Trzecie ogłoszenie o otwarciu likwidacji subfunduszu IPOPEMA 9 w likwidacji wydzielonego w ramach funduszu IPOPEMA 101 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 19 marca 2021 r.

19.03.2021

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-107), przy ul. Próżnej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000278264, NIP 1080003069, kapitał zakładowy 10.599.441 PLN, opłacony w całości, działając na mocy art. 248 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) („Ustawa”) oraz §25, ust. 3 statutu IPOPEMA 101 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (zwanego dalej „Funduszem”), jako likwidator subfunduszu IPOPEMA 9 w likwidacji wydzielonego w ramach funduszu IPOPEMA 101 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (zwanego dalej „Subfunduszem”), niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Subfunduszu. Rozwiązanie Subfunduszu spowodowane jest wystąpieniem przesłanki, o której mowa w art. 246 ust. 1 pkt 1) Ustawy oraz §23, ust. 2 statutu Funduszu, tj. upłynięciem czasu, na który Subfundusz został utworzony. Zgodnie z §199a statutu, Subfundusz został utworzony na czas określony do dnia 04 lutego 2021 r., w związku z czym likwidacja Subfunduszu została otwarta w dniu 05 lutego 2021 r. Planowany termin zakończenia likwidacji 30 kwietnia 2021 r.
Likwidatorem Subfunduszu jest IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Próżnej 9. Likwidator niniejszym wzywa wierzycieli Subfunduszu, których roszczenia nie wynikają z faktu bycia uczestnikiem Subfunduszu, do zgłaszania likwidatorowi roszczeń wobec Subfunduszu. Zgodnie z §5, ust. 2 Rozporządzenia w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 2005 nr 114 poz. 963) („Rozporządzenie”), niniejsze ogłoszenie jest trzecim z trzech przewidzianym Rozporządzeniem ogłoszeń. Termin zgłaszania przez wierzycieli roszczeń upływa najpóźniej w terminie miesiąca od dnia opublikowania ostatniego ogłoszenia. W przypadku braku zgłoszeń ze strony wierzycieli we wskazanym w poprzednim zdaniu terminie, wypłaty dla Uczestników Subfunduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych likwidatorowi.
Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla wszystkich uczestników do dnia 26 kwietnia 2021 r., po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych polegających na zbyciu aktywów, ściągnięciu należności oraz zaspokojeniu wierzycieli Subfunduszu. Uczestnicy Subfunduszu otrzymają wypłaty w wysokości proporcjonalnej do liczby posiadanych certyfikatów inwestycyjnych, z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących przepisów podatkowych. Kwota wypłaty brutto (przed odjęciem zobowiązań podatkowych) przypadająca na jeden certyfikat zostanie określona poprzez podzielenie całkowitej kwoty do wypłaty przez liczbę certyfikatów inwestycyjnych pozostających w posiadaniu uczestników Subfunduszu. Likwidator przekaże środki przeznaczone do wypłaty na rachunki uczestników Subfunduszu, wskazane przez nich w formularzach zapisu na certyfikaty inwestycyjne lub inny wskazany przez uczestnika rachunek bankowy, bądź przekazem pocztowym w przypadku braku wskazania rachunku bankowego. Ewentualną zmianę numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wpłata, uczestnik powinien zgłosić Likwidatorowi do dnia 26 kwietnia 2021 r. Wypłaty dla uczestników Subfunduszu zostaną dokonane do dnia 30 kwietnia 2021 r. Ewentualne zwroty wypłat środków pieniężnych dla Uczestników Subfunduszu zostaną przekazane do depozytu sądowego.
Niniejsze ogłoszenie jest trzecim z trzech ogłoszeń przewidzianych na mocy §5, ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z poźn. zm.).
Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
00 - 107 Warszawa, ul. Próżna 9