IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych

Charakterystyka subfunduszu

"Fundusz może inwestować w  jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, które pozwolą
osiągać bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję przez Subfundusz na kurs złota, w tym na wartość kruszcu złota – od 50%
wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 90% Wartości Aktywów Subfunduszu, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, które pozwolą osiągać bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję przez Subfundusz na kurs metali szlachetnych innych niż złoto, w tym na wartość kruszcu tych metali – do 20% Wartości Aktywów Subfunduszu, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
otwartych oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji
wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą lub papiery wartościowe, które pozwolą osiągać bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję przez
Subfundusz na instrumenty udziałowe spółek prowadzących działalność związaną z rynkiem złota lub innych metali
szlachetnych, w tym z poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem, dystrybucją lub obrotem złotem lub innymi metalami
szlachetnymi oraz instrumenty udziałowe tych spółek – do 30% wartości Aktywów Subfunduszu. Subfundusz może także lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w Depozyty oraz instrumenty Rynku Pieniężnego w celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfunduszu. "

Profil inwestora

Oferta przeznaczona dla inwestorów chcących uczestniczyć w zyskach ze wzrostu wartości instrumentów finansowych bazujących na wycenie metali szlachetnych oraz ze wzrostu wartości akcji emitentów, których przychody lub zyski pochodzą głównie z eksploracji, wydobycia lub przetwarzania złota, srebra, platyny lub innych metali szlachetnych. Inwestor planujący inwestowanie długoterminowe, tj. przez okres co najmniej 3 lat, akceptujący podwyższoną klasę ryzyka inwestycyjnego związaną z możliwością znaczących wahań wartości inwestycji w krótkim terminie oraz oczekujący zysków wynikających ze zmian sytuacji na rynkach bazowych.

Poziom ryzyka

1 2 3 4 5 6 7
Niższe ryzyko Wyższe ryzyko

Rekomendowany okres inwestycji

3  lata

HISTORIA WYCEN

Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • S

STOPA ZWROTU NA 12.06.2024

0,65%
-2,08%
9,59%
15,28%
8,57%
9,27%
11,90%
12,44%
MTD -2,19%
QTD 6,20%
YTD 9,67%
MAX 67,70%
2023 2,34%
2022 2,24%
2021 -0,31%
2020 -3,27%
Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • S
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Piotr Humiński

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Od 2020 roku zatrudniony w IPOPEMA TFI na stanowisku analityka, a następnie zarządzającego funduszami. Odpowiadał m.in. za analizy spółek z sektora Information Technology, Communication Services, odnawialnych źródeł energii oraz rynku metali szlachetnych. Od 2022 roku zatrudniony na stanowisku zarządzającego funduszami, w ramach którego zarządza m.in. funduszami Ipopema Złota i Metali Szlachetnych SFIO oraz Ipopema Zrównoważony Inwestycji Globalnych SFIO. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA).

WSKAŹNIKI RYZYKA

0,15%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
0,18

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
8,02%

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • S
Początek działalności
21.11.2012
Poziom ryzyka
4/7
Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł (500 zł kat. B*)
Minimalna kolejna wpłata
5 000 zł (100 zł kat. B*)
Opłata za zarządzanie
2,00%
Rachunek nabyć

Dokumenty funduszu

 • Karty funduszu
 • Komentarze
 • KID
 • Informacje dla klienta
 • Scenariusze dotyczące wyników
 • Skład portfela
 • Tabele opłat
 • Ogłoszenia
 • Prospekty
 • Sprawozdania
  finansowe
13.05.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A ZA KWIECIEŃ 2024pdf
15.04.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A ZA MARZEC 2024pdf
14.03.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A ZA LUTY 2024pdf
15.02.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A ZA STYCZEŃ 2024pdf
12.01.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A ZA GRUDZIEŃ 2023pdf
15.12.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A ZA LISTOPAD 2023pdf
14.11.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A ZA PAŹDZIERNIK 2023pdf
11.10.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A ZA WRZESIEŃ 2023pdf
12.09.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A ZA SIERPIEŃ 2023pdf
14.08.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A ZA LIPIEC 2023pdf
14.07.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A ZA CZERWIEC 2023pdf
29.06.2023 KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A ZA MAJ 2023pdf
15.05.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A ZA KWIECIEŃ 2023pdf
14.04.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A ZA MARZEC 2023pdf
08.03.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A ZA LUTY 2023pdf
15.02.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A ZA STYCZEŃ 2023pdf
13.01.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A ZA GRUDZIEŃ 2022pdf
15.12.2022 KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A za listopad 2022pdf
15.11.2022 KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A za październik 2022pdf
13.10.2022KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ ZŁOTA I METALI SZLACHETNYCH KAT. A za wrzesień 2022pdf
Więcej

Nota prawna

Powyższe informacje zawarte na stronie internetowej zawierają treści marketingowe i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z odpowiednimi dokumentami prawnymi danego Funduszu, w tym m.in. ze statutem, prospektem, warunkami emisji oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne w siedzibie IPOPEMA TFI S.A., na stronie internetowej www.ipopematfi.pl oraz u dystrybutorów.Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, należy liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych środków. Wskazane wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji, że Fundusz osiągnie podobne wyniki w przyszłości. Fundusz ani IPOPEMA TFI S.A. nie gwarantują, że zostanie zrealizowany założony cel inwestycyjny lub zostanie uzyskany określony wynik inwestycyjny w przyszłości.Pełna informacja prawna jest tutaj.