Informacja półroczna o stanie likwidacji PSF Lease Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

12.04.2022

Zgodnie z §11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych („Rozporządzenie”), Likwidator przekazuje informację o stanie likwidacji Funduszu sporządzoną na dzień 30 marca 2022 r.:
 
    30.03.2022 r.
  Ilość i rodzaj zbytych Aktywów Funduszu w danym półroczu - zł
  Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji 48,70 zł
  Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji 3 218 169,68 zł
  Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu 122 847,26 zł
  Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia 3 218 169,68 zł
  Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu 122 847,26 zł
 
Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
 
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Próżna 9, 00 - 107 Warszawa
T: +48 22 236 93 00 | F: +48 22 236 93 90