IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów

 
 

Fundusz akcji globalnych

Inwestujemy na światowych rynkach głównie w technologię, ochronę zdrowia, demografię i ekologię.

Światowe MegaTrendy

Koncentrujemy się na beneficjentach długoterminowych trendów gospodarek światowych.

Płynność, jakość i dywersyfikacja

Wybieramy spółki charakteryzujące się wysoką jakością, będące liderami w swoich branżach.

HISTORIA WYCEN

Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • P
 • S

STOPA ZWROTU NA 25.01.2022

-3,62%
-21,02%
-27,30%
-25,18%
-21,48%
-1,62%
17,00%
31,86%
MTD -21,04%
QTD -21,04%
YTD -21,04%
MAX 49,34%
2021 4,77%
2020 23,17%
2019 26,38%
2018 -16,77%
Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • P
 • S
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Sebastian Trojanowski, CFA

Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Przez całą karierę związany z rynkiem kapitałowym. Od 2008 r. zatrudniony w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A. jako Makler Papierów Wartościowych, a następnie od 2012 r. jako Doradca Inwestycyjny w Noble Securities S.A. Od 2014 r. współtworzył usługę zarządzania aktywami w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., gdzie odpowiadał za zarządzanie portfelami absolutnej stopy zwrotu oraz portfelami indywidualnymi klientów oraz selekcję do portfeli akcji z krajowego i zagranicznego rynku. Od 2018 r. zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami w DM TMS Brokers S.A., sprawując nadzór nad całością procesu inwestycyjnego, a od sierpnia 2019 r. stanowisko Zarządzającego Portfelem w Lartiq TFI S.A. W IPOPEMA TFI zatrudniony od grudnia 2019 r. na stanowisku Zarządzającego Portfelem. Odpowiada za zarządzanie funduszami rynku kapitałowego z rodziny LUMEN, w tym Globalnym Funduszem Medycznym FIZ. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 2098), doradcy inwestycyjnego (nr 385).

STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZU

ALOKACJA
Akcje (udział do WAN) 93,2%
Lokata (udział do WAN) 6,4%
USD - dolar amerykański 78,2%
PLN - złoty 14,3%
EUR - euro 4,5%
GBP - funt brytyjski 0,0%
CHF - frank szwajcarski 1,5%
SEK - korona szwedzka 0,6%

SEKTORY, W KTÓRE INWESTUJE FUNDUSZ

Gry
komputerowe
E-commerce
SAAS
Cloud
computing
Sztuczna
inteligencja
Sektor
biotechnologiczny

WSKAŹNIKI RYZYKA

21,52%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
0,05

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
18,49

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • P
 • S
Początek działalności
01.10.2015
Poziom ryzyka
6/7
Benchmark
75% MSCI ACWI Index + 25% WIBID O/N
Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł (500 zł kat. B*)
Minimalna kolejna wpłata
5 000 zł (100 zł kat. B*)
Opłata za zarządzanie
2,00% (2,00% kat. B*)
Wynagrodzenie zmienne
20% od zysku powyżej benchmarku
Rachunek nabyć

Do pobrania

16.01.2022Karta funduszu - IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów kat. Apdf
03.01.2022KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. Ipdf
01.01.2022KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. Apdf
01.01.2022KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. Bpdf
01.01.2022KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. Cpdf
01.01.2022KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. Ppdf
01.01.2022KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. Spdf
10.01.2022SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.12.2021 R.pdf
03.01.2022Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIOpdf
01.01.2022INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
28.12.2021SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.09.2021 R.pdf
23.12.2021Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIOpdf
23.12.2021Tabela z opłatami dla Funduszu IPOPEMA SFIOpdf
01.10.2021Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO pdf
31.08.2021Skład portfela funduszy na 30.06.2021 r.pdf
31.05.2021INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
10.03.2021INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
Więcej

Informacje dodatkowe

 • Ogłoszenia
 • Sprawozdania
  finansowe
 • Prospekty
19.01.2022 IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 2021 R.pdf
01.01.2022Ogłoszenie o zmianach w Statucie IPOPEMA SFIO w dn. 01.01.2022pdf
01.01.2022Ogłoszenie o zmianach w Prospekcie Informacyjnym IPOPEMA SFIO w dn. 01.01.2022pdf
23.12.2021Ogłoszenie o zmianach w Statucie IPOPEMA SFIO w dn. 23.12.2021pdf
23.12.2021Ogłoszenie o zmianach w Prospekcie Informacyjnym IPOPEMA SFIO w dn. 23.12.2021pdf
15.12.2021IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA LISTOPAD 2021 R.pdf
01.12.2021Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO w dniu 01.12.2021pdf
01.12.2021Ogłoszenie o zmianach w Prospekcie Informacyjnym IPOPEMA SFIO w dn. 01.12.2021pdf
23.11.2021Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO w dn. 23.11.2021pdf
18.11.2021IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2021 R.pdf
Więcej

Nota prawna

Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o IPOPEMA Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Po rozpoczęciu działalności subfundusz IPOPEMA Akcji („Subfundusz”) dostosowywał strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na jego wynik inwestycyjny w tym okresie. IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Subfunduszu ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Australię, Japonię, Kanadę, Nową Zelandię i Szwajcarię.