IPOPEMA Benefit 7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

INFORMACJE ZWIĄZANE ZE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM

1.
Definicje

Czynniki ESG – czynniki środowiskowe, społeczne i zarządcze

Fundusz – IPOPEMA Benefit 7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Portfel Inwestycji Docelowych – lokaty następującego rodzaju:

 1. akcje lub udziały w spółkach, których przedmiotem przeważającej działalności jest realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, realizowana w formule powierzenia funkcji generalnego realizatora inwestycji (GRI) spółce 7R Spółka akcyjna (KRS: 0000379632) z siedzibą w Krakowie lub podmiotom będącym spółkami powiązanymi, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, z 7R Spółką akcyjną lub innym spółkom prawa handlowego, które wykonują działalność podobnego rodzaju; 
 2. dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki, o których mowa w pkt. 1;
 3. instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez spółki, o których mowa w pkt. 1;
 4. wierzytelności względem spółek, o których mowa w pkt. 1, przy zastrzeżeniu że Fundusz nie będzie udzielał poręczeń lub gwarancji;
 5. instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne;
  - pod warunkiem, że są zbywalne

Portfel Inwestycji Płynnych – lokaty następującego rodzaju:

 1. papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez:
  • Narodowy Bank Polski, lub
  • Skarb Państwa,
 2. listy zastawne emitowane przez instytucje posiadające rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez co najmniej jedną z następujących agencji ratingowych: Standard & Poor's, Moody's Investors Service lub Fitch Ratings;
 3. instrumenty rynku pieniężnego, emitowane przez podmioty, o których mowa w pkt 1) lub 2) powyżej;
  - pod warunkiem, że są zbywalne, oraz
 4. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne, a także tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą;
 5. środki pieniężne na rachunkach bankowych, depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych

SFDR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych

Towarzystwo – IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

Taksonomia UE – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088

Metodyka oceny aspektów środowiskowych – opublikowany w ramach niniejszego ujawnienia na stronie internetowej Towarzystwa zestaw kryteriów oceny, przeprowadzanej w celu weryfikacji możliwości kwalifikacji analizowanej inwestycji jako promującej aspekt środowiskowy

GRI – Generalny Realizator Inwestycji 

Polityka odpowiedzialnego inwestowania – Polityka odpowiedzialnego inwestowania w IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

2.
Charakterystyka Funduszu

Fundusz będzie dążył do lokowania swoich aktywów przede wszystkim nabywając i obejmując składniki lokat Portfela Inwestycji Docelowych.

Fundusz jest produktem finansowym promującym aspekty środowiskowe, o którym mowa w art. 8 SFDR. Jego celem nie są zrównoważone inwestycje.

3.
Aspekty środowiskowe i społeczne

W procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w ramach Funduszu Towarzystwo uwzględnia aspekty środowiskowe. Do głównych kryteriów doboru lokat w ramach Portfela Inwestycji Docelowych Funduszu (poza instrumentami pochodnymi) zalicza się m.in. możliwość promowania aspektu środowiskowego poprzez stosowanie rozwiązań o pozytywnym wpływie na środowisko naturalne lub ograniczających, bezpośrednio lub pośrednio negatywny wpływ realizowanych projektów budowlanych oraz działalności GRI i wznoszonych budynków na środowisko naturalne. Kryteria oceny w tym zakresie stanowią Metodykę oceny aspektów środowiskowych i obejmują między innymi:

 1. ocenę wpływu inwestycji na łagodzenie zmian klimatycznych, przy czym pozytywny wynik tej oceny możliwy będzie do wykazania na przykład poprzez charakterystykę energetyczną budynku, posiadanie lub planowane uzyskanie uznanego certyfikatu nieruchomości (BREEAM, LEED lub odpowiedniki) czy stosowanie niskoemisyjnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii,
 2. ocenę, czy inwestycja nie spowoduje poważnych szkód dla innych celów środowiskowych (adaptacji do zmian klimatu, zrównoważonego wykorzystania i ochrony zasobów wodnych i morskich, przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, ochronę różnorodności biologicznej oraz zapobieganie zanieczyszczeniom i ich ograniczanie), obejmującą ocenę wybranych głównych skutków dla zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 4 SFDR oraz stosowanie ustanowionych w Towarzystwie zasad polityki wykluczeń w odniesieniu do działalności najemców, 
 3. ocenę stosowania przez GRI dobrych praktyk w zakresie zarządzania oraz procesów należytej staranności w obszarach praw człowieka, prawa pracy, korupcji i łapówkarstwa, uczciwej konkurencji i kwestii opodatkowania.

