IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek (d. Akcji)


IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek z dniem 31 stycznia 2022 roku został przekształcony i zmienił nazwę z funduszu IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji.
 
 

Fundusz akcyjny

Poszukujemy akcji małych i średnich spółek stanowiących ekspozycję na bogacącego się polskiego konsumenta oraz wzrost gospodarczy w Polsce.

Aktywne zarządzanie

Selekcja, wysoki stopień koncentracji i możliwość wystąpienia dużych odchyleń od benchmarku. Ograniczona liczba składowych portfela, w połączeniu z ich płynnością, ułatwia kontrolę i aktywne zarządzanie.

Płynność

Najważniejsze kryterium doboru spółek do portfela, ułatwia kontrolę i aktywne zarządzanie.

HISTORIA WYCEN

Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • D
 • P
 • S

STOPA ZWROTU NA 20.05.2022

0,19%
-9,63%
-13,88%
-19,12%
-11,96%
18,62%
7,37%
-6,02%
MTD -3,41%
QTD -10,44%
YTD -18,21%
MAX 38,50%
2021 18,72%
2020 5,86%
2019 2,96%
2018 -9,76%
Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • D
 • P
 • S
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Michał Stalmach

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie z wyróżnieniem ukończył kierunek Finanse i Bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 2160). Uczestnik programu CFA.

Karierę zawodową rozpoczął w 2008 roku jako analityk w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska, gdzie poza przygotowaniem rekomendacji brał udział w procesach IPO m.in. PZU, Tauron PE, Energi czy GPW. Powyższe doświadczenie wykorzystuje obecnie do sporządzania własnych prognoz dla spółek czy wycen indeksów. Następnie przeniósł się do Nationale-Nederlanden PTE zajmując stanowisko Młodszego Zarządzającego Portfelem Akcji. Za najważniejszą „lekcję” z tego okresu wskazuje rynkową płynność, tj. potencjalne problemy ze zmianą decyzji inwestycyjnych ze względu na wielkość pozycji wobec giełdowych obrotów. Stąd trafił do Skarbiec TFI, gdzie zarządzał funduszami małych i średnich spółek, uniwersalnym akcji polskich oraz częścią akcyjną funduszu stabilnego wzrostu. Uznany przez dziennik Parkiet jednym z najbardziej obiecujących zarządzających młodego pokolenia. Trzy razy z rzędu, tj. w latach 2019, 2020 i 2021 nagradzany przez Analizy Online nagrodą Alfa dla najlepszego zarządzającego funduszem akcji małych i średnich spółek. W 2021 laureat nagrody Złoty Portfel w kategorii najlepszy fundusz akcji polskich przyznawanej przez dziennik Parkiet. W IPOPEMA TFI zatrudniony od lutego 2022 na stanowisku Zarządzającego. Odpowiada za zarządzanie funduszami IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek oraz IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus.

STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZU

ALOKACJA
Akcje (udział do WAN) 97,3%
Waluta (udział do WAN) 2,7%
WALUTY
PLN - złoty polski 100,0%
EUR - euro 0,0%

SEKTORY, W KTÓRE INWESTUJE FUNDUSZ

Banki
Paliwa
i gaz
Ubezpieczenia
Nieruchomości
Gry
komputerowe
Odzież
i kosmetyki

WSKAŹNIKI RYZYKA

19,69%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
0,01

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
23,78%

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • D
 • P
 • S
Początek działalności
06.12.2011
Poziom ryzyka
6/7
Benchmark
90% WIG + 10% WIBID 6M
Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł (500 zł kat. B*)
Minimalna kolejna wpłata
5 000 zł (100 zł kat. B*)
Opłata za zarządzanie
2,00% (2,00% kat. B*)
Wynagrodzenie zmienne
15% od zysku powyżej benchmarku
Rachunek nabyć

Do pobrania

15.05.2022Karta funduszu - IPOPEMA SFIO Subf. Małych i Średnich Spółek ( d. Akcji) kat. Apdf
30.04.2022KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat. Apdf
30.04.2022KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat. Bpdf
30.04.2022KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat. Cpdf
30.04.2022KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat. Dpdf
30.04.2022KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat. Ipdf
30.04.2022KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat. Ppdf
30.04.2022KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat. Spdf
16.05.2022Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Q Value S.A.pdf
28.04.2022SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 31.03.2022 R.pdf
28.03.2022Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO i IPOPEMA m-INDEKS FIO_KB Finance S.A.pdf
04.02.2022Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Nest Bank S.A.pdf
04.02.2022Tabela Opłat Manipulacyjnych dla Funduszu IPOPEMA SFIO-XELION DIpdf
04.02.2022Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIOpdf
04.02.2022Tabela z opłatami dla Funduszu IPOPEMA SFIOpdf
03.02.2022Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO i IPOPEMA m-INDEKS FIO_Alior Bank S.Apdf
03.02.2022Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Bank Pocztowy S.A.pdf
03.02.2022Tabela opłat manipulacyjnych dla FUNDU DI dla IPOPEMA SFIOpdf
Więcej

Informacje dodatkowe

 • Ogłoszenia
 • Sprawozdania
  finansowe
 • Prospekty
13.05.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA KWIECIEŃ 2022 R.pdf
30.04.2022OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 30 KWIETNIA 2022 r.pdf
12.04.2022OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 12 KWIETNIA 2022 r.pdf
12.04.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA MARZEC 2022 R.pdf
15.03.2022KOMENTARZ RYNKOWY - ZA LUTY 2022 R.pdf
23.02.2022OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA SFIO Z DNIA 23 LUTEGO 2022 R.pdf
23.02.2022OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 23 LUTEGO 2022 r.pdf
01.02.2022Ogłoszenie o zmianach w Prospekcie Informacyjnym IPOPEMA SFIO w dn. 01.02.2022pdf
31.01.2022Ogłoszenie o zmianach w Statucie IPOPEMA SFIO w dn. 31.01.2022pdf
31.01.2022Ogłoszenie o zmianach w Prospekcie Informacyjnym IPOPEMA SFIO w dn. 31.01.2022pdf
Więcej

Nota prawna

Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o IPOPEMA Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Po rozpoczęciu działalności subfundusz IPOPEMA Akcji („Subfundusz”) dostosowywał strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na jego wynik inwestycyjny w tym okresie. IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Subfunduszu ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Australię, Japonię, Kanadę, Nową Zelandię i Szwajcarię.