INFORMACJA O WYSTĄPIENIU PRZESŁANKI LIKWIDACJI FUNDUSZU PSF LEASE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI

30.09.2021

Na podstawie §33 ust. 3 statutu PSF Lease Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji („Fundusz”), IPOPEMA TFI S.A. („Towarzystwo”, „IPOPEMA TFI”) informuje o wystąpieniu przesłanki rozwiązania Funduszu wynikającej z §33 ust. 1 pkt 3) statutu Funduszu, tj. w dniu 29 września 2021 r. Zarząd Towarzystwa, działając w interesie Uczestników Funduszu, podjął uchwałę o rozwiązaniu Funduszu. Likwidacja Funduszu została otwarta w dniu 30 września 2021 r.

Towarzystwo podjęło decyzję o rozwiązaniu Funduszu z uwagi na spełnienie się przesłanki statutowej w zakresie  kosztów zarządzania Funduszem pokrywanych przez Towarzystwo z wynagrodzenia za zarządzanie, które w okresie ponad trzech miesięcy działalności Funduszu przewyższały przychody Towarzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie.

Zgodnie ze statutem Funduszu, likwidatorem jest IPOPEMA TFI.