OGŁOSZENIE O ROZWIĄZANIU I OTWARCIU LIKWIDACJI INSECURA PLUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

30.08.2023

Na podstawie §32 ust. 3 statutu InSecura Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”), IPOPEMA TFI S.A. („Towarzystwo”, „IPOPEMA TFI”) informuje o wystąpieniu przesłanki rozwiązania Funduszu wynikającej z §32 ust. 1 pkt 3) statutu Funduszu, tj. w dniu 28 sierpnia 2023 r. Zarząd Towarzystwa, działając w interesie Uczestników Funduszu, podjął uchwałę o rozwiązaniu Funduszu z dniem 31 sierpnia 2023 r.

Towarzystwo podjęło decyzję o rozwiązaniu Funduszu z uwagi na spełnienie się przesłanki statutowej, tj. w Dniu Wyceny przypadającym 31 lipca 2023 r. wartość Aktywów Netto Funduszu spadła poniżej kwoty 1.800.000,00 złotych i wyniosła 1 635 479,89 zł.

Zgodnie ze statutem Funduszu, likwidatorem jest IPOPEMA TFI S.A.

Uzasadnienie

Fundusz został utworzony przez Altus TFI w roku 2013. Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto Funduszu, wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat oraz osiąganie zysku ze zbywania lokat.
Cel powyższy miał być osiągnięty wyłącznie wskutek dokonywania lokat w certyfikaty inwestycyjne funduszu SECUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty INSECURA (RFI 667).

Od przejęcia zarządzania Funduszem przez Towarzystwo, tj. od listopada 2019 r., doszło do upłynnienia wszystkich aktywów niepłynnych (a więc umorzenia wszystkich certyfikatów funduszu Secus NSFIZ InSecura). Na Dzień Wyceny przypadający na 31 lipca 2023 r. Fundusz posiadał wyłącznie aktywa płynne. Towarzystwo, jako zarządzający także funduszem Secus NSFIZ InSecura, posiada wiedzę, że Secus NSFIZ InSecura nie planuje emisji certyfikatów inwestycyjnych do podmiotów innych niż aktualni uczestnicy tego funduszu, do których Fundusz nie należy. To powoduje, że niemożliwe będzie osiąganie w dalszym ciągu celu inwestycyjnego Funduszu, a tym samym nie jest uzasadnione dalsze funkcjonowanie Funduszu i celem Towarzystwa było doprowadzenie do niezwłocznych wypłat pozostałych aktywów płynnych do uczestników Funduszu.
 
****
Z dniem rozpoczęcia likwidacji, Fundusz nie będzie mógł emitować certyfikatów inwestycyjnych, a także wykupywać certyfikatów inwestycyjnych. Likwidacja Funduszu będzie polegała na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności Funduszu, zaspokojeniu wierzycieli i umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów. Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe określenie w jakiej wysokości środki zostaną odzyskane przez uczestników Funduszu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości każdorazowo prosimy o zapoznanie się z postanowieniami statutu Funduszu.

Dalsze informacje o Funduszu i przebiegu likwidacji będą publikowane na stronie internetowej likwidatora (www.ipopematfi.pl).