Ogłoszenie z dnia 19 sierpnia 2020 r. o nowej dacie zakończenia likwidacji IPOPEMA 133 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

19.08.2020

Ogłoszenie o nowej dacie zakończenia likwidacji IPOPEMA 133 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji

19 sierpnia 2020 r.

Zmiana terminu zakończenia likwidacji
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-107), przy ul. Próżnej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000278264, NIP 1080003069, kapitał zakładowy 10.599.441 PLN w całości opłacony, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 114, poz. 963 z poźn. zm.), w związku z ogłoszeniem z dnia 10stycznia 2019 r. o otwarciu likwidacji IPOPEMA 133 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji („Fundusz”) oraz ogłoszeniami z dnia 24 stycznia 2019 r. i z dnia 7 lutego 2019 r., i z dnia 12 czerwca 2019 r. i 13 czerwca 2019 r., jak również z dnia 12 i 13 grudnia 2019 r oraz z dnia 13 lipca  jako likwidator Funduszu niniejszym informuje, że likwidacja Funduszu nie zostanie zakończona w dniu 31 sierpnia 2020 r.
Przyczyną niezakończenia likwidacji w terminie określonym w ww. ogłoszeniu jest wydłużenie procesu zbywania aktywów Funduszu.
Planowana nowa data zakończenia likwidacji to 30 października 2020 r.


Niniejsze ogłoszenie jest drugim z dwóch ogłoszeń przewidzianych na mocy §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych oraz art. 39a ust. 12 Statutu IPOPEMA 133 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji.