Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny

 
 

Elastyczne możliwości

Wybór płynnych instrumentów, których sprzedaż możliwa jest w dowolnym momencie.

Minimalne ryzyko

Minimalizowanie ryzyka inwestycyjnego poprzez dywersyfikację lokat i staranny dobór papierów wartościowych.

Pewne instrumenty

Fundusz inwestuje głównie w obligacje rządowe i instrumenty rynku pieniężnego.

HISTORIA WYCEN

STOPA ZWROTU NA 24.06.2022

0,00%
-0,83%
-1,07%
-3,27%
-5,53%
-4,29%
-3,11%
1,08%
MTD -1,12%
QTD -1,38%
YTD -3,47%
MAX 2,66%
2021 -2,14%
2020 1,73%
2019 1,52%
2018 2,11%
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Tomasz Pawluć

W 2015 roku ukończył studia licencjackie na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W 2017 roku ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej.

Od 2015 był związany z Union Investment TFI (obecnie Generali Investments TFI), od 2017 na stanowisku Zarządzający Funduszami. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz licencję maklera papierów wartościowych. Od lipca 2021 w IPOPEMA TFI na stanowisku Zarządzającego Funduszami.

STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZU

ALOKACJA
Papiery komercyjne (udział do WAN) 42,2%
Obligacje (udział do WAN) 53,0%
List zastawny (udział do WAN) 1,7%
Waluta (udział do WAN) 3,1%

WSKAŹNIKI RYZYKA

1,8%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
1,10

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
5,54%

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
  • A
Początek działalności
29.09.2016
Poziom ryzyka
2/7
Benchmark
WIBID 6M
Minimalna pierwsza wpłata
200zł
Minimalna kolejna wpłata
100zł
Opłata za zarządzanie
1,0%
Rachunek nabyć

Do pobrania

13.06.2022Karta funduszu - Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywnypdf
31.05.2022KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Pocztowy SFIO Subfunduszu Konserwatywny kat. Apdf
31.05.2022INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU POCZTOWY SFIOpdf
28.04.2022SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 31.03.2022 R.pdf
10.01.2022SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.12.2021 R.pdf
01.01.2022INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU Pocztowy SFIOpdf
28.12.2021SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.09.2021 R.pdf
31.08.2021Skład portfela funduszy na 30.06.2021 r.pdf
31.05.2021INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU Pocztowy SFIOpdf
10.03.2021INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU Pocztowy SFIOpdf
01.03.2021Tabela Opłat dla Funduszu Pocztowy SFIOpdf
13.01.2020Subfundusz Pocztowy Konserwatywnypdf
Więcej

Informacje dodatkowe

  • Ogłoszenia
  • Sprawozdania
    finansowe
  • Prospekty
27.06.2022Informacja z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie sprostowania błędu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dotyczących subfunduszy wydzielonych w IPOPEMA Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym oraz dotyczących IPOPEMA m-INDEKS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ZOBACZ
07.06.2022 KOMENTARZ RYNKOWY - ZA MAJ 2022 R.pdf
31.05.2022OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO POCZTOWY SFIO Z DNIA 31 MAJA 2022 r.pdf
31.05.2022OGŁOSZENIE O ZMIANIE INFORMACJI DLA KLIENTA FUNDUSZU POCZTOWY SFIO Z DNIA 31 MAJA 2022 R.pdf
13.05.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA KWIECIEŃ 2022 R.pdf
12.04.2022OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO POCZTOWY SFIO Z DNIA 12 KWIETNIA 2022 r.pdf
12.04.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA MARZEC 2022 R.pdf
05.04.2022Komunikat o błędnej wycenie Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu wydzielonego w ramach funduszu Pocztowy SFIOpdf
15.03.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA LUTY 2022 R.pdf
23.02.2022OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU POCZTOWY SFIO Z DNIA 23 LUTEGO 2022 R.pdf
Więcej

Nota prawna

Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o Pocztowy Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Po rozpoczęciu działalności subfundusz dostosowywał strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na wynik inwestycyjny w tym okresie. IPOPEMA TFI S.A., Pocztowy SFIO ani Bank Pocztowy S.A. nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Znajdujące się w ofercie Banku Pocztowego S.A. produkty inwestycyjne nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny ani jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www. ipopematfi.pl. Wartość aktywów netto subfunduszy może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych i stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie UE, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Australia, Japonia, Kanada, Nowa Zelandia i Szwajcaria.