IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny

Charakterystyka subfunduszu

Fundusz może inwestować w instrumenty dłużne oraz Depozyty – od 50% wartości Aktywów Netto Subfunduszu, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Funduszy Dłużnych oraz tytuły uczestnictwa Funduszy Dłużnych – do 10% wartości Aktywów Subfunduszu, Depozyty – do 30% wartości Aktywów Subfunduszu, instrumenty dłużne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego – do 30% wartości Aktywów Subfunduszu, listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne – do 25% wartości aktywów Subfunduszu. Subfundusz może nabywać Aktywa zagraniczne do 35% Aktywów Subfunduszu. Subfundusz może nabywać Aktywa denominowane w walucie obcej bądź euro do 35% Aktywów Subfunduszu. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty Pochodne, w tym niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego oraz w celu sprawnego zarządzania ryzykiem walutowym. Subfundusz nie stanowi „funduszu rynku pieniężnego” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego.

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, którzy poszukują ochrony i pomnażania kapitału przy zachowaniu wysokiej płynności, firm i instytucji, dla których Subfundusz jest dobrym sposobem na inwestowanie nadwyżek finansowych ze względu na wysoką płynność i atrakcyjną stopę zwrotu.

Poziom ryzyka

1 2 3 4 5 6 7
Niższe ryzyko Wyższe ryzyko

Rekomendowany okres inwestycji

6  miesięcy

HISTORIA WYCEN

Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • D
 • P
 • S

STOPA ZWROTU NA 18.07.2024

0,01%
0,74%
1,81%
3,64%
9,86%
18,67%
11,97%
14,23%
MTD 0,62%
QTD 0,62%
YTD 4,33%
MAX 35,34%
2023 12,91%
2022 -2,30%
2021 -3,30%
2020 1,54%
Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • D
 • P
 • S
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Krzysztof Bednarczyk

Absolwent Politechniki Radomskiej, kierunek Finanse. Ukończył szereg profesjonalnych szkoleń w tym „Szkolenie na Doradcę Finansowego” oraz „Studium Dealerów Bankowych” organizowany przez Warszawski Instytut Bankowości i współtworzony przez ACI Polska (certyfikat ACI Polska). Z rynkiem finansowym związany od 1997 roku. Karierę zawodową rozpoczynał w Banku Energetyki S.A. jako Corporate Desk Dealer, następnie jako Zarządzający Płynnością Banku oraz Fixed Income Dealer. W latach 1999-2002 pracował w TUiR Warta S.A. na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Lokat. Od 2002 roku pełnił funkcję Zarządzającego Portfelami kolejno w Warta Asset Management S.A. oraz KBC TFI S.A. W latach 2008-2010 zatrudniony w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A., gdzie odpowiadał za zarządzanie funduszami i portfelami dłużnymi. Od marca 2010 do czerwca 2011 był zatrudniony w Domu Maklerskim IDM S.A. na stanowisku Zarządzającego Aktywami. Od lipca 2011 przez 3 lata zarządzał funduszami pieniężnymi oraz obligacji skarbowych i korporacyjnych w Opera TFI S.A. Od marca 2014 do maja 2016 zajmował stanowisko Senior Dealera – Eksperta w Raiffeisen Bank Polska S.A. odpowiedzialnego za zarządzanie bankowymi portfelami obligacji skarbowych i korporacyjnych. Ostatnio związany z MetLife TFI S.A. gdzie pełniąc funkcję Dyrektora Zarządzającego Portfelami Dłużnymi nadzorował cześć dłużną MetLife FIO Parasol Krajowy i MetLife SFIO Parasol Światowy. W 2012 roku laureat nagrody Złoty Portfel w kategorii najlepszy fundusz pieniężny przyznawanej przez dziennik Parkiet.

WSKAŹNIKI RYZYKA

0,01%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
2,69

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
0,25%

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • D
 • P
 • S
Początek działalności
21.11.2012
Poziom ryzyka
2/7
Benchmark
90% (WIBOR 6M + 30 bp) + 10% WIBID ON
Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł (500 zł kat. B*)
Minimalna kolejna wpłata
5 000 zł (100 zł kat. B*)
Opłata za zarządzanie
0,75%
Wynagrodzenie zmienne
20% od zysku ponad benchmark
Rachunek nabyć

Dokumenty funduszu

 • Karty funduszu
 • Komentarze
 • KID
 • Informacje dla klienta
 • Scenariusze dotyczące wyników
 • Skład portfela
 • Tabele opłat
 • Ogłoszenia
 • Prospekty
 • Sprawozdania
  finansowe
15.07.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A ZA CZERWIEC 2024pdf
14.06.2024 KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A ZA MAJ 2024pdf
13.05.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A ZA KWIECIEŃ 2024pdf
15.04.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A ZA MARZEC 2024pdf
14.03.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A ZA LUTY 2024pdf
15.02.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A ZA STYCZEŃ 2024pdf
12.01.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A ZA GRUDZIEŃ 2023pdf
15.12.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A ZA LISTOPAD 2023pdf
14.11.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A ZA PAŹDZIERNIK 2023pdf
11.10.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A ZA WRZESIEŃ 2023pdf
12.09.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A ZA SIERPIEŃ 2023pdf
14.08.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A ZA LIPIEC 2023pdf
14.07.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A ZA CZERWIEC 2023pdf
29.06.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A ZA MAJ 2023pdf
15.05.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A ZA KWIECIEŃ 2023pdf
14.04.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A ZA MARZEC 2023pdf
08.03.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A ZA LUTY 2023pdf
15.02.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A ZA STYCZEŃ 2023pdf
13.01.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A ZA GRUDZIEŃ 2022pdf
15.12.2022KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A za listopad 2022pdf
14.11.2022 KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A za PAŹDZIERNIK 2022pdf
17.10.2022KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY KAT. A ZA WRZESIEŃ 2022pdf
Więcej

Nota prawna

Powyższe informacje zawarte na stronie internetowej zawierają treści marketingowe i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z odpowiednimi dokumentami prawnymi danego Funduszu, w tym m.in. ze statutem, prospektem, warunkami emisji oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne w siedzibie IPOPEMA TFI S.A., na stronie internetowej www.ipopematfi.pl oraz u dystrybutorów.Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, należy liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych środków. Wskazane wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji, że Fundusz osiągnie podobne wyniki w przyszłości. Fundusz ani IPOPEMA TFI S.A. nie gwarantują, że zostanie zrealizowany założony cel inwestycyjny lub zostanie uzyskany określony wynik inwestycyjny w przyszłości.Pełna informacja prawna jest tutaj.