Podstawowym kryterium oceny wpływu inwestycji na łagodzenie zmian klimatycznych jest posiadanie lub planowane uzyskanie uznanego certyfikatu nieruchomości na odpowiednim poziomie. W przypadku braku certyfikacji, kryterium może zostać spełnione jeżeli inwestycja spełnia poniższe kryteria w zakresie efektywności energetycznej:  

 1. dla budynków wzniesionych przed 31 grudnia 2020 r. – budynek cechuje się  zapotrzebowaniem na energię pierwotną mniejszym niż 118,26 kWh/(m2*rok), co odpowiada przynależności do 15% najbardziej efektywnych budynków niemieszkalnych w kraju pod względem zapotrzebowania na energię pierwotną,
 2. dla budynków wzniesionych po 31 grudnia 2020 r. – wskaźnik energii pierwotnej na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody, chłodzenia oraz oświetlenia jest mniejszy lub równy 63 kWh/(m2*rok). Przyjęty próg odzwierciedla kryterium zapotrzebowania na energię pierwotną przynajmniej o 10 % mniejszego niż próg określony w odniesieniu do krajowych wymagań dotyczących budynków o niemal zerowym zużyciu energii.

Kryteria niewyrządzania poważnych szkód dla pozostałych celów środowiskowych (adaptacji do zmian klimatu, zrównoważonego wykorzystania i ochrony zasobów wodnych i morskich, przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, ochrony różnorodności biologicznej oraz zapobiegania zanieczyszczeniom i ich ograniczania) obejmują:

 1. ocenę wybranych głównych skutków dla zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 4 SFDR,
 2. stosowanie zasad polityki wykluczeń w odniesieniu do działalności najemców, ustanowionych w Towarzystwie zgodnie z Polityką odpowiedzialnego inwestowania. 

Fundusz uwzględnia, poniżej wskazane, główne niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju (PAI – Principal Adverse Impact):

 • 17. Ekspozycja z tytułu paliw kopalnych w związku z nieruchomościami (Udział inwestycji w nieruchomości związane z wydobyciem, przechowywaniem, transportem lub produkcją paliw kopalnych)
 • 18. Ekspozycja z tytułu nieruchomości nieefektywnych energetycznie (Udział inwestycji w nieruchomości nieefektywne energetycznie) 

Kryteria stosowania przez GRI dobrych praktyk w zakresie zarządzania obejmują:

 1. wdrożenie polityk i procedur w zakresie negatywnych skutków w obszarach: praw człowieka, prawa pracy, korupcji i łapówkarstwa, uczciwej konkurencji, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i kwestii opodatkowania,
 2. zobowiązania do poszanowania praw człowieka, 
 3. ustanowienie procedur oraz postępowanie w zakresie rozpatrywania skarg i reklamacji oraz wniosków złożonych zarówno przez pracowników jak i kontrahentów/ interesariuszy,
 4. analizę występowania spraw spornych w obszarze praw człowieka i prawa pracy obejmującą przede wszystkim identyfikację stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądowym naruszeń praw człowieka, prawa pracy w zakresie: pracy przymusowej lub obowiązkowej, wolności związkowej i ochrony praw związkowych, prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, równości płac dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, wieku dopuszczenia do zatrudnienia lub zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci.

Dodatkowo Towarzystwo analizuje oraz monitoruje pomocnicze przesłanki pozytywnego wpływu środowiskowego, obejmujące:

 1. ocenę GRI pod kątem:
  • stosowanej polityki zaangażowania, w tym sposobu uwzględniania Czynników ESG w ramach kształtowania relacji z podmiotami korzystającymi z budynków będących przedmiotem inwestycji (np. „green leases”),
  • uwzględnienia Czynników ESG w relacjach z kontrahentami, przy wyborze dostawców, 
  • prowadzonej gospodarki wodnej i gospodarowania odpadami, 
  • udziału inwestycji w nieruchomości związane z wydobyciem, przechowywaniem, transportem lub produkcją paliw kopalnych,
  • wdrożonych strategii dekarbonizacyjnych,
 2. ocenę projektów budowlanych i wznoszonych budynków w aspektach:
  • kalkulacji emisji gazów cieplarnianych,
  • stosowania niskoemisyjnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii (np. panele fotowoltaiczne na dachach budynków).

Fundusz nie promuje aspektów społecznych.

4.
Brak celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji

Niniejszy produkt finansowy promuje aspekty środowiskowe, ale jego celem nie są zrównoważone inwestycje.

5.
Strategia inwestycyjna stosowana w celu uwzględnienia aspektów środowiskowych

Celem Funduszu jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

W procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w ramach Portfela Inwestycji Docelowych Funduszu (bez instrumentów pochodnych) Towarzystwo uwzględnia aspekty środowiskowe.

Charakterystykę środowiskową Funduszu oraz ryzyka dla zrównoważonego rozwoju ocenia się zarówno ilościowo jak i jakościowo za pomocą Metodyki oceny aspektów środowiskowych.

6.
Udział inwestycji

Towarzystwo stosuje Metodykę oceny aspektów środowiskowych do Portfela Inwestycji Docelowych z wyłączeniem instrumentów pochodnych i dąży w tym zakresie do osiągnięcia co najmniej 50% inwestycji promujących aspekty środowiskowe („zielonych”) w portfelu Funduszu. Udział inwestycji promujących aspekty środowiskowe („zielonych”) w ramach Portfela Inwestycji Docelowych z wyłączeniem instrumentów pochodnych spełnia powyżej opisany próg, ponieważ stanowią one ponad 50%.

Pozostała część aktywów Funduszu, stanowiąca Portfel Inwestycji Płynnych, utrzymywana jest co do zasady w celach związanych z zarządzaniem płynnością i nie promuje aspektów środowiskowych ani społecznych.

W ramach Funduszu Towarzystwo nie zobowiązuje się obecnie do inwestowania w działalności zgodne z Taksonomią UE. Działalność związana z budową nowych budynków jest objęta Taksonomią UE (w ramach działalności 7.1.). Aktualnie nie przeprowadzono oceny zgodności lokat Funduszu z Portfela Inwestycji Docelowych oraz z Portfela Inwestycji Płynnych z Taksonomią UE, w związku z czym odsetek lokat Funduszu zgodnych z Taksonomią UE wynosi 0%. Ustanowione przez Towarzystwo kryteria oceny lokat z Portfela Inwestycji Docelowych (z wyłączeniem instrumentów pochodnych) pod kątem promowania aspektów środowiskowych są w miarę możliwości oraz dostępności danych zbieżne z kryteriami istotnego wkładu dla celu środowiskowego łagodzenia zmian klimatu. Towarzystwo nie wyklucza, że w przyszłości zostaną pozyskane dodatkowe dane dotyczące charakterystyki inwestycji, które pozwolą na dokonanie oceny zgodności lokat Funduszu z Taksonomią UE.  

7.
Monitorowanie aspektów środowiskowych lub społecznych

Monitorowanie aspektów środowiskowych odbywa się:

 • przed dokonaniem inwestycji, w celu weryfikacji czy jest ona zgodna z Metodyką oceny aspektów środowiskowych, w tym ze stosowaną polityką wykluczeń, 
 • zasadniczo z częstotliwością roczną w okresie utrzymywania inwestycji (dane pozyskane na potrzeby oceny spełniania kryteriów Metodyki oceny aspektów środowiskowych inwestycji są uznawane za ważne przez rok od ich pozyskania).

Monitoring inwestycji ustaje wraz z jej zbyciem. 

