IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty


Zastrzeżenie
 

Skorzystanie z dostępu do tej części strony internetowej lub jakichkolwiek zawartych na niej informacji oznacza wyrażenie zgody na przestrzeganie określonych poniżej warunków. Jeżeli nie wyrażają państwo zgody na poniższe warunki, nie mogą państwo korzystać z dostępu do niniejszej strony lub jakichkolwiek zawartych na niej informacji.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione informacje mogą ulec zmianie lub aktualizacji. Przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej należy je przeczytać w całości.

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczące certyfikatów inwestycyjnych IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („fundusz") nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej, jak również jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. W sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/we Parlamentu Europejskiego I rady I dyrektywy komisji 2003/124/we, 2003/125/we I 2004/72/we, zaproszenie do zawarcia transakcji, nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby niezgodne z prawem, ani pod adresem osób, wobec których złożenie takiej oferty byłoby niezgodne z prawem. Osoby planujące skorzystać z niniejszych informacji prosimy o ustalenie, czy takie ograniczenia istnieją I ich dotyczą oraz o stosowanie się do nich.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat funduszu oraz oferty publicznej certyfikatów inwestycyjnych funduszu jest prospekt („prospekt") sporządzony w związku z ofertą publiczną certyfikatów inwestycyjnych funduszu oraz ich dopuszczeniem I wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez giełdę papierów wartościowych w warszawie, zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Prospekt wraz z załącznikami I ewentualnymi suplementami został udostępniony do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej w sieci Internet na stronach internetowych towarzystwa - IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (www.ipopematfi.pl) oraz firmy inwestycyjnej – IPOPEMA Securities S.A. (www.ipopemasecurities.pl). 

Zwraca się szczególną uwagę na liczne czynniki ryzyka związane z inwestycją w instrumenty finansowe. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z wysokim ryzykiem utraty części, zaś w skrajnych przypadkach nawet całości zainwestowanych środków.

Fundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu I wyniku inwestycyjnego.

Zatwierdzając prospekt komisja nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.

Inwestorzy powinni uzyskać własną niezależną poradę przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji.

Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych funduszu ma miejsce wyłącznie w Rzeczpospolitej Polskiej.

Certyfikaty inwestycyjne funduszu nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych lub innymi przepisami prawa obowiązującymi w jakimkolwiek innym państwie niż rzeczpospolita polska I nie mogą być oferowane lub sprzedawane w stanach zjednoczonych ameryki północnej oraz w innych państwach gdzie taka rejestracja jest wymagana I nie została dokonana, ani też oferowane lub sprzedawane jakiejkolwiek „osobie amerykańskiej” (zgodnie z definicją zawartą w regulacji s), z wyjątkiem kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (zgodnie z definicją zawartą w przepisie 144 a) na mocy wyłączenia z obowiązków rejestracyjnych przewidzianego w przepisie 144 a oraz poza granicami stanów zjednoczonych ameryki północnej na mocy regulacji s. Informuje się potencjalnych nabywców certyfikatów oferowanych, że wprowadzający może polegać na wyłączeniu z artykułu 5 amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych przewidzianym w przepisie 144 a.

Materiały zawarte na kolejnych stronach internetowych nie są przeznaczone do dystrybucji, rozpowszechniania ani publikacji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie stanów zjednoczonych ameryki, Australii, kanady, Japonii ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której ich dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja stanowiłyby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałyby rejestracji.

Dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja dokumentów lub innych informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej oraz na kolejnych stronach internetowych może podlegać ograniczeniom prawnym w niektórych jurysdykcjach. Osoby, w których posiadaniu znajdą się zamieszczone tu dokumenty lub inne informacje powinny zapoznać się z wszelkimi takimi ograniczeniami I ich przestrzegać. Niepodporządkowanie się takim ograniczeniom może stanowić naruszenie właściwych przepisów prawa danej jurysdykcji.

