Ogłoszenie o otwarciu likwidacji IPOPEMA 34 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z 16 lutego 2012 roku

16.02.2012

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-851), przy ul. Waliców 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000278264, NIP 1080003069, kapitał zakładowy 3.000.000 PLN w całości opłacony, działając na mocy art. 248 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.)(„Ustawa”), art. 38 ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 38 ust. 4, oraz art. 39a ust. 3 statutu IPOPEMA 34 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji („Funduszem”), jako likwidator Funduszu, niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.

Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym bez wydzielonych subfunduszy. Fundusz jest funduszem aktywów niepublicznych, w rozumieniu art. 196 Ustawy.

Rozwiązanie Funduszu spowodowane jest wystąpieniem przesłanki, o której mowa w art. 246 ust. 1 pkt 1) Ustawy oraz art. 38 ust. 1 pkt 5) statutu Funduszu, tj. upływem czasu, na który Fundusz został utworzony. Zgodnie z art. 2 statutu, Fundusz został utworzony na czas określony do dnia 1 lutego 2012 r., w związku z czym likwidacja Funduszu została otwarta w dniu 2 lutego 2012 r. Planowany termin zakończenia likwidacji to 9 marca 2012 r.

Likwidatorem Funduszu jest IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa („Likwidator”).

Niniejszym Likwidator wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z faktu bycia uczestnikiem Funduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia. W przypadku braku zgłoszeń ze strony wierzycieli we wskazanym w poprzednim zdaniu terminie, wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla wszystkich uczestników Funduszu do dnia 6 marca 2012 r., po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych polegających na zbyciu aktywów, ściągnięciu należności oraz zaspokojeniu wierzycieli Funduszu. W przypadku wystąpienia sporu co do istnienia wierzytelności lub wysokości wierzytelności w stosunku do Funduszu, Likwidator złoży kwotę pieniężną, odpowiadającą wielkości przedmiotu sporu, do depozytu sądowego.

Uczestnicy Funduszu otrzymają wypłaty w wysokości proporcjonalnej do liczby posiadanych certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących przepisów podatkowych. Kwota wypłaty brutto (przed odjęciem zobowiązań podatkowych) przypadająca na jeden certyfikat inwestycyjny Funduszu zostanie określona poprzez podzielenie całkowitej kwoty do wypłaty przez liczbę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu pozostających w posiadaniu uczestników Funduszu. Likwidator przekaże środki przeznaczone do wypłaty na rachunki uczestników Funduszu, wskazane przez nich w formularzach zapisu na certyfikaty inwestycyjne Funduszu. Ewentualną zmianę numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wplata środków tytułem umorzenia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, uczestnik Funduszu powinien zgłosić Likwidatorowi do dnia 6 marca 2012 r. Wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane w dniach 7 - 9 marca 2012 r. Środki pieniężne, których wypłacenie nie było możliwe zostaną przekazane przez Likwidatora do depozytu sądowego.

Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa.