Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny

 
 

Elastyczne możliwości

Wybór płynnych instrumentów, których sprzedaż możliwa jest w dowolnym momencie.

Minimalne ryzyko

Minimalizowanie ryzyka inwestycyjnego poprzez dywersyfikację lokat i staranny dobór papierów wartościowych.

Pewne instrumenty

Fundusz inwestuje głównie w obligacje rządowe i instrumenty rynku pieniężnego.

HISTORIA WYCEN

STOPA ZWROTU NA 15.09.2021

-0,01%
-0,09%
-0,30%
-0,46%
0,18%
1,89%
3,70%
-
MTD -0,06%
QTD -0,29%
YTD -0,31%
MAX 8,34%
2020 1,73%
2019 1,52%
2018 2,11%
2017 2,75%
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Bogusław Stefaniak

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunek Ekonomia. W 2011 r. ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych.

Z rynkiem kapitałowym związany od 2006 r., kiedy to rozpoczął pracę w Banku Handlowym S.A. Do Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi w IPOPEMA Asset Management S.A. dołączył w 2008 r. Od 2012 r. zatrudniony w Departamencie Zarządzania Aktywami w IPOPEMA TFI S.A., początkowo jako Zarządzający, obecnie na stanowisku Head of Fixed Income.

STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZU

ALOKACJA
Instrumenty dłużne 99,8%
Gotówka 0,2%

WSKAŹNIKI RYZYKA

0,03%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
-0,95

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
  • A
Początek działalności
29.09.2016
Poziom ryzyka
2/7
Benchmark
WIBID 6M
Minimalna pierwsza wpłata
200zł
Minimalna kolejna wpłata
100zł
Opłata za zarządzanie
1,0%
Rachunek nabyć

Do pobrania

19.08.2021Karta funduszu - Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywnypdf
31.05.2021KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Pocztowy SFIO Subfunduszu Konserwatywny kat. Apdf
31.08.2021Skład portfela funduszy na 30.06.2021 r.pdf
31.05.2021INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU Pocztowy SFIOpdf
10.03.2021INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU Pocztowy SFIOpdf
01.03.2021Tabela Opłat dla Funduszu Pocztowy SFIOpdf
13.01.2020Subfundusz Pocztowy Konserwatywnypdf
02.09.2019Informacje dla Klienta Funduszu Pocztowy SFIOpdf
30.08.2019Pocztowy SFIO List Zarządu do uczestników za I półrocze 2019 r.pdf
30.04.2019Pocztowy SFIO List Zarządu do uczestników za rok 2018 r.pdf

Informacje dodatkowe

  • Ogłoszenia
  • Sprawozdania
    finansowe
  • Prospekty
18.08.2021Ogłoszenie o zmianie statusu Pocztowy SFIO z dnia 18 sierpnia 2021 rokupdf
26.07.2021Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu z dnia 26 lipca 2021 rokupdf
01.07.2021ogłoszenie o zmianie statutu funduszu z dnia 1 lipca 2021 rokupdf
01.07.2021ogłoszenie o zmianie prospektu funduszu z dnia 1 lipca 2021 rokupdf
31.05.2021Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO w dn. 31.05.2021pdf
31.05.2021Ogłoszenie o zmianach w Informacji Dodatkowej dla Klienta Pocztowy SFIO w dn. 31.05.2021pdf
10.03.2021Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta Pocztowy SFIO w dn. 10.03.2021pdf
04.01.2021Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO w dn. 04.01.2021pdf
04.01.2021Ogłoszenie o zmianach Statutu Pocztowy SFIO w dn. 04.01.2021pdf
21.10.2020Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta Pocztowy SFIO w dn. 21.10.2020pdf
Więcej

Nota prawna

Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o Pocztowy Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Po rozpoczęciu działalności subfundusz dostosowywał strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na wynik inwestycyjny w tym okresie. IPOPEMA TFI S.A., Pocztowy SFIO ani Bank Pocztowy S.A. nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Znajdujące się w ofercie Banku Pocztowego S.A. produkty inwestycyjne nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny ani jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www. ipopematfi.pl. Wartość aktywów netto subfunduszy może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych i stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie UE, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Australia, Japonia, Kanada, Nowa Zelandia i Szwajcaria.