IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów

 
 

Fundusz akcji globalnych

Inwestujemy na światowych rynkach głównie w technologię, ochronę zdrowia, demografię i ekologię.

Światowe MegaTrendy

Koncentrujemy się na beneficjentach długoterminowych trendów gospodarek światowych.

Płynność, jakość i dywersyfikacja

Wybieramy spółki charakteryzujące się wysoką jakością, będące liderami w swoich branżach.

HISTORIA WYCEN

Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • P
 • S

STOPA ZWROTU NA 15.09.2021

0,42%
2,22%
8,28%
11,65%
21,80%
47,17%
40,58%
93,70%
MTD 0,30%
QTD 2,49%
YTD 11,17%
MAX 100,67%
2020 23,17%
2019 26,38%
2018 -16,77%
2017 27,05%
Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • P
 • S
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Łukasz Jakubowski, CFA

Absolwent dwóch kierunków w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – Finanse i Bankowość oraz Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne.

Z rynkiem kapitałowym związany od 2010 r., kiedy to rozpoczął pracę w Grupie IPOPEMA, jako członek Departamentu Zarządzania Aktywami. Obecnie, jako Dyrektor Biura Portfeli Akcyjnych, odpowiedzialny za zarządzanie funduszami, analizy rynkowe i wyceny spółek giełdowych. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr 296) oraz uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Sebastian Trojanowski, CFA

Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Przez całą karierę związany z rynkiem kapitałowym. Od 2008 r. zatrudniony w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A. jako Makler Papierów Wartościowych, a następnie od 2012 r. jako Doradca Inwestycyjny w Noble Securities S.A. Od 2014 r. współtworzył usługę zarządzania aktywami w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., gdzie odpowiadał za zarządzanie portfelami absolutnej stopy zwrotu oraz portfelami indywidualnymi klientów oraz selekcję do portfeli akcji z krajowego i zagranicznego rynku. Od 2018 r. zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami w DM TMS Brokers S.A., sprawując nadzór nad całością procesu inwestycyjnego, a od sierpnia 2019 r. stanowisko Zarządzającego Portfelem w Lartiq TFI S.A. W IPOPEMA TFI zatrudniony od grudnia 2019 r. na stanowisku Zarządzającego Portfelem. Odpowiada za zarządzanie funduszami rynku kapitałowego z rodziny LUMEN, w tym Globalnym Funduszem Medycznym FIZ. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 2098), doradcy inwestycyjnego (nr 385).

STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZU

ALOKACJA
Akcje 71,8%
Waluta 4,9%
Obligacje 5,3%
Prawa do akcji 1,1%
Kwity depozytowe 10,7%
Lokata 10,6%
USD - dolar amerykański 77,0%
PLN - złoty 24,6%
EUR - euro 1,4%
GBP - funt brytyjski 0,2%
CHF - frank szwajcarski 1,1%

SEKTORY, W KTÓRE INWESTUJE FUNDUSZ

Gry
komputerowe
E-commerce
SAAS
Cloud
computing
Sztuczna
inteligencja
Sektor
biotechnologiczny

WSKAŹNIKI RYZYKA

26%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
1,11

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
27,65%

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • P
 • S
Początek działalności
01.10.2015
Poziom ryzyka
5/7
Benchmark
75% MSCI ACWI Index + 25% WIBID O/N
Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł (500 zł kat. B*)
Minimalna kolejna wpłata
5 000 zł (100 zł kat. B*)
Opłata za zarządzanie
2,5% (2,5% kat. B*)
Wynagrodzenie zmienne
20% od zysku powyżej benchmarku
Rachunek nabyć

Do pobrania

19.08.2021Karta funduszu - IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów kat. Apdf
31.05.2021KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. Spdf
31.05.2021KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. Apdf
31.05.2021KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. Bpdf
31.05.2021KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. Cpdf
31.05.2021KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. Ppdf
31.08.2021Skład portfela funduszy na 30.06.2021 r.pdf
31.05.2021INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
10.03.2021INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
04.01.2021Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Bank Pocztowy S.A.pdf
04.01.2021Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Alior Bank S.A.pdf
04.01.2021Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Nest Bank S.A.pdf
04.01.2021Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO pdf
15.10.2020Tabela Opłat Manipulacyjnych dla Funduszu IPOPEMA SFIO-XELION DIpdf
16.07.2020Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Private Wealth Consulting Sp. z o.o.pdf
16.07.2020Tabela opłat manipulacyjnych dla FUNDU DI dla IPOPEMA SFIOpdf
Więcej

Informacje dodatkowe

 • Ogłoszenia
 • Sprawozdania
  finansowe
 • Prospekty
20.08.2021IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA lipiec 2021 R.pdf
18.08.2021Ogłoszenie o zmianie statusu IPOPEMA SFIO z dnia 18 sierpnia 2021 rokupdf
29.07.2021Informacja o nieprawidłowej wycenie w dniu 20.07.2021 r.pdf
26.07.2021Ogłoszenie o zmianie statusu IPOPEMA SFIO z dnia 26 lipca 2021 rokupdf
14.07.2021IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA czerwiec 2021 R.pdf
01.07.2021ogłoszenie o zmianie statutu funduszu z dnia 1 lipca 2021 rokupdf
01.07.2021ogłoszenie o zmianie prospektu funduszu z dnia 1 lipca 2021 rokupdf
18.06.2021IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH MEGATRENDÓW - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA MAJ 2021 R.pdf
31.05.2021Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta IPOPEMA SFIO w dn. 31.05.2021pdf
31.05.2021Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 31.05.2021pdf
Więcej

Nota prawna

Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o IPOPEMA Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Po rozpoczęciu działalności subfundusz IPOPEMA Akcji („Subfundusz”) dostosowywał strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na jego wynik inwestycyjny w tym okresie. IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Subfunduszu ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Australię, Japonię, Kanadę, Nową Zelandię i Szwajcarię.