IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty


Zastrzeżenie
 
Korzystanie przez Państwa z dostępu do niniejszej strony lub jakichkolwiek zawartych na niej informacji wymaga udzielenia przez Państwa zgody na poniższe warunki. Brak udzielenia zgody, jak poniżej, uniemożliwia uzyskanie dostępu.
 
Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione informacje mogą ulec zmianie lub aktualizacji. Przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej należy je przeczytać w całości.
 
Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczące certyfikatów inwestycyjnych IPOPEMA Medycyny i Innowacji Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz") nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej, jak również jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, zaproszenie do zawarcia transakcji, nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby niezgodne z prawem, ani pod adresem osób, wobec których złożenie takiej oferty byłoby niezgodne z prawem. Osoby planujące skorzystać z niniejszych informacji prosimy o ustalenie, czy takie ograniczenia istnieją i ich dotyczą oraz o stosowanie się do nich.
 
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat Funduszu oraz oferty publicznej certyfikatów inwestycyjnych Funduszu jest prospekt („Prospekt") sporządzony w związku z ofertą publiczną certyfikatów inwestycyjnych Funduszu oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 kwietnia 2022 r.
 
Prospekt wraz z załącznikami i ewentualnymi suplementami został udostępniony do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej w sieci Internet na stronach internetowych Towarzystwa - IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (www.ipopematfi.pl) oraz Firmy Inwestycyjnej – IPOPEMA Securities S.A. (www.ipopemasecurities.pl).
 
Zwraca się szczególną uwagę na liczne czynniki ryzyka związane z inwestycją w instrumenty finansowe. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z wysokim ryzykiem utraty części, zaś w skrajnych przypadkach nawet całości zainwestowanych środków.
 
Fundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego.
 
Zatwierdzając prospekt Komisja nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Emitenta działalnością oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.
 
Inwestorzy powinni uzyskać własną niezależną poradę przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji.
 
Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Funduszu ma miejsce wyłącznie w Rzeczpospolitej Polskiej.
 
Certyfikaty inwestycyjne Funduszu nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych lub innymi przepisami prawa obowiązującymi w jakimkolwiek innym państwie niż Rzeczpospolita Polska i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w innych państwach gdzie taka rejestracja jest wymagana i nie została dokonana, ani też oferowane lub sprzedawane jakiejkolwiek „osobie amerykańskiej” (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S), z wyjątkiem kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (zgodnie z definicją zawartą w Przepisie 144 A) na mocy wyłączenia z obowiązków rejestracyjnych przewidzianego w Przepisie 144 A oraz poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na mocy Regulacji S. Informuje się potencjalnych nabywców Certyfikatów Oferowanych, że wprowadzający może polegać na wyłączeniu z artykułu 5 amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych przewidzianym w Przepisie 144 A.
 
Materiały zawarte na kolejnych stronach internetowych nie są przeznaczone do dystrybucji, rozpowszechniania ani publikacji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której ich dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja stanowiłyby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałyby rejestracji.
 
Dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja dokumentów lub innych informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej oraz na kolejnych stronach internetowych może podlegać ograniczeniom prawnym w niektórych jurysdykcjach. Osoby, w których posiadaniu znajdą się zamieszczone tu dokumenty lub inne informacje powinny zapoznać się z wszelkimi takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Niepodporządkowanie się takim ograniczeniom może stanowić naruszenie właściwych przepisów prawa danej jurysdykcji.
 
 
 

HISTORIA WYCEN

STOPA ZWROTU NA 31.08.2022

-2,96%
5,71%
-30,13%
-44,91%
-17,06%
-4,70%
YTD -43,89%
MAX -4,44%
2021 4,13%
2020 35,13%
2019 19,38%
2018 2,36%
Stopa zwrotu 
od
do

WYCENA CERTYFIKATU

Data wyceny Wartość Zmiana Od początku
31.08.2022 95,56 -2,96% -4,44%
29.07.2022 98,47 16,15% -1,53%
30.06.2022 84,78 -6,22% -15,22%
31.05.2022 90,40 -15,14% -9,60%
29.04.2022 106,53 -22,42% 6,53%
Więcej

Do pobrania

12.09.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA SIERPIEŃ 2022 R.pdf
12.09.2022IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA SIERPIEŃ 2022 pdf
25.08.2022IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 012pdf
25.08.2022 IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ ONEPAGERpdf
11.08.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA LIPIEC 2022 R.pdf
09.08.2022IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2022 R.pdf
04.08.2022IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ LISTA POKpdf
04.08.2022IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII 012pdf
04.08.2022IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ ONEPAGERpdf
15.07.2022IPOPEMA MEDYCYNY i INNOWACJI FIZ LISTA POKpdf
Więcej

Informacje dodatkowe

  • Ogłoszenia
  • Sprawozdania
    finansowe
  • Raporty
    bieżące i okresowe
  • Prospekty
28.09.2022Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 012 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny ZamkniętyZOBACZ
22.09.2022OGŁOSZENIE O TERMINACH WYKUPU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZZOBACZ
28.07.2022Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 010 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny ZamkniętyZOBACZ
02.06.2022OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 2 CZERWCA 2022 R.pdf
30.05.2022Ogłoszenie o niedojściu do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii 009 IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny ZamkniętyZOBACZ
25.05.2022OGŁOSZENIE O TERMINACH WYKUPU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZZOBACZ
09.05.2022Ogłoszenie o dokonaniu wykupu certyfikatów inwestycyjnych na dzień 29 kwietnia 2022 r.ZOBACZ
18.03.2022OGŁOSZENIE O TERMINACH WYKUPU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZZOBACZ
03.03.2022OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 3 MARCA 2022 R.pdf
05.01.2022Ogłoszenie o dokonaniu wykupu certyfikatów inwestycyjnych na dzień 30 grudnia 2021 r.ZOBACZ
Więcej