IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji


Zastrzeżenie

Skorzystanie z dostępu do tej części strony internetowej lub jakichkolwiek zawartych na niej informacji oznacza wyrażenie zgody na przestrzeganie określonych poniżej warunków. Jeżeli nie wyrażają państwo zgody na poniższe warunki, nie mogą państwo korzystać z dostępu do niniejszej strony lub jakichkolwiek zawartych na niej informacji.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione informacje mogą ulec zmianie lub aktualizacji. Przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej należy je przeczytać w całości.

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczące certyfikatów inwestycyjnych IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („fundusz") nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej, jak również jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. W sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/we Parlamentu Europejskiego I rady I dyrektywy komisji 2003/124/we, 2003/125/we I 2004/72/we, zaproszenie do zawarcia transakcji, nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby niezgodne z prawem, ani pod adresem osób, wobec których złożenie takiej oferty byłoby niezgodne z prawem. Osoby planujące skorzystać z niniejszych informacji prosimy o ustalenie, czy takie ograniczenia istnieją I ich dotyczą oraz o stosowanie się do nich.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat funduszu oraz oferty publicznej certyfikatów inwestycyjnych funduszu jest prospekt („prospekt") sporządzony w związku z ofertą publiczną certyfikatów inwestycyjnych funduszu oraz ich dopuszczeniem I wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez giełdę papierów wartościowych w warszawie, zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 września 2021 r.

Prospekt wraz z załącznikami I ewentualnymi suplementami został udostępniony do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej w sieci Internet na stronach internetowych towarzystwa - IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (www.ipopematfi.pl) oraz firmy inwestycyjnej – IPOPEMA Securities S.A. (www.ipopemasecurities.pl). 

Zwraca się szczególną uwagę na liczne czynniki ryzyka związane z inwestycją w instrumenty finansowe. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z wysokim ryzykiem utraty części, zaś w skrajnych przypadkach nawet całości zainwestowanych środków.

Fundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu I wyniku inwestycyjnego.

Zatwierdzając prospekt komisja nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.

Inwestorzy powinni uzyskać własną niezależną poradę przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji.

Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych funduszu ma miejsce wyłącznie w Rzeczpospolitej Polskiej.

Certyfikaty inwestycyjne funduszu nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych lub innymi przepisami prawa obowiązującymi w jakimkolwiek innym państwie niż rzeczpospolita polska I nie mogą być oferowane lub sprzedawane w stanach zjednoczonych ameryki północnej oraz w innych państwach gdzie taka rejestracja jest wymagana I nie została dokonana, ani też oferowane lub sprzedawane jakiejkolwiek „osobie amerykańskiej” (zgodnie z definicją zawartą w regulacji s), z wyjątkiem kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (zgodnie z definicją zawartą w przepisie 144 a) na mocy wyłączenia z obowiązków rejestracyjnych przewidzianego w przepisie 144 a oraz poza granicami stanów zjednoczonych ameryki północnej na mocy regulacji s. Informuje się potencjalnych nabywców certyfikatów oferowanych, że wprowadzający może polegać na wyłączeniu z artykułu 5 amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych przewidzianym w przepisie 144 a.

Materiały zawarte na kolejnych stronach internetowych nie są przeznaczone do dystrybucji, rozpowszechniania ani publikacji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie stanów zjednoczonych ameryki, Australii, kanady, Japonii ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której ich dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja stanowiłyby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałyby rejestracji.

Dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja dokumentów lub innych informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej oraz na kolejnych stronach internetowych może podlegać ograniczeniom prawnym w niektórych jurysdykcjach. Osoby, w których posiadaniu znajdą się zamieszczone tu dokumenty lub inne informacje powinny zapoznać się z wszelkimi takimi ograniczeniami I ich przestrzegać. Niepodporządkowanie się takim ograniczeniom może stanowić naruszenie właściwych przepisów prawa danej jurysdykcji.