Towarzystwo w procesie inwestycyjnym oczekuje od GRI przejrzystości co do Czynników ESG, które są istotne dla oceny ich działalności i realizowanych z ich udziałem projektów budowlanych, zgodnie z Polityką odpowiedzialnego inwestowania, obowiązującą w Towarzystwie, jak i zdolności spełnienia standardów sprawozdawczych umożliwiających ocenę Czynników ESG przez interesariuszy.

Fundusz nie monitoruje aspektów społecznych.

8.
Metody opracowane w związku z aspektami środowiskowymi lub społecznymi

W ramach Funduszu Towarzystwo mierzy osiąganie celów w zakresie aspektów środowiskowych z wykorzystaniem Metodyki oceny aspektów środowiskowych. 

W celu zakwalifikowania inwestycji Funduszu jako spełniającej kryteria ustanowione na potrzeby uznania produktu za promujący aspekt środowiskowy w rozumieniu art. 8 SFDR pozyskiwana jest dokumentacja źródłowa, którą w szczególności stanowić może ankieta. Ankieta obejmuje swoim zakresem pytania dotyczące Czynników ESG w działalności GRI i najemców oraz charakterystyki środowiskowej budynków (w szczególności obejmuje kryteria określone w Metodyce oceny aspektów środowiskowych). Dopuszczalne jest również wykorzystywanie powszechnie dostępnych informacji publikowanych przez GRI i najemców np. strategia ESG, raport CSR, informacje dla inwestorów itp. oraz danych publikowanych przez agencje informacyjne. 

W związku z tym, że Fundusz nie promuje aspektów społecznych, Fundusz nie opracował metod oceny w związku z aspektami społecznymi.

9.
Źródła i przetwarzanie danych

W ramach Funduszu Towarzystwo uwzględnia aspekty środowiskowe inwestycji korzystając w szczególności z danych dostarczonych przez podmioty zewnętrzne, w tym przede wszystkim GRI i najemców. 

Towarzystwo wykorzystuje również informacje i ustalenia przygotowywane w oparciu o międzynarodowe standardy i wytyczne, dane zawarte w dokumentach związanych z realizacją projektu budowlanego, komunikatach, raportach bieżących lub okresowych, sprawozdaniach zawierających informacje niefinansowe, a także informacje i ustalenia przygotowane w oparciu o polityki i inne dokumenty o podobnym charakterze lub informacje dostępne publicznie, w tym publikowane za pośrednictwem serwisów informacyjnych.

Dane wykorzystywane w procesie oceny aspektów środowiskowych są przetwarzane w systemach wewnętrznych Towarzystwa a następnie archiwizowane zgodnie z procedurami wewnętrznymi Towarzystwa. 

Metodyka oceny aspektów środowiskowych opiera się w przeważającym stopniu na analizie danych jakościowych, w związku z czym odsetek danych szacowanych jest niewielki. Docelowo wraz z rozwojem Metodyki oceny aspektów środowiskowych odsetek danych szacowanych może się zwiększać, ale obecnie jest on trudny do określenia.

10.
Ograniczenia dotyczące metod i danych

Główne ograniczenia związane z oceną aspektów środowiskowych w ramach Funduszu związane są z ograniczonym zakresem danych i różnicami definicyjnymi w zakresie poszczególnych wskaźników dotyczących zrównoważonego rozwoju.   

Ograniczenia dotyczące metod i danych nie będą miały wpływu na możliwość uwzględnienia aspektów środowiskowych promowanych przez Fundusz, ponieważ w odniesieniu do wszystkich inwestycji Funduszu możliwe jest przeprowadzenie oceny zgodnie z przyjętą Metodyką oceny aspektów środowiskowych.

11.
Due diligence

W odniesieniu do inwestycji realizowanych w ramach lokat z Portfela Inwestycji Docelowych Funduszu (z wyłączeniem instrumentów pochodnych) analiza aspektów środowiskowych dokonywana jest w szczególności na bazie informacji dostarczonych przez GRI i najemców oraz danych publicznie dostępnych.  

Badanie due diligence ma charakter zindywidualizowany zależnie od specyfiki danego przedmiotu inwestycji, podmiotu, wartości inwestycji i jej horyzontu czasowego oraz oceny zabezpieczeń interesów Funduszu jako strony transakcji.

