Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu LUMEN Profit 33 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

18.12.2020

Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym informuje o wystąpieniu przesłanki likwidacji LUMEN Profit 33 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji („Fundusz”). Zgodnie z art. 31 ust. 1 lit. b) statutu Funduszu, Fundusz ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na jaki został utworzony. W myśl art. 3 statutu Funduszu, Fundusz został utworzony na czas określony do dnia 17 grudnia 2020 r., w związku z czym likwidacja Funduszu została otwarta w dniu 18 grudnia 2020 r.