Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji

 
 

Rynki obligacji

Fundusz działa głównie na płynnych rynkach obligacji skarbowych

Absolutna stopy zwrotu

Fundusz dąży do wygenerowania dodatniej stopy zwrotu

Obniżanie ryzyka

Zarządzanie ryzykiem funduszu tak, aby dążyć do jak najniższego wahania jego wycen

HISTORIA WYCEN

STOPA ZWROTU NA 28.09.2022

-0,61%
-1,60%
0,75%
-4,75%
-20,65%
-22,00%
-18,62%
-14,38%
MTD -2,00%
QTD 0,15%
YTD -11,55%
MAX -6,63%
2021 -12,62%
2020 4,96%
2019 2,17%
2018 2,63%
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Bogusław Stefaniak

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunek Ekonomia. W 2011 ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych. Z rynkiem kapitałowym związany od 2006, kiedy to rozpoczął pracę w Banku Handlowym S.A. w Departamencie Usług Powierniczych.

Od 2008 zatrudniony w IPOPEMA AM na stanowisku Tradera w Zespole Zarządzania Papierami Dłużnymi. Od 2012 pracuje w Departamencie Zarządzania Aktywami Towarzystwa - początkowo jako Trader, później zarządzający, obecnie jako Head of Fixed Income. Zdobywca Alfy w kategorii najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych w 2016, nagrody przyznawanej przez Analizy Online.

STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZU

ALOKACJA
Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP 70,37%
Papiery Komercyjne 19,97%
Gotówka i ekwiwalenty 9,66%
WALUTY
PLN - złoty polski 85,14%
EUR - euro 8,02%
USD - dolar amerykański 6,84%

WSKAŹNIKI RYZYKA

7%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
0,92

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
24,12 %

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
  • A
Początek działalności
01.07.2016
Poziom ryzyka
3/7
Benchmark
1,5*WIBID 6M
Minimalna pierwsza wpłata
200zł
Minimalna kolejna wpłata
100zł
Opłata za zarządzanie
max. aktualna 1,75%
Rachunek nabyć

Do pobrania

13.09.2022Karta funduszu - Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacjipdf
31.05.2022KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Pocztowy SFIO Subfunduszu Obligacji kat. Apdf
29.07.2022SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.06.2022 R.pdf
31.05.2022INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU POCZTOWY SFIOpdf
28.04.2022SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 31.03.2022 R.pdf
10.01.2022SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.12.2021 R.pdf
01.01.2022INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU Pocztowy SFIOpdf
28.12.2021SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.09.2021 R.pdf
31.08.2021Skład portfela funduszy na 30.06.2021 r.pdf
31.05.2021INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU Pocztowy SFIOpdf
10.03.2021INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU Pocztowy SFIOpdf
01.03.2021Tabela Opłat dla Funduszu Pocztowy SFIOpdf
Więcej

Informacje dodatkowe

  • Ogłoszenia
  • Sprawozdania
    finansowe
  • Prospekty
27.09.2022OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO POCZTOWY SFIO Z DNIA 27 WRZESIEŃ 2022 R.pdf
11.08.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA LIPIEC 2022 R.pdf
11.07.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA czerwiec 2022 R.pdf
27.06.2022Informacja z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie sprostowania błędu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dotyczących subfunduszy wydzielonych w IPOPEMA Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym oraz dotyczących IPOPEMA m-INDEKS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ZOBACZ
07.06.2022 KOMENTARZ RYNKOWY - ZA MAJ 2022 R.pdf
31.05.2022OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO POCZTOWY SFIO Z DNIA 31 MAJA 2022 r.pdf
31.05.2022OGŁOSZENIE O ZMIANIE INFORMACJI DLA KLIENTA FUNDUSZU POCZTOWY SFIO Z DNIA 31 MAJA 2022 R.pdf
13.05.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA KWIECIEŃ 2022 R.pdf
12.04.2022OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO POCZTOWY SFIO Z DNIA 12 KWIETNIA 2022 r.pdf
12.04.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA MARZEC 2022 R.pdf
Więcej

Nota prawna

Informacje i dane zawarte w materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji w sprawie nabycia instrumentów finansowych należy zapoznać się z oficjalnymi dokumentami, takimi jak kluczowe informacje dla inwestorów, prospekt informacyjny, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Informacje o IPOPEMA Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.). IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Funduszu ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl.