Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

30.06.2021

Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym informuje o wystąpieniu przesłanki likwidacji KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji („Fundusz”). Zgodnie z art. 31, ust. 1, pkt 4 statutu Funduszu, Fundusz ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na jaki został utworzony. W myśl art. 1, ust. 6 statutu Funduszu, Fundusz został utworzony na czas określony, a likwidacja Funduszu została otwarta w dniu 30 czerwca 2021 r.