Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu IPOPEMA 160 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

01.08.2021

Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym informuje o wystąpieniu przesłanki likwidacji IPOPEMA 160 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji („Fundusz”). Zgodnie z art. 39, ust. 1, pkt 3) statutu Funduszu, Fundusz ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na jaki został utworzony. W myśl art. 2 statutu Funduszu, Fundusz został utworzony na czas określony, a likwidacja Funduszu została otwarta w dniu 1 sierpnia 2021 r.