IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji

ZAINWESTUJ ON-LINE
 
 

Fundusz akcyjny

Inwestujemy na szerokim rynku akcji, w spółki małe, duże i średnie.

Rynki międzynarodowe

Poszukujemy spółek również w branżach niedostępnych w Polsce.

Dywersyfikacja i płynność

Inwestujemy w spółki o wysokiej wartości rynkowej.

HISTORIA WYCEN

Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • D
 • P
 • S

STOPA ZWROTU NA 19.10.2020

0,24%
-0,27%
-1,52%
8,37%
-6,38%
-4,95%
-15,64%
-3,26%
MTD 0,74%
QTD 0,74%
YTD -8,67%
MAX 23,05%
2019 2,96%
2018 -9,76%
2017 9,34%
2016 10,72%
Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • D
 • P
 • S
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Karol Godyń

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Finansów i Bankowości.

STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZU

ALOKACJA
Akcje 86,5%
Gotówka 13,5%
Kontrakty terminowe 3,9%
WALUTY
PLN - złoty polski 102,7%
EUR - euro 0,5%
USD - dolar amerykański 0,4%
GBP - funt brytyjski 0,3%

SEKTORY, W KTÓRE INWESTUJE FUNDUSZ

Banki
Paliwa
i gaz
Ubezpieczenia
Nieruchomości
Gry
Odzież
i kosmetyki

WSKAŹNIKI RYZYKA

0,84%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
0,13

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
-12,21%

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
 • A
 • B
 • C
 • D
 • P
 • S
Początek działalności
06.12.2011
Poziom ryzyka
6/7
Benchmark
90% WIG + 10% WIBID 6M
Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł (500 zł kat. B*)
Minimalna kolejna wpłata
5 000 zł (100 zł kat. B*)
Opłata za zarządzanie
3,0% (3,0% kat. B*)
Wynagrodzenie zmienne
15% od zysku powyżej benchmarku
Rachunek nabyć

Do pobrania

11.10.2020Karta funduszu - IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji kat. Apdf
08.07.2020KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Akcji kat. Apdf
08.07.2020KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Akcji kat. Bpdf
08.07.2020KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Akcji kat. Cpdf
08.07.2020KIID - Kluczowe informacje dla inwestora Subfunduszu IPOPEMA Akcji kat. Dpdf
08.07.2020KIID - Kluczowe informacje dla inwestora Subfunduszu IPOPEMA Akcji kat. Spdf
08.07.2020KIID - Kluczowe Informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Akcji kat. Ppdf
16.07.2020Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Private Wealth Consulting Sp. z o.o.pdf
16.07.2020Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Bank Pocztowy S.A.pdf
16.07.2020Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Alior Bank S.A.pdf
16.07.2020Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Nest Bank S.A.pdf
16.07.2020Tabela opłat manipulacyjnych dla FUNDU DI dla IPOPEMA SFIOpdf
03.07.2020INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
03.07.2020Tabele z wynagrodzeniem w IPOPEMA SFIOpdf
03.07.2020Tabela z opłatami dla Funduszu IPOPEMA SFIOpdf
06.12.2019KIID - KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKCJI KAT. Ppdf
02.09.2019Informacje dla Klienta dla Funduszu IPOPEMA SFIOpdf
Więcej

Informacje dodatkowe

 • Ogłoszenia
 • Sprawozdania
  finansowe
 • Prospekty
15.10.2020KOMENTARZ MIESIĘCZNY do rynku akcji ZA WRZESIEŃ 2020 R.pdf
14.10.2020Ogłoszenie o zmianach Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 14.10.2020pdf
01.10.2020Ogłoszenie o zmianach Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 01.10.2020pdf
03.07.2020Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta IPOPEMA SFIO w dn. 03.07.2020pdf
01.07.2020Ogłoszenie o zmianach statutu IPOPEMA SFIO w dn. 01.07.2020pdf
01.07.2020Ogłoszenie o zmianach Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 01.07.2020pdf
29.05.2020Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 29.05.2020pdf
29.05.2020Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta IPOPEMA SFIO w dn. 29.05.2020pdf
05.05.2020Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 05.05.2020pdf
03.03.2020Ogłoszenie o zmianach Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 03.03.2020pdf
Więcej

Nota prawna

Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o IPOPEMA Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Po rozpoczęciu działalności subfundusz IPOPEMA Akcji („Subfundusz”) dostosowywał strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na jego wynik inwestycyjny w tym okresie. IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Subfunduszu ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Australię, Japonię, Kanadę, Nową Zelandię i Szwajcarię.