Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu IPOPEMA 155 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

31.12.2021

Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) niniejszym informuje o wystąpieniu przesłanki likwidacji IPOPEMA 155 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji („Fundusz”). Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 5) statutu Funduszu, Fundusz ulega rozwiązaniu z upływem czasu na jaki został utworzony.
W myśl art. 2 ust. 1 statutu Funduszu, Fundusz został utworzony na czas określony do dnia 30 grudnia 2021 r., a likwidacja Funduszu została otwarta w dniu 31 grudnia 2021 r.