Ponadto Towarzystwo zasadniczo z częstotliwością roczną monitoruje sytuację podmiotu, względem którego przeprowadzane było badanie due diligence, w szczególności pod kątem ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

12.
Polityka dotycząca zaangażowania

Polityka zaangażowania jest realizowana zgodnie z zasadami określonymi w Polityce stosowania środków nadzoru korporacyjnego przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Polityce zaangażowania w IPOPEMA Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

Jako główny wspólnik spółek projektowych Fundusz ma możliwość oddziaływania na działalność spółki projektowej a przez kształtowanie jej relacji z GRI – na działalność GRI w odniesieniu do budynków wznoszonych przez spółki projektowe w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz promowania aspektu środowiskowego. 

Towarzystwo na bieżąco ocenia relację GRI do Czynników ESG mających zastosowanie w relacjach ze spółkami projektowymi oraz konsultuje z tymże GRI powstające wątpliwości. 

W przypadku, w którym inwestycja przestała spełniać kryteria Metodyki oceny aspektów środowiskowych, Towarzystwo, za pośrednictwem spółki projektowej, ma możliwość zwrócić się do GRI o przedstawienie wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Efekty analizy i przekazane wyjaśnienia są następnie przekazywane do Komitetu ds. ESG, który podejmuje decyzję co do dalszego postępowania z przedmiotową inwestycją, w tym, w skrajnych przypadkach, analizuje możliwość zakończenia inwestycji z uwagi na brak spełniania kryteriów promowania aspektów środowiskowych. Towarzystwo i Fundusz traktują dezinwestycję jako ostateczność a jej dokonanie może być w szczególności związane z wystąpieniem znaczącego ryzyka reputacyjnego. 

Każdorazowo, w przypadku gdy udział inwestycji promujących aspekty środowiskowe („zielonych”) spadnie poniżej 50% Towarzystwo dokonuje analizy przyczyn obniżenia poziomu wskaźnika oraz możliwości przywrócenia poziomu wskaźnika powyżej 50%. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej analizy Towarzystwo uzna, że spadek wartości wskaźnika poniżej określonego progu ma charakter przejściowy, Towarzystwo sporządza uzasadnienie dla utrzymania statusu Funduszu jako produktu promującego aspekt środowiskowy zgodnie z art. 8 SFDR  wraz z opisem kroków, które zostaną podjęte w celu przywrócenia wartości wskaźnika powyżej progu oraz ich szacowanego horyzontu czasowego. Możliwe do podjęcia kroki wynikają między innymi z przyjętych przez Towarzystwo zasad polityki aktywnego zaangażowania, określonych w par. 10 Polityki odpowiedzialnego inwestowania.

13.
Wyznaczony wskaźnik referencyjny

Nie wyznaczono żadnego indeksu jako wskaźnika referencyjnego.


Data publikacji: 27 listopada 2023 r.

HISTORIA WYCEN

STOPA ZWROTU NA 28.06.2024

-
0,07%
0,42%
2,91%
10,33%
21,98%
YTD 0,42%
MAX 46,52%
2023 3,17%
2022 11,56%
2021 11,01%
2020 -
Stopa zwrotu 
od
do

Więcej informacji o funduszu
dostępnych po zalogowaniu

Logowanie

Nota prawna

Powyższe informacje zawarte na stronie internetowej zawierają treści marketingowe i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z odpowiednimi dokumentami prawnymi danego Funduszu, w tym m.in. ze statutem, prospektem, warunkami emisji oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne w siedzibie IPOPEMA TFI S.A., na stronie internetowej www.ipopematfi.pl oraz u dystrybutorów.

Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, należy liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych środków. Wskazane wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji, że Fundusz osiągnie podobne wyniki w przyszłości. Fundusz ani IPOPEMA TFI S.A. nie gwarantują, że zostanie zrealizowany założony cel inwestycyjny lub zostanie uzyskany określony wynik inwestycyjny w przyszłości.

Pełna informacja prawna jest tutaj.