IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych


IPOPEMA SFIO Subfundusz Portfel Polskich Funduszy z dniem 23 grudnia 2021 r. zmienił strategię inwestycyjną oraz nazwę na IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych.

 
 

Hybrydowa alokacja aktywów

Fundusz łączy cechy funduszu pasywnego poprzez ekspozycję na ceny złota jak i funduszu aktywnego poprzez selekcję spółek z branży wydobywczej czy inwestycje w pozostałe metale szlachetne.

Płynność inwestycji

Lokaty funduszu charakteryzują się wysoką płynnością. Ze względu na otwarty charakter funduszu umorzenia realizowane są na żądanie klienta.

Niska kwota wejścia

Możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

HISTORIA WYCEN

Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • S

STOPA ZWROTU NA 25.01.2022

1,43%
2,64%
-0,14%
1,15%
2,28%
-2,06%
0,62%
-6,44%
MTD 2,61%
QTD 2,61%
YTD 2,61%
MAX 49,96%
2021 -0,31%
2020 -3,27%
2019 2,04%
2018 -3,82%
Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • S
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Piotr Humiński

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w kilku renomowanych kancelariach prawniczych. Następnie od 2018 roku dołączył do zespołu Lartiq TFI jako analityk, gdzie odpowiadał za analizy spółek z sektora Information Technology i Communication Services. Był też odpowiedzialny za zarządzanie częścią funduszy inwestujących w tych sektorach. Od 2020 roku zatrudniony w IPOPEMA TFI na stanowisku analityka. Zdał egzamin CFA Level 1.

Paweł Jackowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Handlu Zagranicznego.

Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 495). Karierę zaczynał w 1994 r. Ponad 25 lat doświadczenia na rynku kapitałowym zdobywał w renomowanych instytucjach finansowych na stanowiskach związanych z zarządzaniem aktywami na rynku krajowym oraz zagranicznym. W IPOPEMA TFI jest ponownie zatrudniony od stycznia 2020 r., na stanowisku Dyrektora Departamentu Zarządzania Funduszami Rynku Kapitałowego LUMEN, a wcześniej w latach 2012 - 2014 pełnił funkcję Dyrektora Biura Portfeli Akcyjnych i Wicedyrektora Inwestycyjnego. W skład Zarządu IPOPEMA TFI S.A. powołany w 2020 r.

Szymon Juszczyk, CFA

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Ekonomii.

Karierę rozpoczynał w 2012 roku jako makler papierów wartościowych w Departamencie Doradztwa Inwestycyjnego w EFIX Dom Maklerski. Następnie związany z RDM Wealth Management, początkowo jako Doradca Inwestycyjny, a następnie Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami. Od maja 2019 roku zatrudniony w IPOPEMA TFI jako zarządzający funduszami.

Sebastian Trojanowski, CFA

Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Przez całą karierę związany z rynkiem kapitałowym. Od 2008 r. zatrudniony w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A. jako Makler Papierów Wartościowych, a następnie od 2012 r. jako Doradca Inwestycyjny w Noble Securities S.A. Od 2014 r. współtworzył usługę zarządzania aktywami w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., gdzie odpowiadał za zarządzanie portfelami absolutnej stopy zwrotu oraz portfelami indywidualnymi klientów oraz selekcję do portfeli akcji z krajowego i zagranicznego rynku. Od 2018 r. zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami w DM TMS Brokers S.A., sprawując nadzór nad całością procesu inwestycyjnego, a od sierpnia 2019 r. stanowisko Zarządzającego Portfelem w Lartiq TFI S.A. W IPOPEMA TFI zatrudniony od grudnia 2019 r. na stanowisku Zarządzającego Portfelem. Odpowiada za zarządzanie funduszami rynku kapitałowego z rodziny LUMEN, w tym Globalnym Funduszem Medycznym FIZ. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 2098), doradcy inwestycyjnego (nr 385).

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • S
Początek działalności
21.11.2012
Poziom ryzyka
6/7
Benchmark
brak
Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł (500 zł kat. B*)
Minimalna kolejna wpłata
5 000 zł (100 zł kat. B*)
Opłata za zarządzanie
2,0% (2,0% kat. B*)
Rachunek nabyć

Do pobrania

03.01.2022KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. Ipdf
01.01.2022KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. Apdf
01.01.2022KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. Bpdf
01.01.2022KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. Cpdf
01.01.2022KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych kat. Spdf
10.01.2022SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.12.2021 R.pdf
03.01.2022Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIOpdf
01.01.2022INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
28.12.2021SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.09.2021 R.pdf
23.12.2021Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIOpdf
23.12.2021Tabela z opłatami dla Funduszu IPOPEMA SFIOpdf
01.10.2021Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO pdf
31.08.2021Skład portfela funduszy na 30.06.2021 r.pdf
31.05.2021INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
10.03.2021INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
Więcej

Informacje dodatkowe

 • Ogłoszenia
 • Sprawozdania
  finansowe
 • Prospekty
01.01.2022Ogłoszenie o zmianach w Statucie IPOPEMA SFIO w dn. 01.01.2022pdf
01.01.2022Ogłoszenie o zmianach w Prospekcie Informacyjnym IPOPEMA SFIO w dn. 01.01.2022pdf
23.12.2021Ogłoszenie o zmianach w Statucie IPOPEMA SFIO w dn. 23.12.2021pdf
23.12.2021Ogłoszenie o zmianach w Prospekcie Informacyjnym IPOPEMA SFIO w dn. 23.12.2021pdf
01.12.2021Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO w dniu 01.12.2021pdf
01.12.2021Ogłoszenie o zmianach w Prospekcie Informacyjnym IPOPEMA SFIO w dn. 01.12.2021pdf
23.11.2021Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO w dn. 23.11.2021pdf
26.10.2021Ogłoszenie o zmianach w Prospekcie Informacyjnym IPOPEMA SFIO w dn. 26.10.2021pdf
18.10.2021Ogłoszenie o zmianach w Prospekcie Informacyjnym IPOPEMA SFIO w dn. 18.10.2021pdf
23.09.2021Ogłoszenie o zmianach w statucie IPOPEMA SFIO w dn. 23.09.2021pdf
Więcej

Nota prawna

Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o IPOPEMA Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Po rozpoczęciu działalności subfundusz IPOPEMA Akcji („Subfundusz”) dostosowywał strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na jego wynik inwestycyjny w tym okresie. IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Subfunduszu ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Australię, Japonię, Kanadę, Nową Zelandię i Szwajcarię.