 
 

HISTORIA WYCEN

STOPA ZWROTU NA 31.05.2023

9,36%
-6,66%
-10,67%
-18,21%
-46,56%
-35,37%
YTD -3,27%
MAX -26,06%
2022 -55,12%
2021 4,13%
2020 35,13%
2019 19,38%
Stopa zwrotu 
od
do

WYCENA CERTYFIKATU

Data wyceny Wartość Zmiana Od początku
31.05.2023 73,94 9,36% -26,06%
28.04.2023 67,61 -13,39% -32,39%
31.03.2023 78,06 -1,46% -21,94%
28.02.2023 79,22 -2,45% -20,78%
31.01.2023 81,21 6,24% -18,79%
Więcej

Do pobrania

08.03.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZpdf
11.10.2022KID - KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW FUNDUSZU MEDYCYNY I INNOWACJI FIZpdf
06.04.2022KID - Kluczowe informacje dla Inwestorów funduszu IPOPEMA Medycyny i Innowacji FIZpdf
01.06.2023 SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZpdf
02.05.2023SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZpdf
15.03.2023IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA LUTY 2023 R.pdf
15.03.2023KOMENTARZ RYNKOWY - ZA LUTY 2023 R.pdf
07.03.2023KID - DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE FUNDUSZU IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZpdf
01.03.2023IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ LISTA POKpdf
21.02.2023IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 018pdf
21.02.2023IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ ONEPAGERpdf
15.02.2023IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2023 R.pdf
15.02.2023KOMENTARZ RYNKOWY - ZA STYCZEŃ 2023 R.pdf
07.02.2023IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ LISTA POKpdf
06.02.2023IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 018pdf
06.02.2023IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ ONEPAGERpdf
06.02.2023KID - DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE FUNDUSZU IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZpdf
13.01.2023KOMENTARZ RYNKOWY - ZA GRUDZIEŃ 2022 R.pdf
13.01.2023IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 2022 R.pdf
04.01.2023IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 016pdf
04.01.2023IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ ONEPAGERpdf
21.12.2022IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ ONEPAGERpdf
21.12.2022IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 016pdf
12.12.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA listopad 2022 R.pdf
12.12.2022IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA LISTOPAD 2022pdf
07.12.2022IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ ONEPAGERpdf
07.12.2022IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 016pdf
09.11.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA październik 2022 R.pdf
09.11.2022IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA październik 2022pdf
07.11.2022IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 015pdf
07.11.2022IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ ONEPAGERpdf
11.10.2022IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA WRZESIEŃ 2022pdf
10.10.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA wrzesień 2022 R.pdf
07.10.2022IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 014pdf
07.10.2022IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ ONEPAGERpdf
12.09.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA SIERPIEŃ 2022 R.pdf
12.09.2022IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA SIERPIEŃ 2022 pdf
25.08.2022IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 012pdf
25.08.2022 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ ONEPAGERpdf
11.08.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA LIPIEC 2022 R.pdf
09.08.2022IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2022 R.pdf
04.08.2022IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ LISTA POKpdf
04.08.2022IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 012pdf
04.08.2022IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ ONEPAGERpdf
15.07.2022IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ LISTA POKpdf
11.07.2022IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 2022 R.pdf
11.07.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA CZERWIEC 2022 R.pdf
24.06.2022IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 010pdf
24.06.2022IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ ONEPAGERpdf
22.06.2022KID - KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW FUNDUSZU IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZpdf
08.06.2022IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA MAJ 2022 R.pdf
08.06.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA MAJ 2022 R.pdf
06.06.2022IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ LISTA POKpdf
06.06.2022IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 010pdf
06.06.2022IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ ONEPAGERpdf
06.06.2022IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ INFORMACJA DLA KLIENTApdf
19.05.2022KID - KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW FUNDUSZU IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZpdf
13.05.2022IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2022 R.pdf
06.05.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA KWIECIEŃ 2022 R.pdf
05.05.2022IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ LISTA POKpdf
05.05.2022IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 009pdf
05.05.2022IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ ONEPAGERpdf
05.05.2022IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ INFORMACJA DLA KLIENTApdf
05.05.2022IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ TABELA OPŁATpdf
13.04.2022IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA MARZEC 2022 R.pdf
06.04.2022KID - KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW FUNDUSZU IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZpdf
10.03.2022IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA LUTY 2022 R.pdf
10.03.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA Luty 2022 R.pdf
09.02.2022IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2022 R.pdf
09.02.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA styczeń 2022 R.pdf
19.01.2022IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ2021 R.pdf
15.12.2021KOMENTARZ RYNKOWY - ZA LISTOPAD 2021 R.pdf
15.12.2021IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA LISTOPAD 2021 R.pdf
18.11.2021IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2021 R.pdf
18.11.2021KOMENTARZ RYNKOWY - ZA PAŹDZIERNIK 2021 R.pdf
25.10.2021KOMENTARZ RYNKOWY - za wrzesień 2021 R.pdf
25.10.2021IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA WRZESIEŃ 2021 R.pdf
20.09.2021KOMENTARZ RYNKOWY - za sierpień 2021 R.pdf
20.09.2021IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA sierpień 2021 R.pdf
20.08.2021KOMENTARZ RYNKOWY - za lipiec 2021 R.pdf
20.08.2021IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA lipiec 2021 R.pdf
14.07.2021KOMENTARZ RYNKOWY - za czerwiec 2021 R.pdf
14.07.2021IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA czerwiec 2021 R.pdf
18.06.2021KOMENTARZ RYNKOWY - za maj 2021 R.pdf
18.06.2021IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA MAJ 2021 R.pdf
15.05.2021KOMENTARZ RYNKOWY - za kwiecień 2021 R.pdf
15.05.2021IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA kwiecień 2021 R.pdf
15.04.2021KOMENTARZ RYNKOWY - za marzec 2021 R.pdf
15.04.2021IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA MARZEC 2021 R.pdf
17.03.2021KOMENTARZ RYNKOWY - za luty 2021 R.pdf
17.03.2021LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA luty 2021 R.pdf
13.02.2021KOMENTARZ RYNKOWY - styczeń 2021 R.pdf
13.02.2021LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2021 R.pdf
15.01.2021KOMENTARZ RYNKOWY - GRUDZIEŃ 2020 R.pdf
15.01.2021LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA grudzień 2020 R.pdf
17.12.2020KOMENTARZ RYNKOWY - listopad 2020 R.pdf
17.12.2020LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA listopad 2020 R.pdf
18.11.2020KOMENTARZ RYNKOWY - październik 2020 R.pdf
18.11.2020LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA październik 2020 R.pdf
12.10.2020KOMENTARZ RYNKOWY - WRZESIEŃ 2020 R.pdf
12.10.2020LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA WRZESIEŃ 2020 R.pdf
11.09.2020KOMENTARZ RYNKOWY - sierpień 2020 R.pdf
11.09.2020LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA sierpień 2020 R.pdf
17.08.2020KOMENTARZ RYNKOWY - lipiec 2020 R.pdf
17.08.2020LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA lipiec 2020 R.pdf
13.07.2020LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA czerwiec 2020 R.pdf
13.07.2020 KOMENTARZ RYNKOWY - czerwiec 2020 R.pdf
08.06.2020KOMENTARZ RYNKOWY - MAJ 2020 R.pdf
08.06.2020LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA MAJ 2020 R.pdf
19.05.2020LUMEN Medycyny i Innowacji FIZ - komentarz miesięczny za kwiecień 2020 r.pdf
19.05.2020Komentarz Rynkowy - kwiecień 2020 r.pdf

Informacje dodatkowe

  • Ogłoszenia
  • Sprawozdania
    finansowe
  • Raporty
    bieżące i okresowe
  • Prospekty
06.06.2023Ogłoszenie o dokonaniu wykupu certyfikatów inwestycyjnych na dzień 31 maja 2023 rokuZOBACZ
17.05.2023Ogłoszenie o planowanym otwarciu likwidacji funduszu IPOPEMA Medycyny i Innowacji FIZpdf
07.04.2023Ogłoszenie o dokonaniu wykupu certyfikatów inwestycyjnych na dzień 31 marca 2023 rokuZOBACZ
28.03.2023Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 018 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny ZamkniętyZOBACZ
16.03.2023OGŁOSZENIE O TERMINACH WYKUPU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZZOBACZ
08.02.2023Ogłoszenie o dokonaniu wykupu certyfikatów inwestycyjnych na dzień 31 stycznia 2023 rokuZOBACZ
27.01.2023OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 STYCZNIA 2023 R.pdf
09.01.2023Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 016 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny ZamkniętyZOBACZ
20.12.2022OGŁOSZENIE O TERMINACH WYKUPU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZZOBACZ
28.11.2022Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 015 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny ZamkniętyZOBACZ
Więcej