Ogłoszenie o zakończeniu subskrypcji CI serii N IPOPEMA Benefit 3 FIZAN

06.05.2021

Na podstawie pkt 12.5.5. Prospektu Certyfikatów Inwestycyjnych serii L, Ł, M, N, O, P, Q, R, S, T oraz U funduszu IPOPEMA Benefit 3 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”), IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) informuje, że w dniu 28 kwietnia 2021 r. zakończyła się subskrypcja Certyfikatów Inwestycyjnych serii N Funduszu (dalej: „Certyfikaty Inwestycyjne”).

Wedle posiadanych przez Towarzystwo informacji, w trakcie subskrypcji zostały złożone ważne zapisy na 65 435 Certyfikatów Inwestycyjnych i dokonane wpłaty na łączną kwotę 7 822 779,55 zł (łącznie z opłatą manipulacyjną).

W związku z powyższym, z uwagi na złożenie ważnych zapisów na wyższą niż minimalna liczba oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych, Towarzystwo informuje, że emisja Certyfikatów Inwestycyjnych doszła do skutku.

Fundusz, w terminie 2 tygodni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów Towarzystwo przekaże informację o wynikach Oferty do publicznej wiadomości, na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Do pobrania

Ogłoszenie o zakończeniu subskrypcji Certyfikatów Inwestycyjnych serii N IPOPEMA Benefit 3 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznychpdf