabezpieczeń interesów Funduszu jako strony transakcji. 

Ponadto, zarządzający raz na kwartał monitoruje sytuację podmiotu, względem którego przeprowadzane było Badanie due diligence, w szczególności pod kątem ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

18.
Polityka dotycząca zaangażowania

Stosownie do posiadanych uprawnień, i zasad przyjętych w „Polityce stosowania środków nadzoru korporacyjnego przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.” oraz „Polityce zaangażowania w IPOPEMA Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.”, Towarzystwo wykonuje prawa korporacyjne i kontrolne, dzięki którym oddziałuje na zachowania Emitentów w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz ich wpływ na czynniki ESG. Powyższymi działaniami Towarzystwo ma możliwość zmniejszenia ryzyka negatywnego wpływu na czynniki ESG w portfelach zarządzanych inwestycyjnych funduszy.

Towarzystwo na bieżąco ocenia relację Emitenta w stosunku do czynników ESG oraz, w przypadku Emitenta, na podstawie posiadanych praw korporacyjnych i umownych, konsultuje wątpliwości z Emitentem.

Towarzystwo na bieżąco prowadzi rozmowy z Emitentami będącymi częścią portfeli inwestycyjnych Funduszy, w szczególności, aby dogłębnie zrozumieć model biznesowy Emitenta oraz ryzyka i szanse jakie mu towarzyszą.

W przypadku, w którym inwestycja przestała spełniać kryteria ESG, Towarzystwo zwraca się do Emitenta o przedstawienie wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i przekazuje efekty analizy do Komitetu ds. ESG, który podejmuje decyzję co do dalszego postępowania z przedmiotową inwestycją, w tym analizuje możliwość zakończenia inwestycji z uwagi na brak spełniania kryteriów ESG.

Towarzystwo traktuje dezinwestycję jako ostateczność, co jest równoznaczne z rezygnacją z możliwości wywierania wpływu na praktyki ESG danego Emitenta.

 
 

HISTORIA WYCEN

STOPA ZWROTU NA 31.05.2023

7,23%
-4,71%
-11,20%
-5,92%
-27,15%
-10,51%
YTD -0,22%
MAX -
2022 -28,52%
2021 -1,25%
2020 -
2019 -
Stopa zwrotu 
od
do

WYCENA CERTYFIKATU

Data wyceny Wartość Zmiana Od początku
31.05.2023 35,61 7,23% -27,86%
28.04.2023 33,21 -9,04% -32,72%
31.03.2023 36,51 -2,30% -26,03%
28.02.2023 37,37 -3,54% -24,29%
31.01.2023 38,74 8,55% -21,52%
Więcej

