Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu WASKULIT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

29.07.2021

Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym informuje o wystąpieniu przesłanki likwidacji WASKULIT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji („Fundusz”). Zgodnie z art. 34, ust. 1, pkt 6) statutu Funduszu, Fundusz ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na jaki został utworzony. W myśl art. 1, ust. 3 statutu Funduszu, Fundusz został utworzony na czas określony, a likwidacja Funduszu została otwarta w dniu 29 lipca 2021 r.