Informacja półroczna o stanie likwidacji IPOPEMA 36 FIZ Aktywów Niepublicznych w likwidacji

28.07.2021

Zgodnie z §11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych („Rozporządzenie”), Likwidator przekazuje informację o stanie likwidacji Funduszu sporządzoną na dzień 9 lipca 2021 r.:
 
IPOPEMA 36 FIZ AN W LIKWIDACJI 2021-07-09   
1) Ilość i rodzaj zbytych Aktywów Funduszu w danym półroczu                                                                         -     
2) Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji          1 055,83   
3) Sumę zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji     561 529,06   
4) Sumę roszczeń zaspokojonych w danym półroczu        14 524,00   
5) Sumę roszczeń pozostających do zaspokojenia     561 529,06   
6) Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu        14 524,00   
 
Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Próżna 9, 00 - 107 Warszawa
T: +48 22 236 93 00 | F: +48 22 236 93 90