Do pobrania

08.03.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZpdf
27.06.2022KID - KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW FUNDUSZU IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZpdf
01.06.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZpdf
02.05.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZpdf
06.06.2023IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ ONEPAGERpdf
06.06.2023IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 031pdf
06.06.2023IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ LISTA POKpdf
19.05.2023IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2023 R.pdf
19.05.2023KOMENTARZ RYNKOWY - ZA KWIECIEŃ 2023 R.pdf
21.04.2023 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ ONEPAGERpdf
21.04.2023IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 029pdf
14.04.2023IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA MARZEC 2023 R.pdf
14.04.2023KOMENTARZ RYNKOWY - ZA MARZEC 2023 R.pdf
06.04.2023IPOPEMA EKOLOGII i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 029pdf
06.04.2023IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ ONEPAGERpdf
15.03.2023IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA LUTY 2023 R.pdf
15.03.2023KOMENTARZ RYNKOWY - ZA LUTY 2023 R.pdf
07.03.2023KID - DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE FUNDUSZU IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZpdf
01.03.2023IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ LISTA POKpdf
21.02.2023IPOPEMA EKOLOGII i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 027pdf
21.02.2023IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ ONEPAGERpdf
21.02.2023IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ LISTA POKpdf
15.02.2023IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2023 R.pdf
15.02.2023KOMENTARZ RYNKOWY - ZA STYCZEŃ 2023 R.pdf
08.02.2023IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ LISTA POKpdf
07.02.2023IPOPEMA EKOLOGII i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 027pdf
07.02.2023IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ ONEPAGERpdf
07.02.2023IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ LISTA POKpdf
06.02.2023KID - DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE FUNDUSZU IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZpdf
13.01.2023KOMENTARZ RYNKOWY - ZA GRUDZIEŃ 2022 R.pdf
13.01.2023IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 2022 R.pdf
04.01.2023IPOPEMA EKOLOGII i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 025pdf
04.01.2023IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ ONEPAGERpdf
21.12.2022IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ ONEPAGERpdf
21.12.2022IPOPEMA EKOLOGII i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 025pdf
16.12.2022IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ LISTA POKpdf
12.12.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA listopad 2022 R.pdf
12.12.2022 IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA LISTOPAD 2022pdf
07.12.2022IPOPEMA EKOLOGII i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 025pdf
07.12.2022IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ ONEPAGERpdf
07.12.2022IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ LISTA POKpdf
23.11.2022IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ LISTA POKpdf
10.11.2022IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2022pdf
09.11.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA październik 2022 R.pdf
24.10.2022IPOPEMA EKOLOGII i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 023pdf
24.10.2022IPOPEMA EKOLOGII i INNOWACJI FIZ INFORMACJA DLA KLIENTApdf
24.10.2022IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ LISTA POKpdf
24.10.2022IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ ONEPAGERpdf
24.10.2022IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ TABELA OPŁATpdf
11.10.2022IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA WRZESIEŃ 2022pdf
10.10.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA wrzesień 2022 R.pdf
12.09.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA SIERPIEŃ 2022 R.pdf
12.09.2022IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA SIERPIEŃ 2022pdf
11.08.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA LIPIEC 2022 R.pdf
09.08.2022IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2022pdf
11.07.2022IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 2022pdf
11.07.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA CZERWIEC 2022 R.pdf
08.06.2022IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA MAJ 2022pdf
08.06.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA MAJ 2022 R.pdf
13.05.2022IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2022 R.pdf
06.05.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA KWIECIEŃ 2022 R.pdf
13.04.2022IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA MARZEC 2022 R.pdf
13.04.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA MARZEC 2022 R.pdf
10.03.2022IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA LUTY 2022 Rpdf
10.03.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA Luty 2022 R.pdf
09.02.2022IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2022 R.pdf
09.02.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA styczeń 2022 R.pdf
18.01.2022LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 2021 R.pdf
15.12.2021KOMENTARZ RYNKOWY - ZA LISTOPAD 2021 R.pdf
15.12.2021LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA LISTOPAD 2021 R.pdf
18.11.2021LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2021 R.pdf
18.11.2021KOMENTARZ RYNKOWY - ZA PAŹDZIERNIK 2021 R.pdf
25.10.2021KOMENTARZ RYNKOWY - za wrzesień 2021 R.pdf
25.10.2021LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA WRZESIEŃ 2021 R.pdf
20.09.2021KOMENTARZ RYNKOWY - za sierpień 2021 R.pdf
20.09.2021LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA sierpień 2021 R.pdf
20.08.2021KOMENTARZ RYNKOWY - za lipiec 2021 R.pdf
20.08.2021LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA lipiec 2021 R.pdf
14.07.2021KOMENTARZ RYNKOWY - za czerwiec 2021 R.pdf
14.07.2021LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA czerwiec 2021 R.pdf
18.06.2021KOMENTARZ RYNKOWY - za maj 2021 R.pdf
18.06.2021LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA MAJ 2021 R.pdf
15.05.2021KOMENTARZ RYNKOWY - za kwiecień 2021 R.pdf
15.05.2021LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA kwiecień 2021 R. pdf
15.04.2021KOMENTARZ RYNKOWY - za marzec 2021 R.pdf
15.04.2021LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA MARZEC 2021 R. pdf
17.03.2021KOMENTARZ RYNKOWY - za luty 2021 R.pdf
17.03.2021LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA luty 2021 R. pdf
13.02.2021KOMENTARZ RYNKOWY - styczeń 2021 R.pdf
13.02.2021LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2021 R.pdf
15.01.2021KOMENTARZ RYNKOWY - GRUDZIEŃ 2020 R.pdf
15.01.2021LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA grudzień 2020 R.pdf
17.12.2020KOMENTARZ RYNKOWY - listopad 2020 R.pdf
17.12.2020LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA listopad 2020 R.pdf
18.11.2020KOMENTARZ RYNKOWY - październik 2020 R.pdf
18.11.2020LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA Październik 2020 R.pdf
12.10.2020KOMENTARZ RYNKOWY - WRZESIEŃ 2020 R.pdf
12.10.2020LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA WRZESIEŃ 2020 R.pdf
11.09.2020KOMENTARZ RYNKOWY - sierpień 2020 R.pdf
11.09.2020LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA sierpień 2020 R.pdf
17.08.2020KOMENTARZ RYNKOWY - lipiec 2020 R.pdf
17.08.2020LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA lipiec 2020 R.pdf
13.07.2020LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA czerwiec 2020 R.pdf
13.07.2020 KOMENTARZ RYNKOWY - czerwiec 2020 R.pdf
08.06.2020KOMENTARZ RYNKOWY - MAJ 2020 R.pdf
08.06.2020LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA MAJ 2020 R.pdf
19.05.2020LUMEN Polskie Perły FIZ - komentarz miesięczny za kwiecień 2020 r.pdf
19.05.2020Komentarz Rynkowy - kwiecień 2020 r.pdf

Informacje dodatkowe

 • Ogłoszenia
 • Sprawozdania
  finansowe
 • Raporty
  bieżące i okresowe
 • Prospekty
05.06.2023Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 029 IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz InwestycyjnyZOBACZ
22.05.2023OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WYKUPU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - ogłoszenie uzupełniająceZOBACZ
07.04.2023Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZZOBACZ
28.03.2023Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 027 IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny ZamkniętyZOBACZ
10.03.2023OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WYKUPU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny ZamkniętyZOBACZ
27.01.2023OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 27 STYCZNIA 2023 R.pdf
09.01.2023Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 025 IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny ZamkniętyZOBACZ
04.01.2023Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZZOBACZ
20.12.2022OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WYKUPU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny ZamkniętyZOBACZ
01.12.2022Ogłoszenie o zakończeniu subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych serii 023 w IPOPEMA Ekologii i Innowacji FIZ (dawniej: LUMEN Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty)ZOBACZ
Więcej