Ogłoszenie o zmianie planowanego terminu zakończenia likwidacji IPOPEMA 65 FIZ Aktywów Niepublicznych w likwidacji z dnia 15 listopada 2013 r.

15.11.2013

Zmiana terminu zakończenia likwidacji

Ogłoszenie z dnia 15 listopada 2013 r. o nowej dacie zakończenia likwidacji IPOPEMA 65 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-107), przy ul. Próżnej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000278264, NIP 1080003069, kapitał zakładowy 3.000.000 PLN w całości opłacony, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 114, poz. 963 z poźn. zm.), w związku z ogłoszeniem z dnia 10 lipca 2013 r. o otwarciu likwidacji IPOPEMA 65 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji („Funduszu”) oraz ogłoszeniami z dnia 14 sierpnia 2013 r. i z dnia 16 sierpnia 2013 r., z dnia 4 września 2013 r. i z dnia 18 września 2013 r., jako likwidator Funduszu niniejszym informuje, że likwidacja Funduszu nie zostanie zakończona w dniu określonym w ww. ogłoszeniu.

Przyczyną niezakończenia likwidacji w terminie określonym w ww. ogłoszeniu jest przewidywane wydłużenie procesu badania sprawozdania finansowego Funduszu.

Planowana nowa data zakończenia likwidacji to 15 stycznia 2014 r.

Niniejsze ogłoszenie jest drugim z dwóch ogłoszeń przewidzianych na mocy §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych oraz art. 40a ust. 12 Statutu IPOPEMA 65 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji.