Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny

 
 

Alternatywa dla depozytów

Fundusz dąży do uzyskania stopy zwrotu większej niż oprocentowanie depozytów bankowych

Elastyczność

Do 100% portfela w instrumentach dłużnych - obligacjach, bonach skarbowych i instrumentach rynku pieniężnego

Fundusz mieszany

Fundusz może inwestować w papiery wartościowe rozwojowych spółek o dobrej kondycji finansowej

HISTORIA WYCEN

STOPA ZWROTU NA 19.10.2020

0,22%
0,97%
1,72%
6,80%
8,14%
11,16%
12,04%
-
MTD 1,42%
QTD 1,42%
YTD 5,94%
MAX 15,42%
2019 4,12%
2018 0,50%
2017 3,84%
2016 -
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Bogusław Stefaniak

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunek Ekonomia. W 2011 r. ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych.

Z rynkiem kapitałowym związany od 2006 r., kiedy to rozpoczął pracę w Banku Handlowym S.A. Do Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi w IPOPEMA Asset Management S.A. dołączył w 2008 r. Od 2012 r. zatrudniony w Departamencie Zarządzania Aktywami w IPOPEMA TFI S.A., początkowo jako Zarządzający, obecnie na stanowisku Head of Fixed Income.

Monika Zduńska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw.

Z rynkiem kapitałowym związana od 2006 r. rozpoczynając pracę w Santander TFI na stanowisku dealer papierów wartościowych. W 2009 r. dołączyła do zespołu analitycznego w Domu Maklerskim PKO BP, gdzie zajmowała się analizą spółek z sektora konsumenckiego oraz telekomunikacji. Od czerwca 2010 r. przez kolejne 9 lat związana z BPH TFI pracując początkowo na stanowisku analityka akcji a później jako zarządzająca portfelami akcyjnymi. Od grudnia 2019 r. zatrudniona w IPOPEMA TFI.

STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZU

ALOKACJA
Instrumenty dłużne 57,8%
Akcje 26,5%
Gotówka 15,7%
WALUTY
PLN - złoty polski 92,7%
EUR - euro 4,9%
USD - dolar amerykański 2,3%
CHF - frank szwajcarski 0,2%

WSKAŹNIKI RYZYKA

0,32%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
0,10

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
  • A
Początek działalności
01.07.2016
Poziom ryzyka
3/7
Benchmark
WIBID 3M + 1%
Minimalna pierwsza wpłata
200zł
Minimalna kolejna wpłata
100zł
Opłata za zarządzanie
max. aktualna 1,50%, limit opłaty 2,90%
Rachunek nabyć

Do pobrania

15.10.2020Karta funduszu - Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilnypdf
29.05.2020KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów - Pocztowy SFIO Subfunduszu Stabilny kat. Apdf
29.05.2020INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU POCZTOWY SFIOpdf
13.01.2020Subfundusz Pocztowy Stabilnypdf
02.01.2020Tabela Opłat dla Funduszu Pocztowy SFIOpdf
02.09.2019Informacje dla Klienta Funduszu Pocztowy SFIOpdf
30.08.2019Pocztowy SFIO List Zarządu do uczestników za I półrocze 2019 r.pdf
30.04.2019Pocztowy SFIO List Zarządu do uczestników za rok 2018 r.pdf

Informacje dodatkowe

  • Ogłoszenia
  • Sprawozdania
    finansowe
  • Prospekty
15.10.2020Ogłoszenie o zmianach prospektu Pocztowy SFIO w dn. 15.10.2020pdf
29.05.2020Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO w dn. 29.05.2020pdf
29.05.2020Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta Pocztowy SFIO w dn. 29.05.2020pdf
29.04.2020Komunikat o błędnej wycenie Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu Pocztowy SFIOpdf
03.03.2020Ogłoszenie o zmianach prospektu Pocztowy SFIO w dn. 03.03.2020pdf
08.01.2020Sprostowanie ogłoszenia o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO w dn. 08.01.2020 rpdf
08.01.2020Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO w dn. 02.01.2020 rpdf
07.01.2020Informacja o nieprawidłowej wycenie w dniu 30.12.2019pdf
02.01.2020Ogłoszenie o zmianie statutu Pocztowy SFIO z dnia 02.01.2020 r.pdf
02.01.2020Ogłoszenie o zmianie statutu Pocztowy SFIO z dnia 02.01.2020 r.pdf
Więcej

Nota prawna

Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o Pocztowy Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Po rozpoczęciu działalności subfundusz dostosowywał strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na wynik inwestycyjny w tym okresie. IPOPEMA TFI S.A., Pocztowy SFIO ani Bank Pocztowy S.A. nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Znajdujące się w ofercie Banku Pocztowego S.A. produkty inwestycyjne nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny ani jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www. ipopematfi.pl. Wartość aktywów netto subfunduszy może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych i stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie UE, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Australia, Japonia, Kanada, Nowa Zelandia i Szwajcaria.