Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu Lumen 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

30.12.2021

Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) niniejszym informuje o wystąpieniu przesłanki likwidacji Lumen 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji („Fundusz”). Zgodnie z art. 246 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Fundusz ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na który, zgodnie ze statutem, Fundusz został utworzony.
W myśl art. 2 ust. 4 statutu Funduszu, Fundusz został utworzony na czas określony, a likwidacja Funduszu została otwarta w dniu 30 grudnia 2021 r.