Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

28.08.2023

Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

28 sierpnia 2023
 
Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) niniejszym informuje o wystąpieniu przesłanki likwidacji IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji („Fundusz”). Zgodnie z art. 246 ust. 1 pkt. 6) Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oraz na podstawie art. 40 ust. 2 statutu Funduszu, zgodnie z którym: „Towarzystwo, w formie uchwały Zarządu, może podjąć decyzję o rozwiązaniu Funduszu, w przypadku, w którym począwszy od trzeciego [3] roku działalności Funduszu, Wartość Aktywów Netto Funduszu w co najmniej dwóch [2] następujących po sobie Dniach Wyceny, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2) będzie się utrzymywać poniżej kwoty czterech milionów [4.000.000] złotych”  Zarząd IPOPEMA TFI S.A. w dniu 17 maja 2023 r. podjął uchwałę w sprawie rozwiązania funduszu IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i otwarcia jego likwidacji w dniu 28 sierpnia 2023 r.