Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji IPOPEMA Active Global Asset Allocation Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

30.08.2023

Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) niniejszym informuje o wystąpieniu przesłanki likwidacji IPOPEMA Active Global Asset Allocation Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji („Fundusz”). Zgodnie z art. 246 ust. 1 pkt. 6) Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oraz na podstawie 38 ust. 1 pkt 3) statutu Funduszu, zgodnie z którym: „Fundusz ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy w którymkolwiek Dniu Wyceny po upływie 12 miesięcy od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych Funduszu, wartość Aktywów Netto wyniesie mniej niż 5.000.000 (pięć milionów) złotych, zaś zarząd Towarzystwa podejmie uchwałę o likwidacji Funduszu”. Zarząd IPOPEMA TFI S.A. w dniu 28 sierpnia 2023 r. podjął uchwałę w sprawie rozwiązania funduszu IPOPEMA Active Global Asset Allocation Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i otwarcia jego likwidacji w dniu 30 sierpnia 2023 r.