Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu IPOPEMA 15 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

05.03.2021

Zarząd IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym informuje o wystąpieniu przesłanki likwidacji IPOPEMA 15 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji („Fundusz”). Zgodnie z art. 39, ust. 1, pkt. 4) statutu Funduszu, Fundusz ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na jaki został utworzony. W myśl art. 2, ust. 1 statutu Funduszu, Fundusz został utworzony na czas określony do dnia 04 marca 2021 r., w związku z czym likwidacja Funduszu została otwarta w dniu 05 marca 2021 r.