IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty


Zastrzeżenie

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na poniższe warunki, nie mogą Państwo korzystać z dostępu do niniejszej strony lub jakichkolwiek zawartych na niej informacji.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione informacje mogą ulec zmianie lub aktualizacji. Należy je przeczytać w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczące certyfikatów inwestycyjnych IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz") nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej, jak również jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, zaproszenie do zawarcia transakcji, nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby niezgodne z prawem, ani pod adresem osób, wobec których złożenie takiej oferty byłoby niezgodne z prawem. Osoby planujące skorzystać z niniejszych informacji prosimy o ustalenie, czy takie ograniczenia istnieją i ich dotyczą oraz o stosowanie się do nich.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat Funduszu oraz oferty publicznej certyfikatów inwestycyjnych Funduszu jest prospekt emisyjny („Prospekt") sporządzony w związku z ofertą publiczną certyfikatów inwestycyjnych Funduszu oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 czerwca 2018 r.

Prospekt wraz z załącznikami i ewentualnymi aneksami został udostępniony do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej w sieci Internet na stronach internetowych Towarzystwa - IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (www.ipopematfi.pl) oraz Oferującego – IPOPEMA Securities S.A. (www.ipopemasecurities.pl).  

Zwraca się szczególną uwagę na liczne czynniki ryzyka związane z inwestycją w instrumenty finansowe. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z wysokim ryzykiem utraty części, zaś w skrajnych przypadkach nawet całości zainwestowanych środków. Inwestorzy powinni uzyskać własną niezależną poradę przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji.

Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Funduszu ma miejsce wyłącznie w Rzeczpospolitej Polskiej.

Certyfikaty inwestycyjne Funduszu nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych lub innymi przepisami prawa obowiązującymi w jakimkolwiek innym państwie niż Rzeczpospolita Polska i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w innych państwach gdzie taka rejestracja jest wymagana i nie została dokonana, ani też oferowane lub sprzedawane jakiejkolwiek „osobie amerykańskiej” (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S), z wyjątkiem kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (zgodnie z definicją zawartą w Przepisie 144 A) na mocy wyłączenia z obowiązków rejestracyjnych przewidzianego w Przepisie 144 A oraz poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na mocy Regulacji S. Informuje się potencjalnych nabywców Certyfikatów Oferowanych, że wprowadzający może polegać na wyłączeniu z artykułu 5 amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych przewidzianym w Przepisie 144 A.

Materiały zawarte na kolejnych stronach internetowych nie są przeznaczone do dystrybucji, rozpowszechniania ani publikacji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której ich dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja stanowiłyby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałyby rejestracji.

Fundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego. Dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja dokumentów lub innych informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej oraz na kolejnych stronach internetowych może podlegać ograniczeniom prawnym w niektórych jurysdykcjach. Osoby, w których posiadaniu znajdą się zamieszczone tu dokumenty lub inne informacje powinny zapoznać się z wszelkimi takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Niepodporządkowanie się takim ograniczeniom może stanowić naruszenie właściwych przepisów prawa danej jurysdykcji.
 
 

Fundusz dąży do generowania zysków w każdych warunkach

Szeroki wybór klas aktywów do portfela

Rozpocznij inwestowanie już od 5000zł

HISTORIA WYCEN

STOPA ZWROTU NA 31.08.2021

0,81%
3,27%
7,63%
18,07%
30,59%
30,91%
YTD 9,36%
MAX 32,38%
2020 15,30%
2019 7,98%
2018 -
2017 -
Stopa zwrotu 
od
do

WYCENA CERTYFIKATU

Data wyceny Wartość Zmiana Od początku
31.08.2021 132,39 0,81% 32,38%
30.07.2021 131,33 1,12% 31,32%
30.06.2021 129,88 1,31% 29,87%
31.05.2021 128,20 1,21% 28,19%
30.04.2021 126,67 1,90% 26,66%
Więcej

Do pobrania

21.06.2021KID - Kluczowe informacje dla Inwestorów funduszu IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ FIZpdf
12.07.2019IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Komentarz inwestycyjny lipiec 2019 r.pdf
30.04.2019IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus List Prezesa 2018 r.pdf
30.04.2019IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Ocena Rady Nadzorczej Emitentapdf
07.09.2018IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Lista POK emisja CI serii Jpdf
04.09.2018 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Informacja o cenie emisyjnej CI serii Jpdf
03.09.2018IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Tabela opłatpdf
06.08.2018 IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Lista POK emisja CI serii Ipdf
02.08.2018IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Informacja o cenie emisyjnej CI serii Ipdf
05.07.2018IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Lista POK emisja CI serii Hpdf
03.07.2018IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ Informacja o cenie emisyjnej CI serii Hpdf
Więcej

Informacje dodatkowe

  • Ogłoszenia
  • Sprawozdania
    finansowe
  • Raporty
    bieżące i okresowe
  • Prospekty
06.09.2021Ogłoszenie o zmianie statutu IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 6 września 2021 r.pdf
07.07.2021Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZZOBACZ
01.07.2021Ogłoszenie o zmianie statutu IPOPEMA Active Global Profit Absolute Return Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 1 lipca 2021 r.pdf
18.06.2021Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu z dnia 18 czerwca 2021 r.pdf
06.05.2021OGŁOSZENIE Z DNIA 6 MAJA 2021 ROKU O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 15 LUTEGO 2021 R.pdf
06.04.2021Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZZOBACZ
15.02.2021Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu z dnia 15 lutego 2021 r.ZOBACZ
07.01.2021Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZZOBACZ
06.10.2020Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZZOBACZ
07.07.2020Ogłoszenie o wykupieniu Certyfikatów Inwestycyjnych IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZZOBACZ
Więcej