Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

15.01.2024

Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) niniejszym informuje o wystąpieniu przesłanki likwidacji IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji („Fundusz”). Zgodnie z art. 246 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6) statutu Funduszu, zgodnie z którym: „1. Fundusz ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy: (…) 6) upłynął czas, na który Fundusz został utworzony.” w związku z art. 2 statutu Funduszu, zgodnie z którym: „Fundusz został utworzony na czas określony. Dzień otwarcia likwidacji Funduszu przypada na dzień 15 stycznia 2024 r.” Zarząd Towarzystwa informuje o otwarciu likwidacji Funduszu w dniu 15 stycznia 2024 r. Likwidatorem funduszu jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.