Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny

 
 

Elastyczne możliwości

Wybór płynnych instrumentów, których sprzedaż możliwa jest w dowolnym momencie.

Minimalne ryzyko

Minimalizowanie ryzyka inwestycyjnego poprzez dywersyfikację lokat i staranny dobór papierów wartościowych.

Pewne instrumenty

Fundusz inwestuje głównie w obligacje rządowe i instrumenty rynku pieniężnego.

HISTORIA WYCEN

STOPA ZWROTU NA 30.01.2023

0,10%
1,80%
5,74%
1,54%
-0,81%
-2,92%
-1,43%
2,17%
MTD 1,80%
QTD 1,80%
YTD 1,80%
MAX 5,59%
2022 -2,47%
2021 -2,14%
2020 1,73%
2019 1,52%
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Krzysztof Bednarczyk

Absolwent Politechniki Radomskiej, kierunek Finanse. Ukończył szereg profesjonalnych szkoleń w tym „Szkolenie na Doradcę Finansowego” oraz „Studium Dealerów Bankowych” organizowany przez Warszawski Instytut Bankowości i współtworzony przez ACI Polska (certyfikat ACI Polska).

Absolwent Politechniki Radomskiej, kierunek Finanse. Ukończył szereg profesjonalnych szkoleń w tym „Szkolenie na Doradcę Finansowego” oraz „Studium Dealerów Bankowych” organizowany przez Warszawski Instytut Bankowości i współtworzony przez ACI Polska (certyfikat ACI Polska). Z rynkiem finansowym związany od 1997 roku. Karierę zawodową rozpoczynał w Banku Energetyki S.A. jako Corporate Desk Dealer, następnie jako Zarządzający Płynnością Banku oraz Fixed Income Dealer. W latach 1999-2002 pracował w TUiR Warta S.A. na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Lokat. Od 2002 roku pełnił funkcję Zarządzającego Portfelami kolejno w Warta Asset Management S.A. oraz KBC TFI S.A. W latach 2008-2010 zatrudniony w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A., gdzie odpowiadał za zarządzanie funduszami i portfelami dłużnymi. Od marca 2010 do czerwca 2011 był zatrudniony w Domu Maklerskim IDM S.A. na stanowisku Zarządzającego Aktywami. Od lipca 2011 przez 3 lata zarządzał funduszami pieniężnymi oraz obligacji skarbowych i korporacyjnych w Opera TFI S.A. Od marca 2014 do maja 2016 zajmował stanowisko Senior Dealera – Eksperta w Raiffeisen Bank Polska S.A. odpowiedzialnego za zarządzanie bankowymi portfelami obligacji skarbowych i korporacyjnych. Ostatnio związany z MetLife TFI S.A. gdzie pełniąc funkcję Dyrektora Zarządzającego Portfelami Dłużnymi nadzorował cześć dłużną MetLife FIO Parasol Krajowy i MetLife SFIO Parasol Światowy. W 2012 roku laureat nagrody Złoty Portfel w kategorii najlepszy fundusz pieniężny przyznawanej przez dziennik Parkiet.

STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZU

ALOKACJA
Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP 50,64%
Papiery Komercyjne 45,10%
List zastawny 2,14%
Gotówka i ekwiwalenty 2,11%

WSKAŹNIKI RYZYKA

3,3%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
-0,72

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
6,94 %

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
  • A
Początek działalności
29.09.2016
Poziom ryzyka
2/7
Benchmark
90% (WIBOR 6M + 30 bp) + 10% WIBID ON
Minimalna pierwsza wpłata
200zł
Minimalna kolejna wpłata
100zł
Opłata za zarządzanie
0,90%
Wynagrodzenie zmienne
20% od zysku ponad benchmark
Rachunek nabyć

Do pobrania

13.01.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY ZA GRUDZIEŃ 2022pdf
15.12.2022KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ konserwatywny za listopad 2022pdf
14.11.2022KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY za PAŹDZIERNIK 2022pdf
17.10.2022 KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY ZA WRZESIEŃ 2022pdf
01.01.2023KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny KAT. Apdf
01.01.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny kat. Apdf
24.01.2023SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 31.12.2022 R.pdf
02.01.2023Tabela Opłat dla Funduszu Pocztowy SFIOpdf
26.10.2022INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU POCZTOWY SFIOpdf
21.10.2022 SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.09.2022 R.pdf
29.07.2022SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.06.2022 R.pdf
31.05.2022INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU POCZTOWY SFIOpdf
28.04.2022SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 31.03.2022 R.pdf
10.01.2022SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.12.2021 R.pdf
01.01.2022INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU Pocztowy SFIOpdf
28.12.2021SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.09.2021 R.pdf
31.08.2021Skład portfela funduszy na 30.06.2021 r.pdf
31.05.2021INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU Pocztowy SFIOpdf
10.03.2021INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU Pocztowy SFIOpdf
01.03.2021Tabela Opłat dla Funduszu Pocztowy SFIOpdf
13.01.2020Subfundusz Pocztowy Konserwatywnypdf
02.09.2019Informacje dla Klienta Funduszu Pocztowy SFIOpdf
30.08.2019Pocztowy SFIO List Zarządu do uczestników za I półrocze 2019 r.pdf
30.04.2019Pocztowy SFIO List Zarządu do uczestników za rok 2018 r.pdf

Informacje dodatkowe

  • Ogłoszenia
  • Sprawozdania
    finansowe
  • Prospekty
27.01.2023OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU POCZTOWY SFIO Z DNIA 27 STYCZNIA 2023 R.pdf
27.01.2023OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO POCZTOWY SFIO Z DNIA 27 STYCZNIA 2023 R.pdf
13.01.2023KOMENTARZ RYNKOWY - ZA GRUDZIEŃ 2022 R.pdf
01.01.2023OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU POCZTOWY SFIO Z DNIA 1 STYCZNIA 2023 R.pdf
01.01.2023OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO POCZTOWY SFIO Z DNIA 1 STYCZNIA 2023 R.pdf
12.12.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA listopad 2022 R.pdf
09.11.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA PAŹDZIERNIK 2022 R.pdf
26.10.2022OGŁOSZENIE O ZMIANIE INFORMACJI DLA KLIENTA FUNDUSZU POCZTOWY SFIO Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2022 R.pdf
10.10.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA wrzesień 2022 R.pdf
04.10.2022OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO POCZTOWY SFIO Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2022 R.pdf
Więcej

Nota prawna

Informacje i dane zawarte w materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji w sprawie nabycia instrumentów finansowych należy zapoznać się z oficjalnymi dokumentami, takimi jak kluczowe informacje dla inwestorów, prospekt informacyjny, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Informacje o IPOPEMA Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.). IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Funduszu ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl.