Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

01.12.2022

Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) niniejszym informuje o wystąpieniu przesłanki likwidacji IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji („Fundusz”). Zgodnie z art. 38, ust. 1 pkt. 4) statutu Funduszu, Fundusz ulega rozwiązaniu z upływem czasu na jaki został utworzony.
W myśl art. 2, ust. 1 statutu Funduszu, Fundusz został utworzony na czas określony do dnia 30 listopada 2022 r., a likwidacja Funduszu została otwarta w dniu 1 grudnia 2022 r.