IPOPEMA Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych


Zastrzeżenie prawne

Skorzystanie z dostępu do tej części strony internetowej lub jakichkolwiek zawartych na niej informacji oznacza wyrażenie zgody na przestrzeganie określonych poniżej warunków. Jeżeli nie wyrażają państwo zgody na poniższe warunki, nie mogą państwo korzystać z dostępu do niniejszej strony lub jakichkolwiek zawartych na niej informacji.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione informacje mogą ulec zmianie lub aktualizacji. Przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej należy je przeczytać w całości.

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczące certyfikatów inwestycyjnych IPOPEMA Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („fundusz") nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej, jak również jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. W sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/we Parlamentu Europejskiego I rady I dyrektywy komisji 2003/124/we, 2003/125/we I 2004/72/we, zaproszenie do zawarcia transakcji, nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby niezgodne z prawem, ani pod adresem osób, wobec których złożenie takiej oferty byłoby niezgodne z prawem. Osoby planujące skorzystać z niniejszych informacji prosimy o ustalenie, czy takie ograniczenia istnieją I ich dotyczą oraz o stosowanie się do nich.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat funduszu oraz oferty publicznej certyfikatów inwestycyjnych funduszu jest prospekt („prospekt") sporządzony w związku z ofertą publiczną certyfikatów inwestycyjnych funduszu oraz ich dopuszczeniem I wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez giełdę papierów wartościowych w warszawie, zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 lipca 2022 r.

Prospekt wraz z załącznikami I ewentualnymi suplementami został udostępniony do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej w sieci Internet na stronach internetowych towarzystwa - IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (www.ipopematfi.pl) oraz firmy inwestycyjnej – IPOPEMA Securities S.A. (www.ipopemasecurities.pl). 

Zwraca się szczególną uwagę na liczne czynniki ryzyka związane z inwestycją w instrumenty finansowe. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z wysokim ryzykiem utraty części, zaś w skrajnych przypadkach nawet całości zainwestowanych środków.

Fundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu I wyniku inwestycyjnego.

Zatwierdzając prospekt komisja nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.

Inwestorzy powinni uzyskać własną niezależną poradę przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji.

Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych funduszu ma miejsce wyłącznie w Rzeczpospolitej Polskiej.

Certyfikaty inwestycyjne funduszu nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych lub innymi przepisami prawa obowiązującymi w jakimkolwiek innym państwie niż rzeczpospolita polska I nie mogą być oferowane lub sprzedawane w stanach zjednoczonych ameryki północnej oraz w innych państwach gdzie taka rejestracja jest wymagana I nie została dokonana, ani też oferowane lub sprzedawane jakiejkolwiek „osobie amerykańskiej” (zgodnie z definicją zawartą w regulacji s), z wyjątkiem kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (zgodnie z definicją zawartą w przepisie 144 a) na mocy wyłączenia z obowiązków rejestracyjnych przewidzianego w przepisie 144 a oraz poza granicami stanów zjednoczonych ameryki północnej na mocy regulacji s. Informuje się potencjalnych nabywców certyfikatów oferowanych, że wprowadzający może polegać na wyłączeniu z artykułu 5 amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych przewidzianym w przepisie 144 a.

Materiały zawarte na kolejnych stronach internetowych nie są przeznaczone do dystrybucji, rozpowszechniania ani publikacji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie stanów zjednoczonych ameryki, Australii, kanady, Japonii ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której ich dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja stanowiłyby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałyby rejestracji.

Dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja dokumentów lub innych informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej oraz na kolejnych stronach internetowych może podlegać ograniczeniom prawnym w niektórych jurysdykcjach. Osoby, w których posiadaniu znajdą się zamieszczone tu dokumenty lub inne informacje powinny zapoznać się z wszelkimi takimi ograniczeniami I ich przestrzegać. Niepodporządkowanie się takim ograniczeniom może stanowić naruszenie właściwych przepisów prawa danej jurysdykcji.

