Informacja półroczna o stanie likwidacji Lumen MultiAsset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

11.01.2024

Zgodnie z §11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych („Rozporządzenie”), Likwidator przekazuje informację o stanie likwidacji Funduszu sporządzoną od dnia 30 czerwca 2023 r. do dnia 29 grudnia 2023 r.:
 
  29.12.2023 r.
Ilość i rodzaj zbytych Aktywów Funduszu w danym półroczu -
Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji 49,73 zł
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji 775 303,88 zł
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu 9 606,00 zł
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia 775 303,88 zł
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu 9 606,00 zł
 
Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
 
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Próżna 9, 00 - 107 Warszawa
T: +48 22 236 93 00 | F: +48 22 236 93 90