OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU SUBSKRYPCJI CI SERII AA IPOPEMA BENEFIT 3 FIZAN

09.02.2023

Na podstawie pkt 12.5.5. Prospektu Certyfikatów Inwestycyjnych serii W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF oraz AG funduszu IPOPEMA Benefit 3 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”), IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) informuje, że w dniu 3 lutego 2023 r. zakończyła się subskrypcja Certyfikatów Inwestycyjnych serii AA Funduszu (dalej: „Certyfikaty Inwestycyjne”).
 
Wedle posiadanych przez Towarzystwo informacji, w trakcie subskrypcji zostały złożone ważne zapisy na 44.593 Certyfikatów Inwestycyjnych i dokonane wpłaty na łączną kwotę 5.601.071,74 zł (łącznie z opłatą manipulacyjną).

W związku z powyższym, z uwagi na złożenie ważnych zapisów na wyższą niż minimalna liczba oferowanych Certyfikatów Inwestycyjnych, Towarzystwo informuje, że emisja Certyfikatów Inwestycyjnych doszła do skutku.
 
Fundusz, w terminie 2 tygodni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów Towarzystwo przekaże informację o wynikach Oferty do publicznej wiadomości, na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 757)