OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU SUBSKRYPCJI CI SERII AM IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN

30.04.2024

Na podstawie pkt 12.5.5. Prospektu Certyfikatów Inwestycyjnych serii AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AR oraz AS funduszu IPOPEMA Benefit 3 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”), IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) informuje, że w dniu 24 kwietnia 2024 r. zakończyła się subskrypcja Certyfikatów Inwestycyjnych serii AM Funduszu (dalej: „Certyfikaty Inwestycyjne”).
 
Wedle posiadanych przez Towarzystwo informacji, w trakcie subskrypcji zostały złożone ważne zapisy na 66 434 Certyfikatów Inwestycyjnych i dokonane wpłaty na łączną kwotę 9 519 584,54 zł (łącznie z opłatą manipulacyjną).
 
W związku z powyższym, z uwagi na złożenie ważnych zapisów na wyższą niż minimalna liczba oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych, Towarzystwo informuje, że emisja Certyfikatów Inwestycyjnych doszła do skutku.
 
Fundusz, w terminie 2 tygodni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów Towarzystwo przekaże informację o wynikach Oferty do publicznej wiadomości, na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 757)