Informacja półroczna o stanie likwidacji PSF Lease Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

24.04.2024

Zgodnie z §11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych („Rozporządzenie”), Likwidator przekazuje informację o stanie likwidacji Funduszu sporządzoną według stanu na dzień 30 marca 2024 roku, za okres od dnia 1 października 2023 roku do dnia 30 marca 2024 roku:
  30.03.2024 r.
Ilość i rodzaj zbytych Aktywów Funduszu w danym półroczu - zł
Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji 33,65 zł
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji 716 507,47 zł
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu 584 713,03 zł
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia 716 507,47 zł
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu 584 713,03 zł
 
Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
 
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Próżna 9, 00 - 107 Warszawa
T: +48 22 236 93 00 | F: +48 22 236 93 90