IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny

 
 

Fundusz gotówkowy

Alternatywa dla krótkoterminowych depozytów bankowych.

Bezpieczna przystań

Fundusz o najniższym profilu ryzyka w naszym parasolu.

Płynność dla Klientów

Nawet w okresie podwyższonej zmienności na rynkach.

HISTORIA WYCEN

Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • D
 • P
 • S

STOPA ZWROTU NA 24.06.2022

-0,02%
-0,97%
-1,04%
-3,08%
-6,34%
-5,25%
-3,88%
0,91%
MTD -1,23%
QTD -1,41%
YTD -3,31%
MAX 13,70%
2021 -3,30%
2020 1,54%
2019 2,19%
2018 2,34%
Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • D
 • P
 • S
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Tomasz Pawluć

W 2015 roku ukończył studia licencjackie na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W 2017 roku ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej.

Od 2015 był związany z Union Investment TFI (obecnie Generali Investments TFI), od 2017 na stanowisku Zarządzający Funduszami. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz licencję maklera papierów wartościowych. Od lipca 2021 w IPOPEMA TFI na stanowisku Zarządzającego Funduszami.

STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZU

ALOKACJA
Waluta (udział do WAN) 3,2%
Obligacje (udział do WAN) 56,5%
Papiery komercyjne (udział do WAN) 40,3%

WSKAŹNIKI RYZYKA

2,2%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
1,07

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
6,86%

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • D
 • P
 • S
Początek działalności
21.11.2012
Poziom ryzyka
2/7
Benchmark
WIBID 6M
Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł (500 zł kat. B*)
Minimalna kolejna wpłata
5 000 zł (100 zł kat. B*)
Opłata za zarządzanie
0,75% (1,0% kat. B*)
Rachunek nabyć

Do pobrania

27.06.2022KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Konserwatywny kat. Spdf
27.06.2022KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Konserwatywny kat. Ipdf
27.06.2022KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Konserwatywny kat. Apdf
27.06.2022KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Konserwatywny kat. Bpdf
27.06.2022KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Konserwatywny kat. Cpdf
27.06.2022KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Konserwatywny kat. Dpdf
27.06.2022KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Konserwatywny kat. Ppdf
13.06.2022Karta funduszu - IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny kat. Apdf
17.06.2022Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIOpdf
31.05.2022INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
16.05.2022Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Q Value S.A.pdf
28.04.2022SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 31.03.2022 R.pdf
28.03.2022Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO i IPOPEMA m-INDEKS FIO_KB Finance S.A.pdf
04.02.2022Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Nest Bank S.A.pdf
04.02.2022Tabela Opłat Manipulacyjnych dla Funduszu IPOPEMA SFIO-XELION DIpdf
04.02.2022Tabela z opłatami dla Funduszu IPOPEMA SFIOpdf
03.02.2022Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO i IPOPEMA m-INDEKS FIO_Alior Bank S.Apdf
03.02.2022Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Bank Pocztowy S.A.pdf
Więcej

Informacje dodatkowe

 • Ogłoszenia
 • Sprawozdania
  finansowe
 • Prospekty
27.06.2022Informacja z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie sprostowania błędu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dotyczących subfunduszy wydzielonych w IPOPEMA Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym oraz dotyczących IPOPEMA m-INDEKS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ZOBACZ
07.06.2022 KOMENTARZ RYNKOWY - ZA MAJ 2022 R.pdf
31.05.2022OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 31 MAJA 2022 r.pdf
31.05.2022OGŁOSZENIE O ZMIANIE INFORMACJI DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIO Z DNIA 31 MAJA 2022 R.pdf
13.05.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA KWIECIEŃ 2022 R.pdf
30.04.2022OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 30 KWIETNIA 2022 r.pdf
12.04.2022OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 12 KWIETNIA 2022 r.pdf
12.04.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA MARZEC 2022 R.pdf
15.03.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA LUTY 2022 R.pdf
23.02.2022OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA SFIO Z DNIA 23 LUTEGO 2022 R.pdf
Więcej

Nota prawna

Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o IPOPEMA Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Po rozpoczęciu działalności subfundusz IPOPEMA Akcji („Subfundusz”) dostosowywał strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na jego wynik inwestycyjny w tym okresie. IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Subfunduszu ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Australię, Japonię, Kanadę, Nową Zelandię i Szwajcarię.