IPOPEMA SFIO Subf. Zrównoważony Inwestycji Globalnych

Charakterystyka subfunduszu

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.Realizacja celu inwestycyjnego Subfunduszu odbywa się poprzez dokonywanie lokat środków na rynkach globalnych zarówno w Instrumenty dłużne, jak i w Instrumenty udziałowe, w tym w szczególności akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe, emitowane przez spółki, które prowadzą działalność w wybranych sektorach gospodarki oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania.

Profil inwestora

Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy akceptują średni poziom ryzyka inwestycyjnego wynikający z inwestowania znacznej części Aktywów Subfunduszu zarówno w instrumenty udziałowe jak i dłużne na rynkach globalnych. 

Poziom ryzyka

1 2 3 4 5 6 7
Niższe ryzyko Wyższe ryzyko

Rekomendowany okres inwestycji

3  lata

HISTORIA WYCEN

Kategoria:
 • A
 • B

STOPA ZWROTU NA 18.07.2024

-0,34%
1,12%
4,44%
0,42%
-0,13%
-20,32%
-2,35%
-19,70%
MTD 1,58%
QTD 1,58%
YTD -0,83%
MAX -37,73%
2023 -9,60%
2022 14,18%
2021 -18,60%
2020 -8,22%
Kategoria:
 • A
 • B
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Piotr Humiński

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Od 2020 roku zatrudniony w IPOPEMA TFI na stanowisku analityka, a następnie zarządzającego funduszami. Odpowiadał m.in. za analizy spółek z sektora Information Technology, Communication Services, odnawialnych źródeł energii oraz rynku metali szlachetnych. Od 2022 roku zatrudniony na stanowisku zarządzającego funduszami, w ramach którego zarządza m.in. funduszami Ipopema Złota i Metali Szlachetnych SFIO oraz Ipopema Zrównoważony Inwestycji Globalnych SFIO. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA).

WSKAŹNIKI RYZYKA

0,07%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
-0,04

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
9,38%

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
 • A
 • B
Poziom ryzyka
3/7
Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł
Minimalna kolejna wpłata
5 000 zł
Opłata za zarządzanie
2,00%
Rachunek nabyć

Dokumenty funduszu

 • Karty funduszu
 • Komentarze
 • KID
 • Informacje dla klienta
 • Scenariusze dotyczące wyników
 • Skład portfela
 • Tabele opłat
 • Ogłoszenia
 • Prospekty
 • Sprawozdania
  finansowe
15.07.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. A ZA CZERWIEC 2024pdf
14.06.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. A ZA MAJ 2024pdf
13.05.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. A ZA KWIECIEŃ 2024pdf
15.04.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. A ZA MARZEC 2024pdf
14.03.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. A ZA LUTY 2024pdf
15.02.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. A ZA STYCZEŃ 2024pdf
12.01.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. A ZA GRUDZIEŃ 2023pdf
15.12.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. A ZA LISTOPAD 2023pdf
14.11.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. A ZA PAŹDZIERNIK 2023pdf
11.10.2023 KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. A ZA WRZESIEŃ 2023pdf
12.09.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. A ZA SIERPIEŃ 2023pdf
14.08.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. A ZA LIPIEC 2023pdf
14.07.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY INWESTYCJI GLOBALNYCH KAT. A ZA CZERWIEC 2023pdf
29.06.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY KAT. A ZA MAJ 2023pdf
15.05.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY KAT. A ZA KWIECIEŃ 2023pdf
14.04.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY KAT. A ZA MARZEC 2023pdf
08.03.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY KAT. A ZA LUTY 2023pdf
15.02.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY KAT. A ZA STYCZEŃ 2023pdf
13.01.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY KAT. A ZA GRUDZIEŃ 2022pdf
15.12.2022KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY KAT. A ZA listopad 2022pdf
14.11.2022KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY KAT. A za PAŹDZIERNIKpdf
17.10.2022KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ SHORT EQUITY KAT. A ZA WRZESIEŃpdf
Więcej

Nota prawna

Powyższe informacje zawarte na stronie internetowej zawierają treści marketingowe i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z odpowiednimi dokumentami prawnymi danego Funduszu, w tym m.in. ze statutem, prospektem, warunkami emisji oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne w siedzibie IPOPEMA TFI S.A., na stronie internetowej www.ipopematfi.pl oraz u dystrybutorów.Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, należy liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych środków. Wskazane wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji, że Fundusz osiągnie podobne wyniki w przyszłości. Fundusz ani IPOPEMA TFI S.A. nie gwarantują, że zostanie zrealizowany założony cel inwestycyjny lub zostanie uzyskany określony wynik inwestycyjny w przyszłości.Pełna informacja prawna jest tutaj.