Fundusz dąży do generowania zysków w każdych warunkach

Szeroki wybór klas aktywów do portfela

HISTORIA WYCEN

STOPA ZWROTU NA 29.12.2023

-0,25%
0,12%
0,11%
8,40%
0,57%
25,21%
YTD -
MAX 21,74%
2022 -8,00%
2021 0,85%
2020 15,30%
2019 7,98%
Stopa zwrotu 
od
do

WYCENA CERTYFIKATU

Data wyceny Wartość Zmiana Od początku
29.12.2023 121,75 -0,25% 21,74%
30.11.2023 122,05 1,44% 22,04%
31.10.2023 120,32 -1,06% 20,31%
29.09.2023 121,61 -0,63% 21,60%
31.08.2023 122,38 -1,34% 22,37%
Więcej

Dokumenty funduszu

 • Dokumenty emisyjne
 • KID
 • Scenariusze dotyczące wyników
 • Tabele opłat
 • Ogłoszenia
 • Sprawozdania
  finansowe
 • Prospekty
 • Raporty
  bieżące i okresowe
25.08.2022IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ ONEPAGERpdf
25.08.2022IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII Tpdf
04.08.2022IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ ONEPAGERpdf
04.08.2022IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII Tpdf
04.08.2022IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ LISTA POKpdf
24.06.2022IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ ONEPAGERpdf
24.06.2022IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII Rpdf
06.06.2022IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ ONEPAGERpdf
06.06.2022IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII Rpdf
06.06.2022IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ LISTA POKpdf
26.04.2022IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ ONEPAGERpdf
26.04.2022IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII Ppdf
06.04.2022IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ ONEPAGERpdf
06.04.2022IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII Ppdf
06.04.2022IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ LISTA POKpdf
07.03.2022IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ ONEPAGERpdf
07.03.2022IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII Opdf
07.03.2022IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ LISTA POK pdf
26.01.2022 IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ ONEPAGERpdf
26.01.2022IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII Mpdf
07.01.2022IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ ONEPAGERpdf
07.01.2022IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII Mpdf
07.01.2022IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ LISTA POK pdf
05.11.2021IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ LISTA POKpdf
05.11.2021IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ INFORMACJA O CENIE EMISYJNEJ CI SERII Kpdf
05.11.2021IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ INFORMACJA DLA KLIENTApdf
05.11.2021IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ ONEPAGERpdf
12.07.2019IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Komentarz inwestycyjny lipiec 2019 r.pdf
30.04.2019IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus List Prezesa 2018 r.pdf
30.04.2019IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Ocena Rady Nadzorczej Emitentapdf
07.09.2018IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Lista POK emisja CI serii Jpdf
04.09.2018 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Informacja o cenie emisyjnej CI serii Jpdf
06.08.2018 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Lista POK emisja CI serii Ipdf
02.08.2018IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Informacja o cenie emisyjnej CI serii Ipdf
05.07.2018IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Lista POK emisja CI serii Hpdf
03.07.2018IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Informacja o cenie emisyjnej CI serii Hpdf
05.06.2018 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Informacja o cenie emisyjnej CI serii Gpdf
05.06.2018 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Lista POK emisja CI serii Gpdf
04.05.2018IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Informacja o cenie emisyjnej CI serii Fpdf
04.05.2018IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Lista POK emisja CI serii Fpdf
05.04.2018IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Lista POK emisja CI serii Epdf
04.04.2018IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Informacja o cenie emisyjnej CI serii Epdf
08.03.2018IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Lista POK emisja CI serii Dpdf
06.03.2018IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Informacja o cenie emisyjnej CI serii Dpdf
08.02.2018IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Lista POK emisja CI serii Cpdf
02.02.2018IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Informacja o cenie emisyjnej CI serii Cpdf
12.01.2018IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Lista POK emisja CI serii Bpdf
03.01.2018IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Informacja o cenie emisyjnej CI serii Bpdf
07.11.2017IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Lista POK emisja CI serii Apdf
19.10.2017IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Informacja dla Klientapdf
19.10.2017Zastrzeżenie prawne dla Klientów IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZpdf
Więcej

Nota prawna

Powyższe informacje zawarte na stronie internetowej zawierają treści marketingowe i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z odpowiednimi dokumentami prawnymi danego Funduszu, w tym m.in. ze statutem, prospektem, warunkami emisji oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne w siedzibie IPOPEMA TFI S.A., na stronie internetowej www.ipopematfi.pl oraz u dystrybutorów.Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, należy liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych środków. Wskazane wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji, że Fundusz osiągnie podobne wyniki w przyszłości. Fundusz ani IPOPEMA TFI S.A. nie gwarantują, że zostanie zrealizowany założony cel inwestycyjny lub zostanie uzyskany określony wynik inwestycyjny w przyszłości.Pełna informacja prawna jest tutaj.