Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji subfunduszu IPOPEMA 9 w likwidacji wydzielonego w ramach funduszu IPOPEMA 101 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

05.02.2021

Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym informuje o wystąpieniu przesłanki likwidacji Subfunduszu IPOPEMA 9 w likwidacji („Subfundusz”) wydzielonego w ramach IPOPEMA 101 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”). Zgodnie z §23, ust. 2 statutu Funduszu, Subfundusz ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na jaki został utworzony. W myśl §119a statutu Funduszu, Subfundusz został utworzony na czas określony do dnia 04 lutego 2021 r., w związku z czym likwidacja Subfunduszu została otwarta dnia 05 lutego 2021 r