Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu IPOPEMA 166 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

25.06.2021

Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym informuje o wystąpieniu przesłanki likwidacji IPOPEMA 166 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji („Fundusz”). Zgodnie z §34, ust. 1, pkt. 5 statutu Funduszu, Fundusz ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na jaki został utworzony. W myśl §2, ust. 1 statutu Funduszu, Fundusz został utworzony na czas określony, a zgodnie z §2, ust. 2 statutu Funduszu, likwidacja Funduszu została otwarta w dniu 25 czerwca 2021 r.