Informacja o wystąpieniu przesłanki likwidacji funduszu IPOPEMA 128 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

31.01.2024

Zarzą IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) niniejszym informuje o wystąpieniu przesłanki likwidacji IPOPEMA 128 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji („Fundusz”). Zgodnie z art. 38 ust. 1 lit. e) statutu Funduszu, Fundusz ulega rozwiązaniu z upływem czasu na jaki został utworzony.
W myśl art. 2 ust. 6 statutu Funduszu, Fundusz został utworzony na czas określony do dnia 30 stycznia 2024 r., a likwidacja Funduszu została otwarta w dniu 31 stycznia 2024 r.