Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny

 
 

Elastyczne możliwości

Wybór płynnych instrumentów, których sprzedaż możliwa jest w dowolnym momencie.

Minimalne ryzyko

Minimalizowanie ryzyka inwestycyjnego poprzez dywersyfikację lokat i staranny dobór papierów wartościowych.

Pewne instrumenty

Fundusz inwestuje głównie w obligacje rządowe i instrumenty rynku pieniężnego.

HISTORIA WYCEN

STOPA ZWROTU NA 09.04.2021

0,00%
0,06%
0,26%
0,76%
2,38%
3,39%
4,84%
-
MTD 0,03%
QTD 0,03%
YTD 0,20%
MAX 8,90%
2020 1,73%
2019 1,52%
2018 2,11%
2017 2,75%
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Jakub Krawczyk

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ze specjalizacją Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowania Przedsiębiorstw. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich.

Uczestnik wielu lokalnych i międzynarodowych szkoleń z zakresu analiz kredytowych, rynku stopy procentowych oraz instrumentów pochodnych. Pierwsze doświadczenia związane z rynkiem kapitałowym zdobywał jako analityk w funduszu typu venture capital, gdzie uczestniczył w procesach IPO spółek portfelowych. Od 2011 związany ze Skarbiec TFI, początkowo jako analityk, a następnie Zarządzający Funduszami Dłużnymi. Od stycznia 2019 roku zatrudniony w IPOPEMA TFI jako zarządzający funduszami. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr 360) oraz licencję maklera papierów wartościowych (nr 2292).

STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZU

ALOKACJA
Instrumenty dłużne 99,8%
Gotówka 0,2%

WSKAŹNIKI RYZYKA

0,03%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
-0,95

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
  • A
Początek działalności
29.09.2016
Poziom ryzyka
2/7
Benchmark
WIBID 6M
Minimalna pierwsza wpłata
200zł
Minimalna kolejna wpłata
100zł
Opłata za zarządzanie
1,0%
Rachunek nabyć

Do pobrania

15.03.2021Karta funduszu - Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywnypdf
22.01.2021KIID - Kluczowe informacje dla inwestora Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny kat. Apdf
10.03.2021INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU Pocztowy SFIOpdf
01.03.2021Tabela Opłat dla Funduszu Pocztowy SFIOpdf
13.01.2020Subfundusz Pocztowy Konserwatywnypdf
02.09.2019Informacje dla Klienta Funduszu Pocztowy SFIOpdf
30.08.2019Pocztowy SFIO List Zarządu do uczestników za I półrocze 2019 r.pdf
30.04.2019Pocztowy SFIO List Zarządu do uczestników za rok 2018 r.pdf

Informacje dodatkowe

  • Ogłoszenia
  • Sprawozdania
    finansowe
  • Prospekty
10.03.2021Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta Pocztowy SFIO w dn. 10.03.2021pdf
04.01.2021Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO w dn. 04.01.2021pdf
04.01.2021Ogłoszenie o zmianach Statutu Pocztowy SFIO w dn. 04.01.2021pdf
21.10.2020Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta Pocztowy SFIO w dn. 21.10.2020pdf
15.10.2020Ogłoszenie o zmianach prospektu Pocztowy SFIO w dn. 15.10.2020pdf
29.05.2020Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO w dn. 29.05.2020pdf
29.05.2020Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta Pocztowy SFIO w dn. 29.05.2020pdf
29.04.2020Komunikat o błędnej wycenie Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu Pocztowy SFIOpdf
03.03.2020Ogłoszenie o zmianach prospektu Pocztowy SFIO w dn. 03.03.2020pdf
08.01.2020Sprostowanie ogłoszenia o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO w dn. 08.01.2020 rpdf
Więcej

Nota prawna

Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o Pocztowy Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Po rozpoczęciu działalności subfundusz dostosowywał strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na wynik inwestycyjny w tym okresie. IPOPEMA TFI S.A., Pocztowy SFIO ani Bank Pocztowy S.A. nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Znajdujące się w ofercie Banku Pocztowego S.A. produkty inwestycyjne nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny ani jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www. ipopematfi.pl. Wartość aktywów netto subfunduszy może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych i stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie UE, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Australia, Japonia, Kanada, Nowa Zelandia i Szwajcaria.