INFORMACJA O WYSTĄPIENIU PRZESŁANKI LIKWIDACJI FUNDUSZU LUMEN MULTIASSET FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI

29.06.2022

Na podstawie §37 ust. 4 statutu LUMEN MultiAsset Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji („Fundusz”), IPOPEMA TFI S.A. („Towarzystwo”, „IPOPEMA TFI”) informuje o wystąpieniu przesłanki rozwiązania Funduszu wynikającej z §37 ust. 3 statutu Funduszu, tj. w dniu 28 czerwca 2022 r. Zarząd Towarzystwa, działając w interesie Uczestników Funduszu, podjął uchwałę o rozwiązaniu Funduszu. Likwidacja Funduszu została otwarta w dniu 29 czerwca 2022 r.
 
Towarzystwo podjęło decyzję o rozwiązaniu Funduszu z uwagi na spełnienie się przesłanki statutowej w zakresie wartości Aktywów Płynnych, która po upływie sześciu miesięcy od dnia wpisania Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych była niższa niż 4.000.000 zł.
 
Zgodnie ze statutem Funduszu, likwidatorem jest IPOPEMA TFI.