IPOPEMA Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych


Zastrzeżenie

Korzystanie przez Państwa z dostępu do niniejszej strony lub jakichkolwiek zawartych na niej informacji wymaga udzielenia przez Państwa zgody na poniższe warunki. Brak udzielenia zgody, jak poniżej, uniemożliwia uzyskanie dostępu.
 
Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione informacje mogą ulec zmianie lub aktualizacji. Przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej należy je przeczytać w całości.
 
Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczące certyfikatów inwestycyjnych IPOPEMA Benefit 3 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz") nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej, jak również jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, zaproszenie do zawarcia transakcji, nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby niezgodne z prawem, ani pod adresem osób, wobec których złożenie takiej oferty byłoby niezgodne z prawem. Osoby planujące skorzystać z niniejszych informacji prosimy o ustalenie, czy takie ograniczenia istnieją i ich dotyczą oraz o stosowanie się do nich.
 
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat Funduszu oraz oferty publicznej certyfikatów inwestycyjnych Funduszu jest prospekt („Prospekt") sporządzony w związku z ofertą publiczną certyfikatów inwestycyjnych Funduszu oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 grudnia 2020 r.
 
Prospekt wraz z załącznikami i ewentualnymi suplementami został udostępniony do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej w sieci Internet na stronach internetowych Towarzystwa - IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (www.ipopematfi.pl) oraz Firmy Inwestycyjnej – IPOPEMA Securities S.A. (www.ipopemasecurities.pl). 
 
Zwraca się szczególną uwagę na liczne czynniki ryzyka związane z inwestycją w instrumenty finansowe. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z wysokim ryzykiem utraty części, zaś w skrajnych przypadkach nawet całości zainwestowanych środków.
 
Fundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego.
 
Zatwierdzając prospekt Komisja nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Emitenta działalnością oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.
 
Inwestorzy powinni uzyskać własną niezależną poradę przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji.
 
Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Funduszu ma miejsce wyłącznie w Rzeczpospolitej Polskiej.
 
Certyfikaty inwestycyjne Funduszu nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych lub innymi przepisami prawa obowiązującymi w jakimkolwiek innym państwie niż Rzeczpospolita Polska i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w innych państwach gdzie taka rejestracja jest wymagana i nie została dokonana, ani też oferowane lub sprzedawane jakiejkolwiek „osobie amerykańskiej” (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S), z wyjątkiem kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (zgodnie z definicją zawartą w Przepisie 144 A) na mocy wyłączenia z obowiązków rejestracyjnych przewidzianego w Przepisie 144 A oraz poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na mocy Regulacji S. Informuje się potencjalnych nabywców Certyfikatów Oferowanych, że wprowadzający może polegać na wyłączeniu z artykułu 5 amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych przewidzianym w Przepisie 144 A.
 
Materiały zawarte na kolejnych stronach internetowych nie są przeznaczone do dystrybucji, rozpowszechniania ani publikacji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której ich dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja stanowiłyby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałyby rejestracji.
 
 
Dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja dokumentów lub innych informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej oraz na kolejnych stronach internetowych może podlegać ograniczeniom prawnym w niektórych jurysdykcjach. Osoby, w których posiadaniu znajdą się zamieszczone tu dokumenty lub inne informacje powinny zapoznać się z wszelkimi takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Niepodporządkowanie się takim ograniczeniom może stanowić naruszenie właściwych przepisów prawa danej jurysdykcji.
 
 

Szczegółowy proces weryfikacji emitentów

Każdy emitent obligacji, ubiegający się o finansowanie ze środków Funduszu, przejdzie dokładne due diligence prawne oraz finansowe

25 CI - 3 008,50 zł

Niska kwota wejścia

Wypłacaj pieniądze 2 x w roku

Wykup Certyfikatów Inwestycyjnych możliwy 2 x w roku, po upływie 18 miesięcy od dnia ich przydziału

HISTORIA WYCEN

STOPA ZWROTU NA 31.08.2022

1,42%
1,88%
2,41%
1,18%
7,54%
16,22%
YTD 1,04%
MAX 22,01%
2021 3,39%
2020 8,26%
2019 6,69%
2018 -
Stopa zwrotu 
od
do

WYCENA CERTYFIKATU

Data wyceny Wartość Zmiana Od początku
31.08.2022 121,95 1,42% 22,01%
29.07.2022 120,24 0,84% 20,30%
30.06.2022 119,24 -0,38% 19,30%
31.05.2022 119,70 -0,39% 19,76%
29.04.2022 120,17 -0,06% 20,23%
Więcej

Do pobrania

06.09.2022IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POKpdf
25.08.2022IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGERpdf
25.08.2022IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII Wpdf
17.08.2022IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POKpdf
05.08.2022IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII Wpdf
05.08.2022IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ONEPAGERpdf
05.08.2022IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN INFORMACJA DLA KLIENTApdf
05.08.2022IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN LISTA POKpdf
05.08.2022IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN TABELA OPŁATpdf
11.07.2022KID - KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW FUNDUSZU IPOPEMA BENEFIT 3 FIZANpdf
Więcej

Informacje dodatkowe

  • Ogłoszenia
  • Sprawozdania
    finansowe
  • Raporty
    bieżące i okresowe
  • Prospekty
18.08.2022OGŁOSZENIE O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN Z DNIA 10 SIERPNIA 2022 R.pdf
10.08.2022OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN Z DNIA 10 SIERPNIA 2022 R.pdf
06.07.2022OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 6 LIPCA 2022 Rpdf
06.07.2022Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów NiepublicznychZOBACZ
07.06.2022OGŁOSZENIE O MAKSYMALNEJ LICZBIE WYKUPYWANYCH CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKUZOBACZ
23.02.2022OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 23 LUTEGO 2022 R.pdf
07.01.2022Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych IPOPEMA Benefit 3 FIZ Aktywów NiepublicznychZOBACZ
08.12.2021OGŁOSZENIE O MAKSYMALNEJ LICZBIE WYKUPYWANYCH CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKUZOBACZ
19.11.2021OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU SUBSKRYPCJI CI SERII U IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN ZOBACZ
08.11.2021OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU SUBSKRYPCJI CI SERII S IPOPEMA BENEFIT 3 FIZANZOBACZ
Więcej