Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji

 
 

Rynki obligacji

Fundusz działa głównie na płynnych rynkach obligacji skarbowych

Absolutna stopy zwrotu

Fundusz dąży do wygenerowania dodatniej stopy zwrotu

Obniżanie ryzyka

Zarządzanie ryzykiem funduszu tak, aby dążyć do jak najniższego wahania jego wycen

HISTORIA WYCEN

STOPA ZWROTU NA 25.01.2022

0,62%
-0,31%
-6,25%
-11,00%
-12,54%
-7,78%
-5,84%
0,49%
MTD 0,46%
QTD 0,46%
YTD 0,46%
MAX 6,05%
2021 -12,62%
2020 4,96%
2019 2,17%
2018 2,63%
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Bogusław Stefaniak

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunek Ekonomia. W 2011 r. ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych.

Z rynkiem kapitałowym związany od 2006 r., kiedy to rozpoczął pracę w Banku Handlowym S.A. Do Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi w IPOPEMA Asset Management S.A. dołączył w 2008 r. Od 2012 r. zatrudniony w Departamencie Zarządzania Aktywami w IPOPEMA TFI S.A., początkowo jako Zarządzający, obecnie na stanowisku Head of Fixed Income.

STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZU

ALOKACJA
Obligacje (udział do WAN) 54,7%
Papiery Komercyjne (udział do WAN) 59,9%
Waluta (udział do WAN) 3,8%
WALUTY
PLN - złoty polski 82,7%
EUR - euro 13,2%

WSKAŹNIKI RYZYKA

3,77%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
-1,12

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
12,96%

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
  • A
Początek działalności
01.07.2016
Poziom ryzyka
3/7
Benchmark
1,5%*WIBID 6M
Minimalna pierwsza wpłata
200zł
Minimalna kolejna wpłata
100zł
Opłata za zarządzanie
max. aktualna 1,75%
Rachunek nabyć

Do pobrania

16.01.2022Karta funduszu - Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacjipdf
01.01.2022KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Pocztowy SFIO Subfunduszu Obligacji kat. Apdf
10.01.2022SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.12.2021 R.pdf
01.01.2022INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU Pocztowy SFIOpdf
28.12.2021SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.09.2021 R.pdf
31.08.2021Skład portfela funduszy na 30.06.2021 r.pdf
31.05.2021INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU Pocztowy SFIOpdf
10.03.2021INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU Pocztowy SFIOpdf
01.03.2021Tabela Opłat dla Funduszu Pocztowy SFIOpdf
13.01.2020Subfundusz Pocztowy Obligacjipdf
02.09.2019Informacje dla Klienta Funduszu Pocztowy SFIOpdf
30.08.2019Pocztowy SFIO List Zarządu do uczestników za I półrocze 2019 r.pdf
Więcej

Informacje dodatkowe

  • Ogłoszenia
  • Sprawozdania
    finansowe
  • Prospekty
01.01.2022Ogłoszenie o zmianach w Statucie Pocztowy SFIO w dn. 01.01.2022pdf
01.01.2022Ogłoszenie o zmianach w Prospekcie Informacyjnym Pocztowy SFIO w dn. 01.01.2022pdf
23.11.2021Ogłoszenie o zmianie Statutu Pocztowy SFIO w dn. 23.11.2021pdf
26.10.2021Ogłoszenie o zmianach w Prospekcie Informacyjnym Pocztowy SFIO w dn. 26.10.2021pdf
18.10.2021Ogłoszenie o zmianach w Prospekcie Informacyjnym Pocztowy SFIO w dn. 18.10.2021pdf
18.08.2021Ogłoszenie o zmianie statusu Pocztowy SFIO z dnia 18 sierpnia 2021 rokupdf
26.07.2021Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 26 lipca 2021 rokupdf
01.07.2021ogłoszenie o zmianie statutu funduszu z dnia 1 lipca 2021 rokupdf
01.07.2021ogłoszenie o zmianie prospektu funduszu z dnia 1 lipca 2021 rokupdf
31.05.2021Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO w dn. 31.05.2021pdf
Więcej

Nota prawna

Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o Pocztowy Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Po rozpoczęciu działalności subfundusz dostosowywał strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na wynik inwestycyjny w tym okresie. IPOPEMA TFI S.A., Pocztowy SFIO ani Bank Pocztowy S.A. nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Znajdujące się w ofercie Banku Pocztowego S.A. produkty inwestycyjne nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny ani jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www. ipopematfi.pl. Wartość aktywów netto subfunduszy może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych i stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie UE, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Australia, Japonia, Kanada, Nowa Zelandia i Szwajcaria.