 
 

Szczegółowy proces weryfikacji emitentów

Każdy emitent obligacji, ubiegający się o finansowanie ze środków Funduszu, przejdzie dokładne due diligence prawne oraz finansowe

Niska kwota wejścia

Wypłacaj pieniądze 2 x w roku

Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych możliwy 2 x w roku, po upływie 18 miesięcy od dnia ich przydziału

HISTORIA WYCEN

STOPA ZWROTU NA 31.05.2023

0,83%
2,52%
5,98%
10,98%
11,05%
19,55%
YTD 4,85%
MAX 32,91%
2022 4,98%
2021 3,39%
2020 8,26%
2019 6,69%
Stopa zwrotu 
od
do

WYCENA CERTYFIKATU

Data wyceny Wartość Zmiana Od początku
31.05.2023 132,84 0,83% 32,91%
28.04.2023 131,75 1,56% 31,82%
31.03.2023 129,72 0,12% 29,78%
28.02.2023 129,57 0,58% 29,63%
31.01.2023 128,82 1,67% 28,88%
Więcej

Do pobrania

08.03.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW IPOPEMA BENEFIT 3 FIZANpdf
01.06.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW IPOPEMA BENEFIT 3 FIZANpdf
02.05.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW IPOPEMA BENEFIT 3 FIZANpdf
06.06.2023IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POKpdf
06.06.2023IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII AGpdf
06.06.2023IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGERpdf
31.05.2023IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POKpdf
24.05.2023IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII AEpdf
24.05.2023IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGERpdf
21.04.2023IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGERpdf
21.04.2023IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII AEpdf
06.04.2023IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGERpdf
06.04.2023IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII AEpdf
07.03.2023KID - DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE FUNDUSZU IPOPEMA BENEFIT 3 FIZANpdf
01.03.2023IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POKpdf
21.02.2023IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POKpdf
21.02.2023IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII ACpdf
21.02.2023IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGERpdf
08.02.2023IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POKpdf
07.02.2023IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POKpdf
07.02.2023IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII ACpdf
07.02.2023IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGERpdf
24.01.2023IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII AApdf
24.01.2023IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGERpdf
24.01.2023IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POKpdf
11.01.2023KID - DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE FUNDUSZU IPOPEMA BENEFIT 3 FIZANpdf
01.01.2023KID - DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE FUNDUSZU IPOPEMA BENEFIT 3 FIZANpdf
21.12.2022IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII AApdf
21.12.2022IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGERpdf
08.12.2022IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POKpdf
07.12.2022IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII AApdf
07.12.2022IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGERpdf
07.12.2022IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POKpdf
16.11.2022IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII Ypdf
16.11.2022IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGERpdf
31.10.2022IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN - komentarz za III kwartał 2022 R.pdf
25.10.2022IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII Ypdf
25.10.2022IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGERpdf
07.10.2022IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POKpdf
07.10.2022IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGERpdf
07.10.2022IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII Ypdf
06.09.2022IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POKpdf
25.08.2022IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGERpdf
25.08.2022IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII Wpdf
17.08.2022IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POKpdf
05.08.2022IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII Wpdf
05.08.2022IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGERpdf
05.08.2022IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA DLA KLIENTApdf
05.08.2022IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POKpdf
05.08.2022IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN TABELA OPŁATpdf
11.07.2022KID - KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW FUNDUSZU IPOPEMA BENEFIT 3 FIZANpdf
12.11.2021IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGERpdf
12.11.2021IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII Updf
04.11.2021IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII Updf
04.11.2021IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGERpdf
