Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny

 
 

Alternatywa dla depozytów

Fundusz dąży do uzyskania stopy zwrotu większej niż oprocentowanie depozytów bankowych

Elastyczność

Do 100% portfela w instrumentach dłużnych - obligacjach, bonach skarbowych i instrumentach rynku pieniężnego

Fundusz mieszany

Fundusz może inwestować w papiery wartościowe rozwojowych spółek o dobrej kondycji finansowej

HISTORIA WYCEN

STOPA ZWROTU NA 06.06.2023

0,28%
1,62%
2,88%
9,15%
9,34%
-1,08%
9,38%
17,98%
MTD 0,85%
QTD 2,18%
YTD 8,76%
MAX 23,16%
2022 -4,09%
2021 -1,37%
2020 9,88%
2019 4,12%
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Bogusław Stefaniak

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunek Ekonomia. W 2011 ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych. Z rynkiem kapitałowym związany od 2006, kiedy to rozpoczął pracę w Banku Handlowym S.A. w Departamencie Usług Powierniczych.

Od 2008 zatrudniony w IPOPEMA AM na stanowisku Tradera w Zespole Zarządzania Papierami Dłużnymi. Od 2012 pracuje w Departamencie Zarządzania Aktywami Towarzystwa - początkowo jako Trader, później zarządzający, obecnie jako Head of Fixed Income. Zdobywca Alfy w kategorii najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych w 2016, nagrody przyznawanej przez Analizy Online.

Monika Zduńska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw.

Z rynkiem kapitałowym związana od 2006, rozpoczynając pracę w Santander TFI na stanowisku dealer papierów wartościowych. W 2009 dołączyła do zespołu analitycznego w Domu Maklerskim PKO BP, gdzie zajmowała się analizą spółek z sektora konsumenckiego oraz telekomunikacji. Od czerwca 2010 przez kolejne 9 lat związana z BPH TFI, pracując początkowo na stanowisku analityka akcji, a później jako zarządzająca portfelami akcyjnymi. Od grudnia 2019 zatrudniona w IPOPEMA TFI.

STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZU

ALOKACJA
Akcje 35,24%
Obligacje skarbowe, obligacje gwarantowane przez SP 34,49%
Papiery komercyjne 27,50%
Prawa poboru 0,04%
Gotówka i ekwiwalenty 2,73%
WALUTY
PLN - złoty polski 80,68%
EUR - euro 16,75%
GBP - funt 1,35%
SEK - korona szwedzka 1,23%

WSKAŹNIKI RYZYKA

0,06%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
0,18

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
5,13%

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
  • A
Początek działalności
01.07.2016
Poziom ryzyka
3/7
Minimalna pierwsza wpłata
200zł
Minimalna kolejna wpłata
100zł
Opłata za zarządzanie
2,00%
Wynagrodzenie zmienne
Wynagrodzenie zmienne oparte jest na zasadzie High Water Mark. Wynosi ono 20% nadwyżki wypracowanej ponad najwyższą dotychczasową Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa.
Rachunek nabyć

Do pobrania

15.05.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA KWIECIEŃ 2023pdf
14.04.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA MARZEC 2023pdf
08.03.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA LUTY 2023pdf
17.02.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA STYCZEŃ 2023pdf
13.01.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA GRUDZIEŃ 2022pdf
15.12.2022KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ Stabilny za listopad 2022pdf
14.11.2022KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ Stabilny za PAŹDZIERNIK 2022pdf
17.10.2022 KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA WRZESIEŃ 2022pdf
01.06.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MAJ 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY KAT. Apdf
02.05.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA KWIECIEŃ 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY KAT. Apdf
04.04.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA MARZEC 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY KAT. Apdf
28.03.2023KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY KAT. Apdf
01.03.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA LUTY 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY KAT. Apdf
01.02.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA STYCZEŃ 2023 POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY KAT. Apdf
01.01.2023KID DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE Pocztowy SFIO Subfundusz stabilny KAT. Apdf
01.01.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA GRUDZIEŃ 2022 Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny kat. Apdf
20.12.2022Dokument archiwalny: KIID KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZU STABILNY KAT. Apdf
03.08.2022Dokument archiwalny: KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Pocztowy SFIO Subfunduszu Stabilny kat. Apdf
31.05.2023INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU POCZTOWY SFIOpdf
28.04.2023SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 31.03.2023 R.pdf
24.01.2023SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 31.12.2022 R.pdf
02.01.2023Tabela Opłat dla Funduszu Pocztowy SFIOpdf
26.10.2022INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU POCZTOWY SFIOpdf
21.10.2022 SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.09.2022 R.pdf
29.07.2022SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.06.2022 R.pdf
31.05.2022INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU POCZTOWY SFIOpdf
28.04.2022SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 31.03.2022 R.pdf
10.01.2022SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.12.2021 R.pdf
01.01.2022INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU Pocztowy SFIOpdf
28.12.2021SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.09.2021 R.pdf
31.08.2021Skład portfela funduszy na 30.06.2021 r.pdf
31.05.2021INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU Pocztowy SFIOpdf
10.03.2021INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU Pocztowy SFIOpdf
01.03.2021Tabela Opłat dla Funduszu Pocztowy SFIOpdf
13.01.2020Subfundusz Pocztowy Stabilnypdf
02.09.2019Informacje dla Klienta Funduszu Pocztowy SFIOpdf
30.08.2019Pocztowy SFIO List Zarządu do uczestników za I półrocze 2019 r.pdf
30.04.2019Pocztowy SFIO List Zarządu do uczestników za rok 2018 r.pdf

Informacje dodatkowe

  • Ogłoszenia
  • Sprawozdania
    finansowe
  • Prospekty
31.05.2023OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU POCZTOWY SFIO Z DNIA 31 MAJA 2023 R.pdf
31.05.2023OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO POCZTOWY SFIO Z DNIA 31 MAJA 2023 R.pdf
31.05.2023OGŁOSZENIE O ZMIANIE INFORMACJI DLA KLIENTA FUNDUSZU POCZTOWY SFIO Z DNIA 31 MAJA 2023 R.pdf
19.05.2023KOMENTARZ RYNKOWY - ZA KWIECIEŃ 2023 R.pdf
14.04.2023KOMENTARZ RYNKOWY - ZA MARZEC 2023 R.pdf
01.04.2023OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO POCZTOWY SFIO Z DNIA 1 KWIETNIA 2023 R.pdf
17.03.2023OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU POCZTOWY SFIO Z DNIA 17 MARCA 2023 R.pdf
17.03.2023OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO POCZTOWY SFIO Z DNIA 17 MARCA 2023 R.pdf
15.03.2023KOMENTARZ RYNKOWY - ZA LUTY 2023 R.pdf
15.02.2023KOMENTARZ RYNKOWY - ZA STYCZEŃ 2023 R.pdf
Więcej

Nota prawna

Informacje i dane zawarte w materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji w sprawie nabycia instrumentów finansowych należy zapoznać się z oficjalnymi dokumentami, takimi jak kluczowe informacje dla inwestorów, prospekt informacyjny, które zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Informacje o IPOPEMA Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.). IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Funduszu ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl.