Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji

Charakterystyka subfunduszu

Fundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe. Subfundusz lokuje w: instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Funduszy Dłużnych oraz Depozyty – od 50% wartości Aktywów Netto Subfunduszu, listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne - do 25% wartości Aktywów Subfunduszu, Depozyty – do 30% wartości Aktywów Subfunduszu. Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne oraz aktywa denominowane w walutach obcych.

Profil inwestora

Oferta dla dynamicznych inwestorów, szukających zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycji oraz wahania cen. Produkt przeznaczony jest dla inwestorów, którzy oczekują wzrostu oszczędności w średnim i długim okresie, na poziomie przewyższającym zyski możliwe do uzyskania z inwestycji na rynku pieniężnym oraz z oprocentowania lokat bankowych, akceptują ryzyko związane z inwestycjami w obligacje korporacyjne i inne papiery dłużne. 

Poziom ryzyka

1 2 3 4 5 6 7
Niższe ryzyko Wyższe ryzyko

Rekomendowany okres inwestycji

2  lata

HISTORIA WYCEN

STOPA ZWROTU NA 18.07.2024

-0,07%
1,09%
2,04%
2,74%
8,62%
22,02%
-3,03%
0,43%
MTD 0,80%
QTD 0,80%
YTD 2,98%
MAX 14,61%
2023 15,99%
2022 -9,11%
2021 -12,62%
2020 4,96%
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Bogusław Stefaniak

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunek Ekonomia. W 2011 ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych. Z rynkiem kapitałowym związany od 2006, kiedy to rozpoczął pracę w Banku Handlowym S.A. w Departamencie Usług Powierniczych.

Od 2008 zatrudniony w IPOPEMA AM na stanowisku Tradera w Zespole Zarządzania Papierami Dłużnymi. Od 2012 pracuje w Departamencie Zarządzania Aktywami Towarzystwa - początkowo jako Trader, później zarządzający, obecnie jako Head of Fixed Income. Zdobywca Alfy w kategorii najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych w 2016, nagrody przyznawanej przez Analizy Online.

WSKAŹNIKI RYZYKA

0,03%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
0,83

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
1,21%

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
 • A
Początek działalności
01.07.2016
Poziom ryzyka
3/7
Benchmark
75% TBSP + 15% (WIBOR 6M + 30 bp) + 10% WIBID ON
Minimalna pierwsza wpłata
200zł
Minimalna kolejna wpłata
100zł
Opłata za zarządzanie
1,75%
Wynagrodzenie zmienne
20% od zysku ponad benchmark
Rachunek nabyć

Dokumenty funduszu

 • Karty funduszu
 • Komentarze
 • KID
 • Informacje dla klienta
 • Scenariusze dotyczące wyników
 • Skład portfela
 • Tabele opłat
 • Ogłoszenia
 • Prospekty
 • Sprawozdania
  finansowe
15.07.2024KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA CZERWIEC 2024pdf
14.06.2024KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA MAJ 2024pdf
13.05.2024KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA KWIECIEŃ 2024pdf
15.04.2024KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA MARZEC 2024pdf
14.03.2024KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA LUTY 2024pdf
15.02.2024KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA STYCZEŃ 2024pdf
12.01.2024KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA GRUDZIEŃ 2023pdf
15.12.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA LISTOPAD 2023pdf
14.11.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA PAŹDZIERNIK 2023pdf
11.10.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA WRZESIEŃ 2023pdf
12.09.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA SIERPIEŃ 2023pdf
14.08.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA LIPIEC 2023pdf
14.07.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA CZERWIEC 2023pdf
29.06.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA MAJ 2023pdf
15.05.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA KWIECIEŃ 2023pdf
14.04.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA MARZEC 2023pdf
08.03.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA LUTY 2023pdf
15.02.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA STYCZEŃ 2023pdf
13.01.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA GRUDZIEŃ 2022pdf
15.12.2022KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA LISTOPAD 2022pdf
14.11.2022KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI za PAŹDZIERNIK 2022pdf
17.10.2022 KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ZA WRZESIEŃ 2022pdf
Więcej

Nota prawna

Powyższe informacje zawarte na stronie internetowej zawierają treści marketingowe i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z odpowiednimi dokumentami prawnymi danego Funduszu, w tym m.in. ze statutem, prospektem, warunkami emisji oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne w siedzibie IPOPEMA TFI S.A., na stronie internetowej www.ipopematfi.pl oraz u dystrybutorów.Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, należy liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych środków. Wskazane wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji, że Fundusz osiągnie podobne wyniki w przyszłości. Fundusz ani IPOPEMA TFI S.A. nie gwarantują, że zostanie zrealizowany założony cel inwestycyjny lub zostanie uzyskany określony wynik inwestycyjny w przyszłości.Pełna informacja prawna jest tutaj.