27.09.2021IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII Spdf
27.09.2021IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGERpdf
06.09.2021IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGERpdf
06.09.2021IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII Spdf
06.09.2021IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POKpdf
05.08.2021IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII Rpdf
05.08.2021IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGERpdf
25.06.2021IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGERpdf
25.06.2021ipopema benefit 3 fizan informacja o cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii Ppdf
03.06.2021ipopema benefit 3 fizan informacja o cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii Ppdf
03.06.2021IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGERpdf
24.05.2021IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POKpdf
20.05.2021ipopema benefit 3 fizan informacja o cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii Opdf
20.05.2021IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGERpdf
06.05.2021ipopema benefit 3 fizan informacja o cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii Opdf
06.05.2021IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGERpdf
06.04.2021ipopema benefit 3 fizan informacja o cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii Npdf
06.04.2021IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGERpdf
06.04.2021IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POKpdf
18.03.2021IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POKpdf
07.03.2021IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGERpdf
04.03.2021IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN TABELA OPŁATpdf
04.03.2021ipopema benefit 3 fizan informacja o cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii Mpdf
04.03.2021IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN Informacja dla Klientapdf
16.02.2021IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POKpdf
20.01.2021ipopema benefit 3 fizan informacja o cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii Lpdf
14.01.2021KID - Kluczowe informacje dla Inwestorów funduszu IPOPEMA Benefit 3 FIZANpdf
07.01.2021IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA DLA KLIENTApdf
07.01.2021IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGERpdf
03.01.2021IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN TABELA OPŁATpdf
06.05.2019IPOPEMA Benefit 3 FIZAN Tabela opłatpdf
06.05.2019IPOPEMA Benefit 3 FIZAN Lista POK serii Kpdf
06.05.2019POPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych Informacja o cenie emisyjnej CI serii Kpdf
12.03.2019IPOPEMA Benefit 3 FIZANpdf
07.02.2019IPOPEMA Benefit 3 FIZAN Tabela opłatpdf
07.01.2019IPOPEMA Benefit 3 FIZAN Tabela opłatpdf
07.01.2019 IPOPEMA Benefit 3 FIZAN Lista POKpdf
07.01.2019POPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych Informacja o cenie emisyjnej CI serii Gpdf
20.12.2018 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych Informacja o cenie emisyjnej CI serii Epdf
07.11.2018 KID - KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW FUNDUSZU IPOPEMA BENEFIT 3 FIZANpdf
06.11.2018IPOPEMA Benefit 3 FIZAN Tabela opłatpdf
06.11.2018 IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów Niepublicznych Informacja o cenie emisyjnej CI serii EPDF
06.11.2018 IPOPEMA Benefit 3 FIZAN Lista POKpdf
28.09.2018IPOPEMA Benefit 3 FIZAN Lista POK emisja CI serii Apdf
06.09.2018IPOPEMA Benefit 3 FIZAN Informacja dla Klientapdf
05.06.2018Zastrzeżenie prawne dla Klientów IPOPEMA Benefit 3 FIZANpdf

Informacje dodatkowe

  • Ogłoszenia
  • Sprawozdania
    finansowe
  • Raporty
    bieżące i okresowe
  • Prospekty
27.04.2023tekst jednolity statutu funduszu z dnia 27 kwietnia 2023 rokupdf
28.03.2023Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii AC IPOPEMA Benefit 3 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów NiepublicznychZOBACZ
09.02.2023OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU SUBSKRYPCJI CI SERII AA IPOPEMA BENEFIT 3 FIZANZOBACZ
27.01.2023OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 27 STYCZNIA 2023 Rpdf
25.01.2023OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 25 STYCZNIA 2023 R.pdf
09.01.2023Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów NiepublicznychZOBACZ
06.12.2022OGŁOSZENIE O MAKSYMALNEJ LICZBIE WYKUPYWANYCH CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH NA DZIEŃ 30 GRUDNIA 2022 ROKUZOBACZ
18.11.2022Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii Y IPOPEMA Benefit 3 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów NiepublicznychZOBACZ
30.09.2022OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU SUBSKRYPCJI CI SERII W IPOPEMA BENEFIT 3 FIZANZOBACZ
18.08.2022OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN Z DNIA 10 SIERPNIA 2022 R.pdf
Więcej